Haku

APL 12/10

Tulosta

Asianumero: APL 12/10 (2011)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 31.08.2011

Merkintäoikeusanti

Tapahtumatiedot

Asiakas on omistanut pörssissä noteeratun yhtiön osakkeita ja yhtiö on järjestänyt merkintäoikeusannin. Asiakkaan osakkeet ovat olleet pankissa arvo-osuustilillä ja tili on ollut pantattuna asiakkaan vastuiden vakuudeksi. Asiakas on palannut matkalta, joka on kestänyt 20.3.–2.5.2009, ja avannut pankin kirjeen, jossa tiedotettiin yhtiön osakeannista. Tällöin merkintäoikeusannin merkintäaika oli kuitenkin jo päättynyt ja merkintäoikeudet olivat mitätöityneet käyttämättöminä, koska asiakas ei ollut antanut merkintäoikeuksien käyttämistä koskevaa toimeksiantoa pankille ajoissa. Asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan menetettyjen merkintäoikeuksien arvon.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakas katsoo, että pankki on korvausvastuullinen asiassa, koska pankki ei ole hoitanut arvo-osuustiliä niin, että sen arvo olisi säilynyt. Asiakkaan mukaan pankin olisi tullut myydä merkintäoikeudet omatoimisesti. Myynti olisi ollut pankin velvollisuus pantin reaaliarvon säilyttämiseksi, siitäkin huolimatta, että asiakas ei ollut merkintäaikana ottanut yhteyttä pankkiin. Asiakkaan sähköpostiosoitteet ja puhelintiedot olivat pankin tiedossa eikä hän ole koskaan jättänyt osakeanteja käyttämättä. Asiakas katsoo, että omatoiminen myyminen olisi ollut myös pankin etujen mukaista.

Asiakkaan mukaan osakkeet, jotka olivat pankissa arvo-osuustilillä eivät ole olleet hänen hallinnoitavissaan panttauksen vuoksi. Asiakas ei ole näkemyksensä mukaan ollut edes oikeutettu toimimaan asiassa, koska tili on ollut ns. lukitussa tilassa ja hän ei ole voinut käyttää arvo-osuustiliään ilman pankin suostumusta.

Asiakkaalla on ollut normaali arvo-osuustilisopimus ja arvopaperisäilytyssopimus eikä asiakkaan mukaan sillä ole merkitystä, että pankki on tarjonnut hänelle yksilöllisempiä palveluita vaan merkitystä tapauksessa tulee antaa sille, että hänellä on ollut pankissa sijoituslaina ja hän on ollut pankin huomattava asiakas.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen ehtojen kohdan 9.2. mukaan asiakas on velvollinen ilmoittamaan pankille muutoksista, jotka koskevat asiakkaan nimeä, osoitetta sekä muita asiakastietojen muutoksia. Asiakkaan tulee ilmoittaa pankille myös, mikäli hänen yhteyshenkilönsä vaihtuu eikä pankki vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut pankille edellä mainittujen tietojensa muutoksista. Lisäksi yleisten ehtojen kohdan 22. mukaan pankin ilmoitukset katsotaan tulleen asiakkaan tietoon ja määräaika lasketaan alkavaksi, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä kalenteripäivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi. Pankki on näin ollen ilmoittanut yhtiön osakeannista asiakkaalle asianmukaisesti.

Asiakas ei ole myöskään valtuuttanut ketään hoitamaan pankkiasioita puolestaan pitkähkön poissaolonsa aikana. Pankilla ei ole näin ollen ollut mahdollisuutta ilmoittaa yhtiön osakeannista muulle henkilölle, joka olisi voinut toimia asiakkaan puolesta tämän ollessa matkalla.

Pankilla ei ole velvollisuutta asiakaan ja pankin välisen sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 3.3 mukaan myydä käyttämättä jääneitä merkintäoikeuksia tai tehdä muita vastaavia toimia, mikäli asiakas ei ole vastannut määräpäivään mennessä pankin lähettämään maksullista osakeantia koskevaan tiedusteluun. Vastaavasti pankki on panttausehtojen kohdan 7.2 mukaan velvollinen säilyttämään panttia hyvin, mutta ei hoitamaan sitä. Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sellaisten tehtävien hoitamatta jättämisestä, joita pankki ei panttausehtojen mukaisesti ole velvollinen hoitamaan.

Pankin mukaan asiakkaalla on ollut mahdollisuus tehdä pankin kanssa varallisuudenhoitosopimus, mutta asiakas ei ole halunnut solmia tällaista sopimusta pankin kanssa. Pankin mukaan se on noudattanut asiassa hyvää pankkitapaa, täyttänyt sopimusvelvoitteensa asianmukaisesti eikä se ole korvausvelvollinen asiassa.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi arvopaperilautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. Pankin arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot 1.3.2008, joiden mukaan pankki vastaa tilinhoitajayhteisönä yhteydenpidosta asiakkaaseen ja asiakas on puolestaan velvollinen ilmoittamaan pankille nimensä, osoitteensa sekä muiden asiakastietojensa muutoksista. Ehtojen mukaan pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta myydä merkintäoikeudet tai tehdä muita vastaavia toimenpiteitä, mikäli asiakas ei ole vastannut määräpäivään mennessä pankin lähettämään maksullista osakeantia koskevaan tiedusteluun.

2. Panttausehdot, Yksityinen pantinantaja 11.07, joiden kohdan 7.1 mukaan pantinantajan velvollisuutena on hoitaa panttioikeuden kohteena olevaa omaisuutta. Kohdan 7.2 mukaan pankki on velvollinen säilyttämään panttia hyvin, mutta ei hoitamaan sitä. Pankki kirjaa pantatulle arvo-osuustilille kiellon siirtää pantattu arvo-osuustili toiselle tilinhoitajayhteisölle. Ehtojen mukaan pankilla on oikeus, mutta ei ilman eri sitoumusta velvollisuutta ryhtyä pantattuihin arvopapereihin liittyvien kuponkien erääntymisen vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista sekä siitä, millä tavalla ja kenen vastuulla näihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on katsottava tulleen täytetyiksi.

Arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvun 1 §:ssä todetaan seuraavaa:
”Arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä”

Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut standardin 2.3 Rahoituspalvelusopimukset, jossa todetaan yleisesti sopimusten vähimmäissisällön osalta kohdassa 6.6 seuraavaa:
”Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon.
Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.”

Lisäksi samassa standardissa todetaan, että säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta sekä lausutaan niiden osalta erityisesti kohdassa 7.5.2 vielä seuraavaa:
”Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin.”

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa, että yhtiön järjestämässä maksullisessa merkintäoikeusannissa on kysymys siitä, että yhtiö suuntaa osakeannin sen osakkeenomistajille ja osakkeenomistaja voi merkitä lisää osakkeita tai, mikäli tämä ei halua käyttää tarjottua merkintäoikeutta annissa, osakkeenomistaja voi myydä merkintäoikeutensa. Koska yhtiön osakkeet ovat olleet pörssissä noteerattuja ja ne ovat näin ollen olleet liitettynä arvo-osuusjärjestelmään, asiakkaalla on ollut arvo-osuustili ja sopimus tilin pitämisestä yhtiöstä erillisen pankin kanssa. Asiakkaan ja pankin välisestä sopimuksesta puolestaan riippuu, millaisia velvollisuuksia pankilla on asiakasta kohtaan, kun yhtiö järjestää merkintäoikeusannin. Arvopaperilautakunnalle toimitetun aineiston perusteella asiakkaan ja pankin välillä on ollut sopimus arvo-osuustilistä ja arvopaperisäilytyksestä sekä arvo-osuustilin panttaussopimus.

Lautakunta katsoo, että ensisijainen tiedottamisvastuu osakeannista ja siihen liittyvistä seikoista on osakeannin järjestävällä yhtiöllä eikä pankilla, mutta pankki on asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen perusteella sitoutunut tiedottamaan sen säilytettävinä oleviin arvopapereihin liittyvistä osakeanneista ja huolehtimaan siihen liittyvistä merkinnöistä asiakkaan antaman erillisen toimeksiannon mukaisesti.

Arvopaperilautakunta toteaa, että yleisesti ottaen merkintäoikeusantien olosuhteet vaihtelevat arvopaperimarkkinoilla ja asiakkaan ja pankin väliset velvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen perusteella. Osapuolen taloudellista etua voidaan käyttää tukena asian ratkaisemiseksi, mikäli osapuolia sitova sopimus ei määrää oikeuksia ja velvollisuuksia riittävästi.

Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleisten ehtojen kohdan 9.2. mukaan, asiakkaan tulee ilmoittaa pankille osoitteensa ja yhteystietojensa muuttumisesta. Tapauksessa pankki ei ole ollut tietoinen asiakkaan tilapäisestä oleskelusta ulkomailla eikä asiakas ollut valtuuttanut ketään hoitamaan sijoitusasioitaan tänä aikana puolestaan. Pankki lähetti normaalisti kirjeen asiakkaan kotiin, minkä jälkeen asiakkaan vahinko on aiheutunut siitä, ettei asiakas ole ehtinyt tutustua merkintäoikeusannista saamaansa kirjeeseen ajoissa. Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen mukaisesti lähettäessään tiedon merkintäoikeusannista postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Samojen sopimusehtojen kohdan 3.3. mukaan pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta myydä asiakkaan merkintäoikeudet maksullisessa osakeannissa, mikäli asiakas ei ole vastannut pankin tiedusteluihin. Koska pankki ei ole saanut asiakkaalta toimeksiantoa asiassa, Arvopaperilautakunta katsoo, että pankilla ei ole ollut velvollisuutta myydä asiakkaan merkintäoikeuksia omatoimisesti maksullisessa osakeannissa.

Lautakunta toteaa, että sillä seikalla, että asiakkaan arvo-osuustiliin on kohdistunut pankin panttioikeus, ei asian ratkaisemisen kannalta ole merkitystä. Panttausehtojen kohtien 7.1 ja 7.2 mukaan asiakas on ollut velvollinen hoitamaan pantattua omaisuutta ja pankki on ollut puolestaan velvollinen säilyttämään sitä hyvin, mutta ei hoitamaan panttia. Vaikka asiakas ei ole sopimusehtojen mukaan saanut käydä kauppaa tilillä olleilla arvo-osuuksilla ilman pankin suostumusta, panttausehdot eivät ole estäneet asiakasta käyttämästä arvo-osuustilillä olleisiin osakkeisiin kohdistuneita oikeuksia, kuten uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia merkintäoikeuksia, ja tällä tavalla parantamasta omaa varallisuusasemaansa ja samalla pankin vakuusoikeutta. Tapauksen olosuhteissa, ja kun asiakkaan ja pankin välillä ei ole ollut erityisiä sopimuksia omaisuuden hoitamisesta, lautakunta katsoo, että asiakkaan kokema tappio on johtunut asiakkaan omasta syystä ja pankki on tapauksen olosuhteissa täyttänyt asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ja hyvän pankkitavan sille asettamat vaatimukset.

Suositus

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan vahinko on aiheutunut siitä, että asiakas ei ole itse käyttänyt merkintäoikeuttaan eikä ole huolehtinut mahdollisuuden käyttämisestä poissa ollessaan merkintäoikeusannin järjestäneen yhtiön merkintäoikeuksien hyödyntämiselle asettaman määräajan puitteissa. Lautakunta katsoo pankin täyttäneen omat sopimuksen mukaiset velvoitteensa eikä se ole siten velvollinen korvaamaan merkintäoikeuksien raukeamisesta asiakkaalle näin aiheutunutta vahinkoa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Mikkilä.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia