Haku

APL 115/05

Tulosta

Asianumero: APL 115/05 (2005)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 07.09.2005

Arvo-osuuksien siirtäminen yrityskauppa pankin virhe vahingonkorvaus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 9.5.2005 päivätyn valituksen.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 3 200 euron vahinko, joka on syntynyt pankin tekemästä virheestä siirrettäessä Elisa Oyj:n arvo-osuuksia.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

S Oy:n nimisen yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjassa 9.8.2002 oli yhtiön omistamat Elisa Oyj:n 455 kappaletta arvo-osuuksia päätetty myydä asiakkaalle. Asiakas oli tiedustellut pankista arvo-osuuksien siirto-ohjetta. Pankki lupasi hoitaa asian, kunhan se saisi vain tarvittavat paperit. Asiakas toteaa, ettei pankki ollut pyytänyt häneltä mitään muita papereita asian hoitamiseksi. Asiakas ei ollut pyytänyt pankkia tekemään Elisan osakkeiden myyntitoimeksiantoa pörssiin, vaan siirtämään Elisa Oyj:n arvo-osuudet S Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaisesti asiakkaan omistukseen. Asiakkaalle oli avattu samassa yhteydessä arvo-osuustili kyseisten arvo-osuuksien säilyttämistä varten.

Pankki myi 12.8.2002 Elisan osakkeet pörssissä S Oy:n lukuun. Pankki tilitti 15.8.2002 S Oy:n tilille pörssikaupasta 2 234,10 euroa ((450*5,02 €)-25€ kaupankäyntikulut)=2234€ ja ((5*5,02€)-25€ kaupankäyntikulut)=0,10€. Lisäksi pankki on korvannut asiakkaalle 18 euroa arvo-osuustilin hoitokuluja. Elisan osakkeiden myyntihetkellä S Oy oli asiakkaan omistuksessa, mutta vuokrattuna eteenpäin. Vuokraaja osti yrityksen sittemmin itselleen. Asiakas toteaa, ettei S Oy ole korvannut asiakkaalle Elisan osakkeista hänelle kuulunutta kauppahintaa, mutta yrityksen myynnin yhteydessä niistä on saattanut tulla asiakkaalle osittainen korvaus.

Asiakkaan tiedustellessa keväällä 2005 pankista kyseisen arvo-osuustilin tapahtumista veroilmoitusta varten ja maksettuaan arvo-osuustilinsä hoitokustannuksia, asiakkaalle selvisi, ettei hän ollut missään vaiheessa omistanutkaan kyseisiä Elisa Oyj:n arvo-osuuksia. Asiakkaan otettua pankkiin yhteyttä, se myönsi tehneen asiassa virheen ja tutkivansa, kuinka korvaus asiakkaalle suoritettaisiin. Osakkeita ei pankki tuolloin hänelle enää luvannut, vaan rahallisen korvauksen tapahtuneesta virheestä. Asiakkaan käsityksen mukaan korvauksena sovittiin keskusteluhetken mukainen Elisa Oyj:n osakkeiden kurssihinta eli 12€/osake (455*12€=5460€). Pankki kiisti myöhemmin oman korvausvastuunsa asiassa. Asiakkaan tiliotteet ja omaisuudenhoitoraportit toimitettiin asiakkaan kirjanpitäjälle vuosina 2002–2004. Asiakas ei tuolloin myöskään asunut vakituisesti Suomessa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 12.5.2005 päivätyn vastauksen asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Pankki on erehdyksessä toteuttanut S Oy:n 12.8.2002 antaman myyntitoimeksiannon Elisa Oyj:n 455 kappaleen arvo-osuuksista virheellisesti. S Oy:n tarkoituksena oli myydä kyseiset osakkeet asiakkaalle, mutta kauppa toteutettiin sen sijaan pörssikauppana.

Eräs syy tähän virheelliseen tapahtumaan on ehkä ollut se, että pankille ei toimitettu S Oy:n ja asiakkaan välistä arvo-osuuksien kauppakirjaa, joka olisi ollut välttämätön edellytys arvo-osuuksien siirtämiseksi asiakkaan tilille. Kauppakirjan sijaan pankille toimitettiin S Oy:n hallituksen kokouksen myyntimääräyksen sisältävä pöytäkirja, joka on ollut riittävä pörssikaupan tekoon. Asiaa hoitaneen virkailijan olisi kuitenkin tullut huomata pöytäkirjasta, että siinä ei päätetty pörssikaupasta, vaan S Oy:n ja asiakkaan välisestä kaupasta ja hänen olisi tullut jättää toimeksianto tekemättä ja neuvoa asiakasta toimittamaan pankkiin arvo-osuuksien kauppakirjan.

Pankki pahoittelee virhettään, mutta ei kuitenkaan katso asiassa olevan korvausvelvollinen asiakasta kohtaan.

Pankki katsoo, että virhe on tapahtunut pankin ja S Oy:n välisessä toimeksiannossa. Mikäli S Oy olisi reklamoinut virheellisesti toteutetusta myyntitoimeksiannosta, pankki olisi ollut velvollinen korvaamaan siitä S Oy:lle aiheutuneen vahingon. S Oy ei kuitenkaan ole reklamaatiota esittänyt. Reklamaatio olisi sopimusehtojen (Arvopaperivälityksen yleiset ehdot, kohta 3.8) mukaan tullut esittää seitsemän päivän kuluessa.

Pankki siis katsoo, ettei sillä ole korvausvelvollisuutta asiakasta kohtaan virheellisesti toteutetusta myyntitoimeksiannosta, koska sitä ei ole toteutettu asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen perusteella.

Myyntitoimeksiannon yhteydessä asiakkaalle on avattu pankissa arvo-osuustili, jolle kyseiset Elisa Oyj:n arvo-osuudet olisi ollut tarkoitus siirtää. Kyseinen arvo-osuustili on ollut koko ajan tyhjä. Tilin tyhjyys on ilmennyt mm. pankin vuosittain lähettämästä Omaisuus- ja tuottoyhteenveto –lomakkeesta. Tällainen lomake on lähetetty asiakkaalle ensimmäisen kerran 31.12.2002. Arvopaperivälityksen yleisten ehdon kohdan 3.8 mukaan asiakkaan olisi tullut esittää reklamaatio viimeistään seitsemän päivän kuluessa lomakkeen saatuaan.

Vaikka pankilla ei ole edellä esitettyjen syiden vuoksi juridista korvausvelvollisuutta asiakas kohtaan, pankki on valmis palauttamaan virheensä johdosta arvo-osuustilinne olemassaoloajalta perityt säilytys- ja hoitopalkkiot, koska arvo-osuustili on ollut asiakkaalle tarpeeton ja koska pankin olisi tullut antaa asiakkaalle parempaa asiakaspalvelua. Siten pankki palauttaa palkkiot huhtikuun 2005 aikana arvo-osuustiliänne vastaavalle hoitotilille, eikä pankki peri kuluvan kauden säilytyspalkkioita. Seuraava laskutuskausi, jolta säilytyspalkkio tullaan palveluhinnaston mukaisesti perimään, alkaa 1.5.2005.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälitystoiminnasta, josta on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan välittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata hänelle 3 200 euron vahinko, joka on syntynyt pankin tekemästä virheestä siirrettäessä Elisa Oyj:n arvo-osuuksia.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Asiassa on tullut riidattomasti selvitetyksi, että pankki on erehdyksessä toteuttanut S Oy:n 12.8.2002 antaman myyntitoimeksiannon Elisa Oyj:n 455 kappaleen arvo-osuuksista virheellisesti. S Oy:n tarkoituksena oli myydä kyseiset osakkeet hallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaisesti asiakkaalle, mutta kauppa toteutettiin pankissa sen sijaan pörssikauppana. Lautakunnalle ei ole toimitettu nähtäväksi S Oy:n ja asiakkaan välistä Elisan osakkeista tehtyä kauppakirjaa.

S Oy on toimeksiantamisen aikana ollut asiakkaan omistama yhtiö, joka on ollut vuokrattuna eteenpäin. Asiakas on myynyt yrityksensä vasta myöhemmin. Arvopaperilautakunta ei ole saanut täsmällistä selvitystä siitä, mitä asiakkaalle on mahdollisesti korvattu Elisan osakkeiden kauppahinnasta S Oy:n ja asiakkaan välisen kaupanteon yhteydessä.

Osakkeiden myyntitoimeksiannon yhteydessä asiakkaalle oli avattu arvo-osuuksien säilytystili, jolle kyseiset Elisan osakkeet olisi tullut siirtää. Säilytystä koskevan yleisten sopimusehtojen 1.7.2002 kohdan 9) mukaisesti: ”pankki lähettää joka vuosi viimeistään viikkoa ennen tammikuun loppua tiliotteen/omaisuusluettelon, josta ilmenevät arvo-osuustiliä ja arvopaperisäilytyksessä edellisen vuoden lopussa olleet arvo-osuudet ja arvopaperit.” Saman sopimusehtojen kohdan 10) mukaan: ”ellei asiakas tee huomautusta pankin suorittamasta toimenpiteestä 30 päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan, asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimenpiteen.”

Lautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella on nähtävissä, että asiakkaan olisi tullut ymmärtää, että osakkeet on myyty 12.8.2002 pörssitoimeksiantona. Lisäksi asiakkaalla itsellään on ollut mahdollisuus yrityksen vuokrausaikana vaikuttaa siihen, mihin osoitteeseen S Oy:ta koskevat tiliotteet ja omaisuusraportit toimitetaan, koska osakkeista maksettu kauppahinta on ohjautunut asiakkaan määräysvallassa olleen yrityksen tilille.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi oman selonotto- ja huolenpitovelvollisuutensa nojalla tullut valvoa arvo-osuuksien siirron oikeansisältöistä toteutumista ja tarvittaessa reklamoida pankkia. Asiakkaalla olisi ollut velvollisuus toimia asiassa myös S Oy:n nimissä. Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on esittänyt reklamaationsa ja vahingonkorvausvaatimuksensa pankille kyseisessä tapauksessa sopimusehtojen mukaisesti liian myöhään.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Turtiainen ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.
 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia