Haku

APL 1102/02

Tulosta

Asianumero: APL 1102/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 27.11.2002

Järjestelmävirhe vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on pyytänyt arvopaperilautakuntaa arvioimaan, onko pankki toiminut oikein hänen korvausasiassaan. Asiakas on tehnyt pankin verkkopalvelussa arvopaperitoimeksiannot Elisa Communication Oyj:n ja Nokia Oyj:n osakkeilla. Verkkopalvelussa olleen virhetilanteen vuoksi Nokia Oyj:n myyntitoimeksianto ei ollut onnistunut.

Asiakas oli tehnyt ostotoimeksiannon 400 kpl Nokian osakkeita perjantaina 26.04.2002 hintaan 18,50 euroa/osake. Asiakas olisi myynyt osakkeet heti hintaan 18,80 euroa/osake, mutta pankin järjestelmä ei antanut suorittaa myyntiä. Asiakkaan nettovoitto olisi ollut 59 euroa.

Asiakas oli pystynyt seuraavan kerran tekemään toimeksiannon vasta torstaina 02.05.2002, jolloin hän oli joutunut tekemään sen hintaan 18,20 euroa/osake, jolloin hänelle muodostui tappiota 120 euroa.

Maanantaina 29.04.2002 asiakas oli joutunut matkustamaan linja-autolla Lahti--Orimattila-Lahti, että hän sai asian selvitettyä, joten tästä syntyivät kulut 8,40 euroa sekä puhelun kulut asiassa 3 euroa. Elisa Communication Oyj:n osakkeista ei asiakkaalla ole vaatimuksia. Asiakas toteaa, että todisteena sille, että hän olisi todella tehnyt nämä kaupat, voidaan käyttää keskustelija sekä sähköpostiviestejä pankin konttorin kanssa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on kääntynyt arvopaperilautakunnan puoleen ja pyytänyt selvitettäväksi, onko hänen arvopaperikaupankäyntiä koskevassa korvausasiassa toimittu oikein ja kohtuullisesti.

Pankin näkemys on, että asiakkaan valitus on aiheeton, koska asiakas on vaatinut korvattavaksi vahingon, joka hänelle on syn-tynyt, kun hän ei ole voinut toteuttaa Nokian osakkeiden myynti-toimeksiantoa järjestelmässä olleen vian vuoksi. Korvattavaa vahinkoa asiakas katsoo syntyneen kurssitappiosta sekä asian selvittämisen vaatimina kuluina.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 §:n mukaan arvopaperinvälittä-jän on annettava asiakkaalle sijoituspalvelusta ja sen kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattaa olla olennaista vai-kutusta asiakkaan päätöksentekoon, jollei se sijoituspalvelun luonteeseen tai muuten olosuhteisiin nähden ole tarpeetonta. Kun asiakkaan kanssa tehdään sopimus arvopaperitoimeksiantojen hoitamisesta verkkopalveluna, pankki varmistaa ennen sopimuk-sen tekemistä, että asiakas tuntee osakekaupankäynnin perus-asiat mm. osakesijoituksiin liittyvät riskit, pörssilistat, pörssierien, rajahintojen ja päiväkurssien ja merkityksen, osto- ja myyntitoi-meksiantojen toteutumisen, kauppojen selvitykseen liittyvän vii-veen ja osingon irtoamisen vaikutuksen toimeksiantoon. Myös verkkopalvelua koskevan sopimuksen ehdot tulee käydä asiak-kaan kanssa läpi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Asiakas on 14.12.1999 tehnyt pankissa sopimuksen pankin palvelun käyttämisestä. Asiakas on ollut pitkään pankin arvopaperiasiakkaana ja hän tuntee siten osakekaupankäynnin perusasiat. Palvelun ehdot on käyty hänen kanssaan läpi ennen sopimuksen allekirjoitta-mista. Asiakas on myös allekirjoituksellaan vahvistanut tutustuneensa pankin palvelun ehtoihin.

Väitetyn vahingon tapahtumahetkellä voimassa olleiden pankin verkkopalvelun ja — tunnusten käyttöä koskevien yleisten sopimusehtojen kohdan 3 mukaan pankki ei takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskey-tyksittä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista ja kohdan 16 mukaan pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuvasta mahdollisesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulon menetyksestä tai samatta jääneestä tuotosta, joka aiheutuu palvelun mahdollisista häiriöstä tai virheistä. Uudet sopimusehdot on saatettu voimaan asiakkaan kanssa 14.12.1999 sovitulla tavalla.

Koska pankki ei asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa, on hänen vahingonkorvausvaatimuksensa evätty saamatta jääneen tuoton osalta. Hänelle on kuitenkin korvattu asian selvittämisestä aiheutuneina kuluina linja-automatkat ja puhelinkulut.

Kieltäydyttäessä korvaamasta asiakkaalle tuoton menetystä siitä, ettei hän verkkopalveluissa olleen vian vuoksi pystynyt toteutta-maan aikomaansa myyntitoimeksiantoa, on menetelty asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaan vahingonkorvausasiassa on toimittu sopimuksen mukaisesti, oikein ja kohtuullisesti. Pankki toteaa, että hänen valituksensa on aiheeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kohtuullista, että pankin verkkokaupankäyntijärjestelmä ei toimi viiden päivän aika, jona aikana asiakas olisi halunnut tehdä Nokian osakkeita koskevan kaupan ja onko pankki vastuussa tästä asiakkaalle aiheutuneesta kurssitappiosta. Asiakas oli suunnitellut hyötyvänsä Nokian osakkeen nousevasta kurssikehityksestä.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan ja pankin välistä vastuuta on arvioitava osapuolten tekemän sopimuksen nojalla. Tämän sopimuksen perusteella pankki vastaa järjestelmän toimivuudesta sekä siitä, että pankille annetut toimeksiannon toteutetaan sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksessa on kohdassa 3 todettu, ettei pankki takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskey-tyksittä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista. Samaisen sopimuksen kohdan 16 mukaan pankki ei myöskään vastaa asiakkaalle aiheutuvasta mahdollisesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulon menetyksestä tai samatta jääneestä tuotosta, joka aiheutuu palvelun mahdollisista häiriöstä tai virheistä.

Tapauksessa asiakas yritti tehdä toimeksiannon 26.04.2002, mutta onnistui tekemään sen verkkopalvelussa vasta 02.05.2002. Tästä ajanjaksosta olivat pankkipäiviä vain 29-30.04.2002 välinen aika. Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on selkeästi ehdoissaan todennut, ettei se vastaa siitä, että verkkokaupankäyntijärjestelmä on jatkuvasti käytössä. Tämän lisäksi lautakunta katsoo, että asiakkaalla olisi ollut asiassa mahdollisuus toimia myös suoraan pankin konttorin kautta heti seuraavana arkipäivänä. Kun asiakas ei ole pyrkinyt käyttämään muita kanavia toimeksiannon antamiseksi, ei pankki ole vastuussa mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta siinäkään tapauksessa, että järjestelmän toimintakatkosta pidettäisiin kohtuuttoman pitkänä.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan asiassa pankki on toiminut sopimusehtojen mukaisesti ja katsoo asiakkaan lisävaatimukset aiheettomiksi.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia