Haku

APL 10/10

Tulosta

Asianumero: APL 10/10 (2011)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 20.05.2011

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito osake arvonaleneminen reklamaatio

Tapahtumatiedot

Asiakas on tehnyt pankin kanssa täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen 6.6.2006. Pankin varainhoitaja osti asiakkaan osakesalkkuun 16.8.2007 120 kappaletta Metson osakkeita hintaan 41,89 euroa ja 22.4.2008 120 kappaletta hintaan 29,74 euroa. Varainhoitaja möi asiakkaan omistamat Metson osakkeet 12.12.2008 hintaan 8,75 euroa. Metson myynnin jälkeen asiakkaan salkkuun hankittiin Hennes & Mauritzin osakkeita. Asiakas reklamoi pankille 30.12.2009.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan valitus koskee pankin toimintaa hänen omistamiensa Metson osakkeiden kaupoissa 2007–2008, jossa hänen salkkuun sisältyvät 240 osakettaan myytiin 12.12.2008 käsittämättömään alihintaan 8,75 euroa/kpl. Pettymystä salkunhoitoon lisäsi yleisellä tasolla se, ettei omistajasijoittajan sijoitushistoriaa, esim. osakkeiden hankintahintaa, lainkaan otettu huomioon ja näin aiheutettiin suoran tappion lisäksi vielä turhia veroseuraamuksia. Asiakkaan kaikkia eri myynneistä koituneita myyntitappioita ei todennäköisesti millään ehditä hyvittämään pääomaverotuksessa.

Korvausvaatimuksen perusteena on Metson osakkeiden omituinen paniikkimyynti, sillä pankin myyntiselitys ei miltään osin ole toteutunut. Metso päinvastoin toipui jo keväällä 2009 ja oli pitkään OMX Nordic 40 -listan kolmen parhaan nousijan joukossa ja vuotta myöhemmin paras nousija 12 kuukauden periodilla. Pankin salkunhoitajatiimiltä tämä jäi huomaamatta ja tilaisuus korjata tapahtunut karkea arviointivirhe ostamalla myydyt osakkeet takaisin jäi käyttämättä. Tämä osoittaa yksiköltä anteeksiantamatonta holtittomuutta ja hätiköintiä, josta koitunut tappio ylittää kenen tahansa luottavaisen sijoittaja-asiakkaan sietokyvyn.

Asiakkaan mielestä Metsoa olisi pitänyt ostaa reilusti lisää vuoden 2009 alussa laman huipentuessa ja kurssin laskiessa peräti 20 euroa alemmaksi. Tällöin pankin edustajien jatkuvasti kehuma ja korostama salkun kokonaistulos olisi jo kesällä 2009 ollut aivan erinäköinen. Metson osakehan alkoi jo alkuvuodesta toipua tilapäisen tilauskannan laskusta aiheutuneesta pudotuksesta ja alkoi nousta tasaisesti. On todella outoa, että vuoden 2009 alussa alkanut osakkeen tasaisen jyrkkä nousu ja nopea toipuminen lamasta jäivät pankilta huomaamatta ja sitä myötä räikeä arviointivirhe korjaamatta.

Pankin mukaan asiakkaan olisi tullut reklamoida 30 päivän kuluessa pankille saatuaan tiedon Metson osakkeiden myynnistä. Asiakas ei tiennyt 30 vuorokauden valitusajasta.

Metson osakkeet myytiin 12.12.1008 hintaan 8,75 euroa. Ostohinta oli 120 osaketta x 41,85 euroa/osake + 120 osaketta x 29,74 euroa/osake eli keskihinnalla 35,81 euroa/osake laskettuna 8.594,00 euroa. Myyntihinta 8,75 euroa/osake tuotti 2.100 euroa ja suoraa tappiota jäi 6.494,40 euroa. Lisäksi asiakas haluaa, että pankki korvaa perhekohtaisista vuosikorvauksista 2 x 250 euroa eli 500 euroa, mikä tekee yhteensä 6.994,40 euroa. Tästä voi vähentää Metson tilalle ostettujen 90 H&M:n osakkeen arvonnousun ostopäivän kurssista a’ 306,68 SEK vahingonkorvauspäivän pörssi- ja valuuttakurssin mukaan eli n. 11.000 SEK (n. 1.000 e).
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on 6.6.2006 allekirjoittanut konsultatiivisen varallisuudenhoitosopimuksen pankin kanssa. Asiakas on tottunut pörssiosakesijoittaja ja on pitkään säästänyt ja sijoittanut erilaisiin sijoituskohteisiin. Suurin osa (n. 75 %) pankissa olevista sijoituksista oli 5.6.2006 tehty suoraan kotimaisiin osakkeisiin.

Asiakkaan kanssa keskusteltiin 25.5.2007 asiakkaan varojen sijoittamisesta uudelleen. Asiakas oli aikaisemmin antanut toiselle palveluntarjoajalle toimeksiannon myydä kaikki osakkeet ja rahasto-osuudet ja sijoittaa varat vakuutukseen. Muutokseen liittyvät veroseuraamukset selvisivät asiakkaalle vasta pankissa käydyissä keskusteluissa ja vakuutussijoitus peruutettiin ja myydyistä sijoituksista saadut varat siirrettiin takaisin asiakkaan tilille.

Käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että asiakkaan sijoitushorisontti oli noin 3 vuotta ja sopiva riskitaso oli keskitaso. Asiakas oli aikaisemmin sijoittanut suoraan kotimaisiin osakkeisiin ja halusi edelleen sijoittaa niihin. Asiakas ymmärsi sijoitusten hajauttamisen tärkeyden, muttei kuitenkaan halunnut tehdä suoria sijoituksia Helsingin pörssin ulkopuolelle itsenäisesti. Asiakas kiinnostui pankin tarjoamasta täydellä valtakirjalla hoidetusta pohjoismaisesta valtakirjasalkusta, minkä avulla hän voisi sijoittaa suoraan pohjoismaisiin osakkeisiin ilman että hänen itse tarvitsee päättää mitä mahdollisesti kannattaa ostaa ja myydä.

Pankin sijoitusjohtaja kertoi salkunhoitopalvelun toimintaperiaatteista ja ominaisuuksista käyttäen hyväksi kyseisen salkkupalvelun esittelymateriaalia. Salkkua koskevat ehdot käytiin asiakkaan kanssa tarkasti läpi. Asiakas ymmärsi salkunhoitopalvelun toimintaperiaatteet ja halusi, että pankki seuraa markkinaa ja toteuttaa muutoksia kyseisessä salkussa. Asiakas allekirjoitti salkkua koskevan täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen pankin kanssa 8.6.2007. Sopimuksen ehdot ja liitteet käytiin asiakkaan kanssa tarkasti läpi ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sijoitettavan omaisuuden arvo oli 100.000 euroa.

Kyseinen salkkupalvelu on täyden valtakirjan osakesalkkupalvelu, jossa sijoituksia tehdään hajautetusti eri toimialoille pohjoismaisiin julkisesti noteerattuihin likvideihin osakkeisiin. Jokaiselle salkulle on oma vastuullinen salkunhoitaja, jolla on pitkä kokemus sijoitustoiminnasta. Salkunhoitaja huolehtii sovitun sijoitusstrategian puitteissa varallisuuden sijoittamisesta ja riskien hajauttamisesta. Kaikki salkut, joilla on samanlainen sijoitusstrategia, hoidetaan samalla tavalla.

Salkun ehtojen mukaan salkussa olevan varallisuuden kiertonopeus on selvästi ns. normaaleja osakesalkkuja suurempi, jonka vuoksi siihen liittyy tavallista sijoitussalkkua suurempi riski. Suuremmalla kiertonopeudella ja aktiivisella riskinotolla pyritään saamaan lisätuottoja. Osakkeet aktiivisalkkuun valitaan MSCI Nordic -indeksiin kuuluvien osakkeiden sekä Suomessa julkisesti noteerattujen osakkeiden joukosta. Yksittäiselle osakkeelle ei ole määritelty minimipainoja. Yksittäisen osakkeen maksimipaino on 25 % salkun markkina-arvosta. Yksittäisen toimialan osuus voi olla enimmillään 1/3 salkun markkina-arvosta.

Salkkuun ostettiin 16.8.2007 120 kappaletta Metso Oyj:n osakkeita hintaan 41,89 euroa kappale. Metso Oyj:n osuutta nostettiin 22.4.2008 ostamalla salkkuun 120 kappaletta lisää Metso Oyj:n osakkeita. Myöhemmin samana vuonna 12.12.2008 osakkeet myytiin hintaan 8,75 euroa kappale. Metson osakkeiden myynti perustui salkunhoitajan seuraavaan arvioon:

“Metson tärkeimpien asiakastoimialojen, metsä- ja kaivosteollisuuden, investointien odotetaan supistuvan olennaisesti vuoden 2009 aikana ja toipuminen näillä toimialoilla tulee olemaan hidasta. Tämä tulee laskemaan selvästi yhtiön tilauskantaa ja vaarana on myös nykyisten tilausten lykkääntyminen tai peruuntuminen kokonaan, mikä heikentää tulosnäkymiä jatkossa. Lisäksi yhtiö on viime aikoihin asti investoinut voimakkaasti kasvuun, joten ylikapasiteettia saattaa syntyä. Investointien vuoksi yhtiön velka on kasvanut, mikä johtanee osinkojen leikkaukseen tämän vuoden osalta. Jo kahteen kertaan suunniteltu yhtiön pilkkominen on myös tältä erää kuopattu.”

Metson osakkeiden myynnin jälkeen salkkuun ostettiin 90 Hennes & Mauritzin osaketta. Kaupankäynti sijoitussalkussa tapahtuu maltillisesti ja vaihto arvopaperista toiseen tehdään aina perustellusti. Tämän periaatteen mukaisesti myös Metson osakkeiden myynti ja tilalle hankittujen Hennes & Mauritzin osakkeiden osto oli asianmukaisesti perusteltu. Salkunhoitotiimin analyysin ja näkemyksen perusteella ei ollut aihetta ostaa Metson osakkeita takaisin salkkuun vuoden 2009 alussa. Metson osakkeiden hankkimatta jättämistä ei ole erikseen perusteltu, koska salkunhoidon periaatteisiin ei kuulu eikä voi kuulua tekemättömien toimien perustelu.

Asiakkaalle on postitse lähetetty salkkua koskeva omaisuusraportti 12 kertaa vuodessa kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Raportista ilmenee miten kyseinen salkku on raportointijakson aikana kehittynyt ja mitä salkunhoitotoimenpiteitä salkun sisällä on tehty. Asiakkaalle on lähetetty Metson osakkeiden myynnin sisältävä omaisuusraportti 31.12.2008.

Asiakas on 8.6.2007 tehnyt pankin kanssa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevan sopimuksen, jossa sijoituskohteeksi on valittu edellä mainittu salkkupalvelu. Omaisuudenhoitosopimuksen mukaan pankilla on oikeus itsenäisesti ostaa ja myydä arvopapereita tai muuten sijoittaa varoja asiakkaan lukuun asiakasta erikseen kuulematta suoraan sopimuksen nojalla, varallisuuden puitteissa ja sovitun sijoitusstrategian mukaisesti. Asiakkaan kanssa on käyty sopimuksen ehdot läpi ja hän on ymmärtänyt sopimuksen sisällön. Asiakas on täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen allekirjoituksellaan vakuuttanut huolellisesti perehtyneensä sopimuksen yleisiin ehtoihin, liitteeseen asiakkaan sijoituskokemuksesta ja hajautussuunnitelmaan ja hyväksynyt ne. Hyväksyessään sopimuksen ehdot hän on antanut pankille itsenäistä päätöksentekovaltaa, joka on oikeuttanut pankin hoitamaan hänen varallisuuttaan.

Salkunhoitaja on pankin näkemyksen mukaan toteuttanut salkkuun liittyviä omaisuudenhoitotoimenpiteitä ammattimaisesti, huolellisesti ja sovitun sijoitusstrategian mukaisesti. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan varallisuutta on hoidettu asianmukaisesti, asiakkaan tavoitteet ja etu huomioon ottaen ajankohtana, jolloin sijoitusmarkkinat ovat olleet haasteelliset. Salkunhoitajalta ei voida edellyttää sijoituskohteiden arvonkehityksen ennustamista, vaan perusteltujen ratkaisujen tekemistä. Salkunhoitaja tekee sijoituspäätöksensä aina kaupanteon hetkellä saatavilla olevan tiedon ja markkinanäkemyksen varassa. Jälkeenpäin voidaan toki aina jo tapahtuneiden seikkojen perusteella todeta, että tietyt toisenlaiset osakevalinnat olisivat olleet tuottoisampia kuin toiset. Näin ollen asiakkaan jälkikäteistä arvioita siitä, miten paras mahdollinen sijoitustulos kyseisenä aikana olisi voitu saavuttaa, ei voida pitää kohtuullisena. Pankki pyrkii aina huolellisesti ja ammattitaitoisesti saavuttamaan sijoitustoiminnalle asetetut tavoitteet.

Pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä määrältään että perusteeltaan. Asiakas on 13.6.2007 sijoittanut salkkuun 100.000 euroa. Salkun arvo oli 3.9.2010 74.789,30 euroa, eli 25 % matalampi. Salkun arvo oli matalimmillaan maaliskuussa 2009, jolloin arvo oli 42.721 euroa. Tämän “pohjakosketuksen” jälkeen salkun arvo on noussut 75 % 74.789,30 euroon. Asiakkaan allekirjoittaman täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen yleisten ehtojen mukaan pankki ei vastaa toiminnan taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista tai sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Pankin vastuu kohdistuu ainoastaan tehtyihin toimenpiteisiin, ei toiminnan taloudelliseen tulokseen sinänsä. Asiakas itse vastaa sijoituspäätöksien seuraamuksista.

Tämän lisäksi pankki katsoo, että asiakas on tullut tietoiseksi Metson osakkeiden myynnin tappiollisuudesta saatuaan salkkua koskevan 31.12.2008 päivätyn omaisuusraportin. Asiakas on reklamoinut pankille asiasta ensimmäisen kerran vasta lähes vuotta myöhemmin 30.12.2009. Omaisuudenhoitosopimuksen yleisten ehtojen mukaan asiakkaan katsotaan hyväksyneen pankin toimenpiteet, mikäli hän ei ole esittänyt kirjallisesti pankkia kohtaan huomautusta 30 kalenteripäivän kuluessa saatuaan tiedon toimenpiteestä. Pankki katsoo, että asiakkaan olisi tullut reklamoida pankille virheellisiksi katsomistaan sijoituspäätöksistä ehdoissa määrätyssä ajassa. Muutoinkin voidaan pitää selvänä, että suorituksen virheeseen vetoavalla on yleinen velvollisuus suorituksen tarkastamiseen ja virheestä reklamoimiseen kohtuullisessa ajassa, vaikka reklamaatiovelvollisuudesta ei olisi nimenomaisesti sovittu. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että asiakas voisi salkunhoitajan väitetyn virheen havaittuaan jättää tarkoituksella reklamoimatta, ja päättää myöhemmin kurssikehityksen perusteella, onko edullisempaa vedota virheeseen vai tyytyä toimeksiantoon virheellisesti toteutuneessa muodossaan.

Pankki katsoo, että se on hoitanut asiakkaan varallisuutta täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen, sovitun sijoitusstrategian ja riskitason mukaisesti.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Pankin laatima esite asiakkaalle tarjotusta salkkupalvelusta.

- Asiakkaan ja pankin välinen varallisuudenhoitosopimus, jonka osapuolet ovat allekirjoittaneet 6.6.2006. Asiakkaan sijoitusvarallisuus oli n. 407.500 euroa, joista 74,9 % oli sijoitettu osakkeisiin.

- Asiakkaan ja pankin välinen varallisuudenhoitosopimus, jonka osapuolet ovat allekirjoittaneet 8.6.2007. Sopimuksessa on todettu, että asiakas ja pankki ovat yhdessä selvittäneet asiakkaan taloudellisen aseman, sijoituskokemuksen ja sijoituspalvelua koskevat tavoitteet. Asiakas vakuuttaa, että hän on perehtynyt sopimuksen käsittämiin sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä sijoituskohteisiin liittyviin riskeihin siinä määrin, että hän kykenee tekemään sijoituspäätöksiä sekä että hän ymmärtää pankin aseman varallisuudenhoitajana. Sopimuksen mukaan pankilla on oikeus itsenäisesti ostaa ja myydä arvopapereita, tai muuten sijoittaa varoja asiakkaan lukuun asiakasta erikseen kuulematta tämän sopimuksen nojalla varallisuuden puitteissa ja sijoitusstrategian mukaisesti.

Sijoitettavan varallisuuden arvo sopimuksen allekirjoitushetkellä oli noin 100.000 euroa käteisenä. Sijoituskohteeksi oli valittu asiakkaalle esitelty salkkupalvelu. Pankki raportoi asiakkaalle varallisuuden arvosta ja sen kehityksestä kirjallisesti 12 kertaa vuodessa kuukauden viimeisen päivänä.

Asiakas vakuuttaa huolellisesti perehtyneensä sopimuksen yleisiin ehtoihin, liitteeseen asiakkaan sijoituskokemuksesta ja hajautussuunnitelmaan ja hyväksyvänsä ne. Lisäksi asiakas vakuuttaa huolellisesti perehtyneensä arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisiin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne sekä kuittaa allekirjoituksellaan vastaanottaneensa ne.

- Varallisuudenhoitosopimuksen yleiset ehdot. Ehtojen mukaan asiakkaan katsotaan hyväksyneen pankin toimenpiteet, mikäli hän ei ole esittänyt kirjallisesti pankkia kohtaan huomautusta 30 kalenteripäivän kuluessa saatuaan tiedon toimenpiteestä. Ellei muuta osoiteta, katsotaan asiakkaan saaneen tiedon 7 kalenteripäivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen postittamisesta. Sopimuksen mukaan pankki ei vastaa toiminnan taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä.

- Asiakkaan 8.6.2007 allekirjoittama sijoituskokemusselvitys, jossa hän ilmoittaa, ettei ole ammattimainen sijoittaja.

- Asiakkaan valitsemaa sijoitussalkkua koskevat ehdot, jotka asiakas on allekirjoittanut 8.6.2007. Salkussa olevan varallisuuden kiertonopeus on selvästi ns. normaaleja osakesalkkuja suurempi, jonka vuoksi siihen liittyy tavallista sijoitussalkkua suurempi riski. Suuremmalla kiertonopeudella ja aktiivisella riskinotolla pyritään saamaan lisätuottoja. Salkun minimipääoma on 100.000 euroa. Osakkeet aktiivisalkkuun valitaan MSCI Nordic -indeksiin kuuluvien osakkeiden sekä Suomessa julkisesti noteerattavien osakkeiden joukosta. Yksittäisille osakkeille ei ole määritelty minimipainoja. Yksittäisen osakkeen maksimipaino on 25 % salkun markkina-arvosta. Yksittäisen toimialan osuus voi olla enimmillään 1/3 salkun markkina-arvosta.

- Arvopapereiden lainaussopimuksen yleiset ehdot.

- Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleiset ehdot.

- Pankin laatima asiakkaan omaisuusraportti, joka on päivätty 31.12.2008. Raportin mukaan asiakkaan sijoitusten markkina-arvo oli 52.134,91 euroa, josta 94 % oli sijoitettu osakkeisiin ja loput oli käteisenä. Raportin mukaan asiakkaan omistamat 240 kappaletta Metson osakkeita oli myyty 12.12.2008 hintaan 2.093,70 euroa, mistä syntyi 6.527,69 euroa tappiota. Raportin mukaan asiakkaalle oli 19.12.2008 ostettu 90 kappaletta Hennes & Mauritzin osakkeita 27.684 eurolla.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse varainhoitajan toimista liittyen Metson osakkeeseen. Asiakkaan mukaan varainhoitajan ei olisi pitänyt myydä asiakkaan omistamia Metson osakkeita ja ne olisi pitänyt ostaa takaisin sen jälkeen, kun ne oli myyty.

Tapauksessa tulee arvioitavaksi varainhoitajan toiminta liittyen Metson osakkeiden myynnin sopimuksenmukaisuuteen ja siihen, ettei niitä hankittu takaisin. Ennen edellä olevan asian käsittelyä tulee arvioida, onko asiakas reklamoinut ajoissa. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että pankin menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta omaisuudenhoitopalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Myyntihetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 pykälän (923/2007) mukaan:

”Arvopaperien kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.”

Saman luvun 4 pykälän 6 momentin mukaan:

”Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle riittävät tiedot tälle annetusta palvelusta, kuten tiedot asiakkaan lukuun suoritetuista liiketoimista ja palveluista ja niiden kustannuksista sekä arvopaperinvälittäjän hallussa olevista asiakkaan rahavaroista ja muusta omaisuudesta.”

Lakia täydentävässä Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonnan) standardissa 2.1 todetaan mm., että rahoituspalvelun tarjoajan tulee antaa asiakkailleen olennaista tietoa asiakkaiden päätöksenteon tueksi rahoituspalvelun sisällöstä sekä rahoituspalveluun liittyvistä olennaisista riskeistä. Huomioon on otettava rahoituspalvelun ja sen kohteena olevan rahoitusvälineen luonne sekä asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista. Omaisuudenhoitoa tarjoavan on raportoitava säännöllisin väliajoin kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla omaisuudenhoitoasiakkaalleen tämän lukuun suoritetuista salkunhoitotoimenpiteistä.

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa, että hyväksyessään täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen ehdot asiakas on antanut omaisuudenhoitajalle itsenäistä päätöksentekovaltaa, joka on oikeuttanut omaisuudenhoitajan hoitamaan asiakkaan varallisuutta niissä sijoitusstrategian rajoissa, jotka omaisuudenhoitosopimuksessa on määritelty. Asiakkaan valitsemassa salkkutyypissä on ollut normaalia osakesalkkua suurempi kiertonopeus, jolla on pyritty saamaan lisätuottoja ja jonka vuoksi siihen liittyy tavallista sijoitussalkkua suurempi riski.

Lautakunta toteaa, ettei varainhoitajan toimia voida arvioida jälkikäteen sen perusteella, miten hänen valitsemansa tai valitsematta jättämänsä sijoitukset ovat menestyneet, vaan sijoituspäätöksen tekohetkellä käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Lautakunta katsoo, että pankin esittämät myyntien ja ostojen perustelut ovat olleet asianmukaisia. Lautakunta toteaa, että asiakkaan omistamia osakkeita ei ole myyty alihintaan, vaan sen hetkiseen markkinahintaan. Markkinatilanne on ollut osakkeiden omistusaikana poikkeuksellinen, mikä on aiheuttanut osakkeen hinnan vaikeasti ennustettavaa suurta vaihtelua.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimuspuolen tulee puuttua toisen osapuolen sopimuksenvastaiseen menettelyyn reklamoimalla tästä. Jos osapuoli ei kohtuullisessa ajassa reagoi asiaan, hänen voidaan katsoa hyväksyneen toisen osapuolen menettelyn.

Varallisuudenhoidon yleisten ehtojen mukaan:

”Asiakkaan katsotaan hyväksyneen pankin toimenpiteet, mikäli hän ei ole esittänyt kirjallisesti pankkia kohtaan huomautusta 30 kalenteripäivän kuluessa saatuaan tiedon toimenpiteestä. Ellei muuta osoiteta, katsotaan asiakkaan saaneen tiedon 7 kalenteripäivän kuluttua toimenpidettä koskevan ilmoituksen postittamisesta.”

Pankki on toimittanut asiakkaalle 31.12.2008 päivätyn omaisuusraportin, jossa on kerrottu Metson osakkeiden myynnistä ja sen tappiollisuudesta. Asiakkaan mukaan pankin varainhoitajan olisi tullut hankkia lisää Metson osakkeita alkuvuonna 2009. Asiakas on reklamoinut pankille asiasta ensimmäisen kerran 30.12.2009. Asiakkaan mukaan hän ei tiennyt 30 vuorokauden valitusajasta.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on 8.6.2007 allekirjoituksellaan vahvistanut huolellisesti perehtyneensä varallisuudenhoitosopimuksen yleisiin ehtoihin ja hyväksynyt ne. Lautakunta toteaa, että mikäli asiakkaan reklamaatioaikaa ei olisi rajoitettu, olisi mahdollista keinotella markkinakehityksen perusteella reklamoinnin ja sen tekemättä jättämisen välillä. Lautakunta katsoo, että asiakas on jättänyt käyttämättä reklamointimahdollisuutensa ja on siten menettänyt oikeutensa vedota Metson osakkeiden myyntiä ja niiden ostamatta jättämistä koskevaan korvausvaatimukseen pankkia kohtaan.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakas on toimimattomuudellaan hyväksynyt sopimuksen mukaisesti varainhoitajan valituksessa eritellyt toimet.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta