Haku

APL 1009/02

Tulosta

Asianumero: APL 1009/02 (2003)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 13.05.2003

Sopimusdokumentaatio reklamaatio sijoituspolitiikka vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaiden valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaat ovat toimittaneet Arvopaperilautakunnalle 27.5.2002 päivätyn valituksen sekä antaneet lisäksi 7.11.2002, 12.11.2002, 7.1.2003 ja 20.2.2003 päivätyt lausumat.

Asiakkaat ovat vaatineet, että omaisuudenhoitajan tulee korvata asiakas 1:lle 710.957 euroa, asiakas 2:lle 336.815 euroa ja asiakas 3:lle 133.860 euroa eli yhteensä 1.181.632 euroa, jotka ovat syntyneet omaisuudenhoitajan sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Asiakkaat ovat vaatimuksensa perusteeksi esittäneet muun muassa seuraavaa.

Asiakkaat ovat pyytäneet Arvopaperilautakuntaa selvittämään, ovatko heidän omaisuuden arvon alentumiset aiheutuneet osakekurssien viimeaikaisesta laskusta ja markkinatilanteesta vai omaisuudenhoitajan varomattomasta sijoitustoiminnasta.

a. Omaisuudenhoitosopimukset ja sijoituspolitiikka

Asiakkaat solmivat omaisuudenhoitoa koskevat sopimukset omaisuudenhoitajan kanssa 3.4.2000. Sopimusten liite 1 sijoitustavoitteista ja -politiikasta sekä riskitasosta jätettiin täyttämättä. Asiakkaat katsovat, ettei sijoituspolitiikkaa ja sijoittamisen riskitasoa ole omaisuudenhoitajan toimesta asiakkaiden kanssa sovittu. Omaisuudenhoitajalla ei ole ollut selkeää käsitystä siitä, miten varallisuutta tulisi hoitaa. Sijoituspolitiikan ei olisi pitänyt muuttua riskipitoisemmaksi ajalta, jolta salkunhoitaja tunsi asiakkaat ennen asiakkaiden siirtymistä omaisuudenhoitajan asiakkaiksi. Tällöin asiakkaiden sijoitusstrategiana oli ollut sijoittaminen vakaan tuoton ja arvonsa säilyttäviin arvopapereihin. Asiakkaat katsovat omaisuudenhoitajan laiminlyöneen arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonanto- ja selonottovelvollisuuden asiakkaiden osalta.

Sopimussuhteessa asiakkaat totesivat omaisuudenhoitajan tehneen osakekauppoja, joiden perusteita jouduttiin omaisuudenhoitajalta tiedustelemaan. Varallisuutta kohdentui yhtiöihin, joita asiakkaat eivät tunteneet tai jotka muuttuivat arvottomiksi. Asiakkaat kiistävät väitteet siitä, että he olisivat vaatineet omaisuuden pitämistä vain osakkeissa. Asiakkaat hakivat ammattitaitoista varainhoitoa, jossa omaisuudenhoitajalle annettiin vastuulliset valtuudet huolehtia omaisuudesta. Tämän mukaan omaisuudenhoitajan olisi tullut huomioida myös verotukselliset tekijät sijoitustoiminnassaan sekä suojata asiakkaitaan suurilta ja yllättäviltä veroseuraamuksilta. Asiakkaat joutuivat maksamaan vuonna 2001 veroja yhteensä 1.064.320 FIM.

b. Reklamaatio

Asiakkaat katsovat, että koska sijoituspolitiikasta ja – tavoitteista ei sopimussuhteen aikana kirjallisesti sovittu, kirjallisen reklamaation vaatimus ei ole kohtuullinen. Asiakkaat korostavat, että yhteydenotoillaan he halusivat varmistua vain varovaisesta sijoituspolitiikasta. Asiakkaat katsovat toteuttaneensa sopimuksen mukaisen reklamoinnin oltuaan salkunhoitajaan yhteydessä suullisesti sopimussuhteen aikana. Yhteydenottoja ei asiakkaiden mukaan voida mitenkään tulkita vain muuna aktiivisuutena varainhoidossa tai puuttumisena täyden valtakirjan omaisuudenhoitoon.

Asiakkaiden näkemys on, että selkein reklamaatio oli asiakassuhteen päättäminen lyhyen sopimussuhteen jälkeen, vaikka tämän kaltaisessa toiminnassa sopimussuhteiden tulisi olla pitkäaikaisia. Asiakkaat huomattavat, ettei myöskään omaisuudenhoitaja kyennyt tuottamaan heille sellaista vertailukelpoista markkina- ja omaisuustietoa, josta asiakkaat olisivat kyenneet näkemään omaisuutensa todellisen tilanteen. Tähän viitaten asiakkaat huomauttavat esimerkiksi IWS yhtiön osakkeiden arvostuksessa tapahtuneet virheet, joidenka seurauksena asiakkaat saivat virheellisen kokonaiskuvan varallisuudestaan.

c. Uudet omaisuudenhoitosopimusluonnokset ja arvon alentuminen

Huhtikuussa 2002 omaisuudenhoitaja lähetti asiakkaille uudet sopimusluonnokset, joissa asiakkaat oli merkitty korkean riskitason sijoitusasiakkaiksi. Asiakkaat kiistävät tällaisesta koskaan sovitun omaisuudenhoitajan kanssa. Asiakkaat ovat korostaneet omaisuudenhoitajalle sijoituspolitiikan varovaisuutta sekä sitä, että sijoitukset tulee aina tehdä luotettaviin sijoituskohteisiin. Asiakkaat eivät allekirjoittaneet uusittuja omaisuudenhoitosopimuksia ja ilmoittivat 23.4.2002 siirtävänsä varansa pois.

d.Omaisuuden arvon alentuminen

Asiakkaat katsovat, että heille markkinoitu palvelu ja tuote eivät ole olleet sitä, mitä he ovat olettaneet saavansa. Tästä syystä asiakkaat vaativat vahingonkorvauksena määrää omaisuuden arvon alentumisesta, jonka omaisuudenhoitaja on virheellisillä toimillaan asiakkaille aiheuttanut. Asiakkaiden mielestä omaisuudenhoitaja on hoitanut heidän varallisuuttaan erittäin korkean riskin strategialla, jonka yhteydessä myös omaisuudenhoitajan sisäinen riskikontrolli on pettänyt. Tästä on ollut seurauksena, että asiakkaat ovat omaisuudenhoitajan toimesta menettäneet suuren osan varallisuudestaan. Esimerkiksi tavalliset yksityissijoittajat ovat menettäneet kyseisenä aikana keskimäärin noin 12 % salkun arvosta osakemarkkinoiden alamäestä johtuen ja erittäin varovaiset sijoittajat ovat menettäneet keskimäärin noin 5 %. Omaisuudenhoitajan tulos asiakkaiden salkku-jen osalta ovat – 53 % -73 % ja -58 %.


Omaisuudenhoitajan vastaus asiakkaiden valitukseen

 Omaisuudenhoitaja on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 9.9.2002 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 10.10.2002 ja 17.2.2003 päivätyt lausumat asiassa.

Omaisuudenhoitaja on vaatinut, että asiakkaiden valitus tulee hylätä perusteettomana lukuun ottamatta 113,00 euron korvausta, jonka omaisuudenhoitaja on jo luvannut maksaa asiakkaille.

Omaisuudenhoitaja on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

a. Omaisuudenhoitosopimuksen laatiminen ja sijoituspolitiikka

Asiakkaat siirtyivät toisesta pankista omaisuudenhoitajan asiakkaiksi vuoden 2000 maaliskuun alussa. Varojen siirto tapahtui 7.3.2000 ja varainhoitaja hoiti omaisuutta 7.3.2000 - 30.4.2002 välisenä aikana. Asiakkaat ovat allekirjoittaneet ensimmäiset so-pimukset huhtikuussa 2000. Salkunhoitosopimuksen mukainen ensimmäinen salkunhoitopalkkio on veloitettu 15.8.2000 ajalta 1.4. – 30.6.2000. Omaisuudenhoitaja katsoo, että asiakkaiden salkkuja on hoidettu sopimuksen ja asiakkaiden antamien huomautusten mukaisesti sekä noudatettu sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksen antamia ohjeita. Asiakkaisiin toteutettuun toimintamalliin vaikutti pitkäaikainen asiakassuhde varainhoitajaan. Omaisuudenhoitoyhtiön ja erityisesti asiakasvastuullisen salkunhoitajan tehtävänä on selvittää asiakkaan markkinoiden tuntemuksen taso. Salkunhoitajan mukaan hän oli selvillä asiakkaan markkinatietämyksestä ja sijoitustavoitteista.

Omaisuudenhoidon verotuksen suunnittelemattomuudesta omaisuudenhoitaja toteaa, että veronmaksun välttäminen ei saa ohjata liiaksi arvopaperisalkun järkevää hoitamista. Omaisuudenhoitaja toteaa asiakkaan 1 arvopaperisalkuista realisoidun joulukuussa 2000 tappioita yhteensä noin 200.000 euroa sekä 150.000 USD. Realisoituneet voitot vuonna 2000 ovat olleet erittäin suuret. Asiakkaan 2 kohdalla arvopaperikauppojen tappioita realisoitiin Raision osakkeiden myynnillä maalis- ja syyskuussa 2000.

b. Reklamaatio

Omaisuudenhoitajan johdolle ei ole reklamoitu sovittujen toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Asiakkaat ovat myöntäneet, etteivät ole reklamoineet salkunhoidon tasoa. Omaisuudenhoitaja katsoo, että sijoitustoiminnan riski on aina asiakkaalla. Arvopaperisalkkujen arvonaleneminen on ollut osakemarkkinoiden mukaista. Omaisuudenhoitaja korostaa sitä, että asiakkaiden kommentit ovat vaikuttaneet sijoitustoimintaan, eikä omaisuudenhoitaja ole siten voinut kokea toimivansa aina kovin vapaasti. Kommentit osakkeiden myyntiin tai ostoon eivät ole sellaisenaan reklamointia, vaan keskustelua salkunhoidosta.

Asiakkaille on toimitettu jokaisesta salkkuun kohdistuvasta kauppatapahtumasta asianmukainen laskelma. Asiakasraportointiin kuuluu säännöllinen salkkuraportointi kuukausittain, joista asiakkaat eivät ole reklamoineet. Omaisuudenhoitaja katsoo tämän ilmaisevan asiakkaiden hyväksyneen omaisuudenhoitajan toiminnan. Lisäksi asiakkaiden salkunhoitoon kohdistuva laskutus on aloitettu sopimuksen allekirjoittamishetken jälkeen ja ensimmäinen laskutus on tapahtunut 15.8.2000. Asiakkaat eivät ole koskaan millään tavalla reklamoineet laskutusta.

c. Uudet omaisuudenhoitosopimusluonnokset

Omaisuudenhoitaja toteaa käytetyn korkean riskitason määritelmää uusissa sopimuksissa, jos osakepainolle ei ollut asetettu ylärajaa. Omaisuudenhoitaja myöntää, että termi “osakepainotteinen sijoituspolitiikka” vastaisi paremmin tällaista sijoitustapaa. Omaisuudenhoitaja huomauttaa, että asiakkaiden koko varallisuus oli sijoitettuna osakkeisiin asiakkaiden tullessa omaisuudenhoitajan asiakkaiksi. Tästä syystä omaisuudenhoitaja oli jatkanut aiemmin harjoitettua sijoituspolitiikkaa. Omaisuudenhoitaja katsoo, että neutraali tai alhaisen riskitason politiikka rajaa osakepainon maksimissaan joko 75 % tai 50 %:iin. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ollut mahdollinen määritelmä asiakkaiden osakepainotteiselle sijoitusstrategialle.

Asiakkaille lähetetyt uudet sopimukset liittyvät omaisuudenhoitajan sopimusten uusimiseen kaikille asiakkaille, joten se ei ollut merkki puuttuvasta sopimuksesta. Omaisuudenhoitaja kiistää, ettei uusia sopimuksia olisi asiakkaiden kanssa allekirjoitettu. Asiakkaiden käydessä tapaamassa salkunhoitajaa, on tullut todennetuksi, että sopimukset on allekirjoitettu. Mikäli asiakas on taas jättänyt sopimuksen tarkoituksella palauttamatta, hänen olisi tullut ilmoittaa, ettei hän halua salkkunsa hoidon aloittamista omaisuudenhoitajalla. Mitään tällaista viitettä ei koskaan tullut. Salkunhoitajalla on ollut selkeä mielikuva palautetuista sopimuksista ja tämän mukaisesti on toimittu.

d. Omaisuuden arvon alentuminen

Arvonsa menettäneistä ulkomaisista osakkeista omaisuudenhoitaja toteaa, että kaikki osakkeet hankittiin vuonna 2000, jolloin jokainen sijoitus tapahtui harkitusti ja vaikutti siinä markkinatilanteessa perustellulta. Tällä hetkellä sijoitukset ovat arvottomia. Kaikki kolme olivat pörssilistattuja yrityksiä. Nämä osakkeet olivat Finantra Capital, yhdysvaltalainen rahoitusalan yritys, Lernout & Hauspie eräs Belgian suurimmista pörssinoteeratuista yrityksistä sekä AS XXL EE oli Baltiassa toimiva internet -konsultti.

IWS –yhtiön arvostusta koskevaan väitteeseen omaisuudenhoitaja toteaa, että kyseisen yhtiön arvostuksessa omaisuudenhoitaja on tehnyt virheen. Kyseessä on manuaali-sesti päivitetty osake ja se on jäänyt huomaamatta. Virheellisen arvostuksen vaikutus on ollut 9.418,56 € ja tällä on puolestaan ollut vaikutusta palkkiolaskutukseen. Laskutus 25.1.2002 on ollut 113,00 € liian iso ja tämä tullaan korvaamaan asiakkaille. Salkun tuottoon vaikutus on ollut vähäinen.

Arvopaperisalkkujen kehitys on ollut 7.3.2000 - 30.4.2002 välisenä aikana asiakkaan 1 osalta - 57,7 prosenttiyksikköä (nostoja tililtä yhteensä EUR 295.225,81), asiakkaan 2 osalta - 72,9 prosenttiyksikköä (nostoja tililtä yhteensä EUR 45.387,25) ja asiakkaan 3 osalta - 58,8 prosenttiyksikköä (nostoja tililtä yhteensä EUR 27.541,62). Samana ajan-kohtana markkinakehityksen osalta HEX Indeksi on laskenut – 62 prosenttiyksikköä ja HEX Portfolio Indeksi - 47 prosenttiyksikköä. Asiakkaan 1 ja asiakkaan 3 arvopape-risalkkujen kehitys on ollut hieman parempi kuin HEX-yleisindeksin kehitys. Asiakkaan 2 arvopaperisalkun kehitys on sitä vastoin ollut jonkin verran Hex -yleisindeksin kehitystä heikompi. HEX-yleisindeksi on relevantti vertailuindeksi sen Nokia painotuksen osalta, koska asiakkaat olivat toivoneet salkkuihin suurta Nokian osuutta. Tämän vertailun mukaisesti salkun kehitys on seurannut markkinoiden yleistä kehitystä.

Arvopaperivarallisuuden kehitystä arvioitaessa on huomioitava asiakkaan oma osallistuminen varainhoitoon ja siinä yhteydessä esitetyt toivomukset. Asiakkaat esittivät toistuvasti kritiikkiä muun muassa Nokian osakkeiden toimeksiannoista. Omaisuudenhoitajan tavoitteena oli pienentää Nokian riskiä ja lisätä tuottoa verrattuna asiakkaiden toivomaan “osta ja pidä" -strategiaan nähden. Jos arvopaperisalkussa olleet 10.000 Nokian osaketta olisi pidetty koko ajan, niiden arvo olisi pudonnut 575.000 eurosta 179.600 euroon (arvonalennus noin 395.000 euroa). Nokian osakkeilla käydystä kaupasta osoittaa aktiivisesti hoidetun Nokia -position tuottaneen vain 467 euron yhteenlasketun arvonalennuksen ja tappion kulujen jälkeen. Edellä kerrotulla perusteella omaisuudenhoitaja kiistää, että asiakkaiden varainhoito olisi ollut suunnittelematonta ja korkeariskistä. Asiakkaiden omaisuutta on hoidettu 7.4.2000 asiakkaiden allekirjoittamien sopimusten mukaisesti aktiivisesti heidän kommenttinsa huomioonottaen. Tästä syystä salkunhoito ei erottunut millään tavoin toiminnan seurannassa. Koska myös reklamaatio puuttui, ei ollut mitään syytä nostaa kyseisiä salkkuja erityiseen tarkkailuun.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakkaat ovat pyytäneet Arvopaperilautakuntaa selvittämään, ovatko heidän omaisuuden arvon alentumiset aiheutuneet osakekurssien viimeaikaisesta laskusta ja markkinatilanteesta vai omaisuudenhoitajan varomattomasta sijoitustoiminnasta.

Asiakkaat ovat vaatineet, että omaisuudenhoitajan tulee korvata asiakas 1:lle 710.957 euroa, asiakas 2:lle 336.815 euroa ja asiakas 3:lle 133.860 euroa eli yhteensä 1.181.632 euroa, jotka ovat syntyneet omaisuudenhoitajan sopimuksenvastaisesta toiminnasta. Omaisuudenhoitaja on vaatinut, että asiakkaiden valitus tulee hylätä perusteettomana lukuun ottamatta 113,00 euron korvausta, jonka omaisuudenhoitaja on jo luvannut maksaa asiakkaille.

Asiakkaat allekirjoittivat omaisuudenhoitosopimukset 3.4.2000. Kyseisissä sopimuksissa ei sovittu arvopaperimarkkina- ja sijoituspalvelulain sekä näiden nojalla annettujen Rahoitustarkastuksen ohjeiden ja määräysten mukaisista omaisuudenhoidon tuottotavoitteista, sijoituskohteista ja niiden rajoituksista tai sijoituspolitiikasta ja sen riskitasoista. Omaisuudenhoitajan on edellä mainitun säätelyn nojalla ennen omaisuudenhoidon aloittamista pyydettävä asiakkaalta riittävät tiedot tämän taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja sijoituspalvelua koskevista tavoitteista voidakseen palvella asiakasta hänen etujensa mukaisesti. Näiden tietojen perusteella omaisuudenhoitaja varmistuu siitä, että asiakkaan taloudellinen vastuunkantokyky ja sijoituskokemus ovat riittäviä asiakkaan kaavailemiin tai tälle suositeltaviin sijoitustoimiin.

Asiakas 1:n varallisuus koostui sen siirtyessä omaisuudenhoitajalle maaliskuussa 2000 Amer Oyj:n 14.000 osakkeesta, Finvest Oyj:n 25 osakkeesta, Helsingin Puhelin Oyj:n 10 osakkeesta, HPY Holding Oyj:n 150 osakkeesta, Metso Oyj:n 4 osakkeesta, Nokia Oyj:n 2.500 osakkeesta, Raisio Oyj:n 33.500 osakkeesta, Rautaruukki Oyj:n 12.000 osakkeesta, Sonera Oyj:n 3.500 osakkeesta, Stockmann Oyj:n 375 osakkeesta, UPM-Kymmene Oyj:n 5.000 osakkeesta ja Uponor Oyj:n 7.100 osakkeesta. Omaisuuden ko-konaisarvo oli 1.736.412,85 euroa. Omaisuudenhoitosuhteen päättyessä huhtikuussa 2002 asiakas 1:n varallisuuden arvo oli 507.677,01 euroa ja se koostui Aspo Oyj:n 7.500 osakkeesta, Biohit Oyj:n 20.000 osakkeesta, IWS International Oy:n 150 osak-keesta, Nokia Oyj:n 13.450 osakkeesta, Tecknomen Oyj:n 17.000 osakkeesta, As XXL.EE 40.000 osakkeesta, Finantra Capital 10.000 osakkeesta, Lernout & Hauspie 4.000 osakkeesta sekä Venäjälle sijoittavasta sijoitusrahastosta 3.055,54 osuutta. Omaisuuden arvon muutos on – 1.228.735,84 euroa. Nostoja tililtä on tehty 295.225,81 euroa.

Asiakas 2:n varallisuus koostui sen siirtyessä omaisuudenhoitajalle Amer Oyj:n 195 osakkeesta, Metso Oyj:n 299 osakkeesta, Raisio Oyj:n 30.000 osakkeesta, Sonera Oyj:n 1.400 osakkeesta ja UPM-Kymmene Oyj:n 9.904 osakkeesta. Omaisuuden kokonaisarvo oli 504.647,50 euroa. Omaisuudenhoitosuhteen päättyessä huhtikuussa 2002 asiakas 2:n varallisuuden arvo oli 91.552,10 euroa ja se koostui Aspo Oyj:n 450 osakkeesta, Biohit Oyj:n 6.100 osakkeesta, Nokia Oyj:n 400 osakkeesta, Tecnomen Oyj:n 15.132 osakkeesta, Tieto-X Oyj:n 4.000 osakkeesta, AS XXL.EE 14.000 osakkeesta, Ericsson Ab:n 1.125 osakkeesta, Finantra Capital 7.000 osakkeesta, Lernout & Hauspie 3.200 osakkeesta sekä Venäjälle sijoittavasta sijoitusrahastosta 9.803,79 osuutta. Omaisuuden arvon muutos on –413.095,40 euroa. Nostoja tililtä on tehty 45.385,25 euroa.

Asiakas 3:n varallisuus koostui sen siirtyessä omaisuudenhoitajalle Kone Oyj:n 120 B-osakkeesta, Metra Oyj:n 301 A-osakkeesta, Metra Oyj:n 301 B-osakkeesta, Metso Oyj:n 186 osakkeesta, Nordic Baltic Holding FDR 178 osakkeesta, Raisio Oyj:n 4.000 osakkeesta, Sanitec Oyj:n 56 osakkeesta, Sonera Oyj:n 700 osakkeesta ja UPM-Kymmene Oyj:n 6.170 osakkeesta. Omaisuuden kokonaisarvo oli 277.656,80 euroa. Omaisuudenhoitosuhteen päättyessä huhtikuussa 2002 asiakas 3:n varallisuuden arvo oli 86.757,87 euroa ja se koostui Aspo Oyj:n 500 osakkeesta, Biohit Oyj:n 2.600 osak-keesta, Kone Oyj:n 120 osakkeesta, Nokia Oyj:n 500 osakkeesta, Tecnomen Oyj:n 12.970 osakkeesta, Tieto-X Oyj:n 3.000 osakkeesta, AS XXL.EE 14.000 osakkeesta, Fi-nantra Capital 5.000 osakkeesta sekä Venäjälle sijoittavasta sijoitusrahastosta 436,50 osuutta. Omaisuuden arvon muutos on – 190.898,93 euroa. Nostoja tililtä on tehty 27.541,62 euroa.

Lautakunta toteaa omaisuudenhoitajan olevan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan näyttövelvollinen siitä, että sijoituspolitiikasta ja sijoittamisen riskitasosta on asianmukaisesti sovittu ja että tämä sopiminen on perustunut asiakkaiden taloudellisten olosuhteiden ja sijoitustavoitteiden riittävään selvittämiseen. Kun omaisuudenhoitaja on ilmoittanut, ettei asiakkaiden kanssa tehtyjä kirjallisia sopimuksia ole löytynyt ja omaisuudenhoitaja ei ole antanut asiasta muutakaan selvitystä, esitetyn näytön valossa on ilmeistä, että omaisuudenhoitaja ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan. Lopullinen kannanotto asiaan vaatisi kuitenkin henkilötodistelun kuulemista.

Omaisuudenhoitajan toiminnan oikeudellista arviointia vaikeuttaa selvityksen puuttuminen siitä, millaista sijoituspolitiikkaa salkunhoidossa olisi tullut noudattaa. Yhtenä seikkana voidaan kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaiden sijoitusvarallisuus on ollut sijoitettuna Suomessa listattuihin osakkeisiin omaisuudenhoidon alkaessa. Lautakunta pitää joka tapauksessa selvänä sitä, että omaisuudenhoidossa on lisätty sijoituksiin liittyvää riskinottoa. Tämä ilmentää lähinnä sijoitusten tekeminen sellaisiin ulkomaisiin osakkeisiin, joita on ollut syytä pitää varsin suuririskisinä. Sopimusdokumentaation puutteellisuuden vuoksi lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että asiakkaat olisivat hyväksyneet tämän riskiprofiilin muutoksen. Lautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että vain pieni osa esitetyistä tappioista on aiheutunut näistä sijoituksista.

Muilta osin asian arviointia vaikeuttaa se, että asiakkaat ovat omaisuudenhoitajan esittämien väitteiden mukaan toistuvasti antaneet ohjeita esimerkiksi Nokian ja Soneran osakkeiden suhteen ja että tämä asiakkaiden aktiivisuus on tosiasiallisesti rajoittanut omaisuudenhoitajan päätösvaltaa. Asiakkaiden mahdollisesti antamien ohjeiden sisältö on asiassa jäänyt epäselväksi, ja henkilötodistajien kuuleminen saattaisi tältä osin olla tarpeen vaatimusten täydellisen käsittelyn kannalta. Arvopaperilautakunta ei kuitenkaan voi tällaista todistelua ottaa vastaan, vaan lautakuntakäsittely joudutaan perustamaan lähinnä kirjalliseen aineistoon.

Ottaen huomioon mainittu henkilötodistelun keskeinen merkitys vaatimusten käsittelyssä ja asiakkaiden esittämien korvausvaatimusten suuruus Arvopaperilautakunta katsoo, ettei se voi antaa edellä esitettyä yksityiskohtaisempaa suositusta asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia