Haku

APL 117/07

Tulosta

Asianumero: APL 117/07 (2007)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 19.09.2007

Arvopaperinvälitys sopimusehdot pankin tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 19.5.2007 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 21.6.2007 ja 31.7.2007 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas katsoo, että palveluntarjoaja on antanut välittämästään warrantista ristiriitaista ja riittämätöntä tietoa, minkä vuoksi hänelle on aiheutunut 5630 euron vahinko.

Asiakkaan mukaan hän osti 16.5.2007 palveluntarjoajan kautta turbowarranttia, jonka päättymispäiväksi oli merkitty 17.10.2007. Kuitenkin seuraavana pörssipäivänä tuli tiedote, jonka mukaan kyseisen warrantin noteeraus loppuu välittömästi, koska tuote oli saavuttanut knock-out tasonsa. Asiakas teki ostopäätöksensä palveluntarjoajan warranttilistan ja ohjeistuksen perusteella, eikä olisi tuotteeseen sijoittanut jos ohjeista olisi käynyt ilmi että tuote voi muuttua arvottomaksi jo ennen sen päättymispäivää. Asiakkaan mukaan vasta hänen reklamaationsa jälkeen palveluntarjoaja täydensi sivujaan nimenomaisella turbowarranttiohjeistuksella.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Palveluntarjoaja on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 15.6.2007 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 25.7.2007 ja 16.8.2007 päivätyt lausumat. Vastauksissaan palveluntarjoaja on kiistänyt asiakkaan vaatimuksen sekä määrältään että perusteeltaan.

Palveluntarjoajan mukaan asiakkaan kanssa on tehty sijoituspalvelusopimus, jonka perusteella hän voi itsenäisesti käydä kauppaa arvopapereilla tietoverkon välityksellä. Sopimuksessa asiakas on vakuuttanut perehtyneensä eri sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin siten, että kykenee itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä. Sopimuksessa on myös tyhjentävästi lueteltu ne yhtiö- ja pääomatapahtumat, jotka kuuluvat palveluntarjoajan tiedonanto- ja toimimisvelvollisuuden piiriin ja joihin ei sisälly velvollisuus ilmoittaa turbowarrantin knock-out tason ylittymisestä. Palveluntarjoajan mukaan asiakkaan antaessa toimeksiantonsa heillä oli uudistusten vuoksi käytössä kaksi eri sivustoa, joilla molemmilla oli asianmukaisesti tietoa ja ohjeita sekä warranteista että turbowarranteista, tosin hieman eri paikoissa. Palveluntarjoaja katsoo toimineensa asiassa lain, sopimusehtojen ja Rahoitustarkastuksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälityksestä, jota on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän ohjeen nro 201.7 ja standardin 2.3 asiakkaiden suojaa ja sijoittajien luottamusta edistävistä menettelytavoista. Määritellyt toimintatavat muodostavat osaltaan perustan palveluntarjoajan vastuun arvioinnille.

Asiaa koskevissa säännöksissä on palveluntarjoajalle asetettu yleinen tiedonanto- ja selonottovelvollisuus sekä asiakassuhdetta perustettaessa että sen voimassaoloaikana. Nämä velvollisuudet on säädetty ensisijassa pitäen silmällä tilanteita, joissa asiakas ja palveluntarjoaja ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään. Säännöksissä mainitaan myös poikkeus, jonka mukaan tiedonantovelvollisuutta ei ole, jos se on palvelun luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ilmeisen tarpeetonta. Lautakunta toteaa välittäjän tarjoaman palvelun olevan luonteeltaan rajoitettua ns. ”execution only brokerage” –toimintaa. Palvelun teknisen luonteen vuoksi välittäjä on rajoittanut sijoituspalveluun kuuluvia palve-luja ja tehtäviä samoin kuin omia tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksiaan. Execution only brokerage –arvopaperinvälittäjä huolehtii sopimusehtojensa mukaisesti vain arvopaperitoimeksiannon teknisestä suorittamisesta.

Käsiteltävässä tapauksessa palveluntarjoaja on solminut asiakkaan kanssa edellä mainitun kaltaisen sähköistä arvopaperivälitystä koskevan sijoituspalvelusopimuksen, jonka ehdot asiakas on siis hyväksynyt. Internetvälityspalvelu ei kuitenkaan kokonaan poista palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuutta, mutta tällöin velvollisuuden täyttämiseksi riittää, että tiedonantovelvollisuuden alaiset tiedot ovat palveluntarjoajan sivuilla asiakkaan saatavilla. Sopimuksen perusteella palveluntarjoajalla ei myöskään ole ollut nimenomaista velvollisuutta antaa tietoa asiakkaalle tämän valitsemasta sijoituskohteesta ja sen ominaisuuksista, eikä asiakas ole lisätietoa palveluntarjoajalta pyytänyt. Välittäjän tiedonantovelvollisuudella pyritään varmistamaan, ettei asiakas tee tarkoitustaan vastaamatonta toimeksiantoa, mutta asiakkaan omaa selonottovelvollisuutta kuhunkin arvopaperiin liittyvistä perusominaisuuksista se ei poista.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.


Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Sainio.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia