Haku

APL 10/05

Tulosta

Asianumero: APL 10/05 (2005)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 20.06.2005

Arvopaperivälityshinnaston korottaminen asiakkaalle ilmoittaminen vahingonkorvaus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 2.1.2005 päivätyn valituksen.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle 324,22 euron vahinko, joka on syntynyt pankin arvopaperitoimeksiantopalkkioiden korottamisesta asiakkaalle ilmoittamatta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas havaitsi 30.12.2004, että Internetissä 28.12.2004 ja 30.12.2004 tehtyjen pörssitoimeksiantojen välityspalkkio oli noussut yli kolminkertaiseksi aikaisemmasta. Kyseisestä välityspalkkion korottamisesta asiakkaalle ei ollut koskaan tehty ilmoitusta.

Asiakas oli tiedustellut asiaa pankista, josta ilmoitettiin, että hänen pörssitoimeksiannoistaan käyttämänsä ”alennushinta” (toimihenkilön käyttämä ilmaisu) oli poistettu joulukuussa 2004. Asiakas ei koskaan saanut kunnon selvitystä asiaan.

Tammikuun 3. päivänä 2005 asiakas haki pankista uudet arvopaperitoimeksiantojen palvelumaksulomakkeen. Tutustuttuaan siihen hän ymmärsi, että painamalla jotakin tietokoneen tiettyä painiketta olisivat hänen välityspalkkionsa olleet oleellisesti pienempiä: ”nettisijoittajan palvelupaketilla yli 50 % toteutuneesta ja aktiivipaketissa lähes entinen tai jopa halvempi. Asiakasta ei näistä muutoksista ollut koskaan mitenkään informoitu”.

Asiakas teki 28.12.2004 ja 30.12.2004 kuusi osakekauppaa, joiden välityspalkkio olikin 475,72 euroa. Aiemmin maksimipalkkio olisi ollut 151,50 euroa, joten erotukseksi syntyi 324,22 euroa.

Asiakas katsoo, että eettisesti oikein toimien hänelle olisi tullut ilmoittaa kyseisen tason palkkion muutoksesta kuukausia etukäteen.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.3.2005 päivätyn vastauksen asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Pankki muutti nettiosakekauppansa palkkiorakennetta 1.10.2003 alkaen. Hinnoittelu muuttui tällöin moniportaiseksi sen mukaan, minkä palvelupaketin asiakas oli valinnut. Kirjeet hinnaston muutoksesta olivat asiakkailla 2003 aikana. Pakettiratkaisun mahdollistanut tietojärjestelmä tuli käyttöön vasta tammikuussa 2004, jolloin uutta hinnoittelua alettiin noudattaa. Asiakkaille tiedotettiin verkkopankin käyttöönoton viivästymisestä ja pankki peri asiakkailta aina asiakkaan kannalta edullisinta palkkiota. Tietojärjestelmän käyttöönoton viivästymisen vuoksi pankki otti uuden hinnaston vähitellen käyttöön, jotta asiakkailla olisi ollut aikaa avata alemmat välityspalkkiot mahdollistaneet palvelupaketit. Kokonaisuudessaan uutta hinnastoa sovellettiin loppuvuodesta 2004. Voimassaolevasta hinnastosta poikkeavat välityspalkkiot olivat aina asiakkaan kannalta edullisempia.

Asiakkaalla ei ollut voimassaolevaa nettisijoittajan palvelupakettia, joten hänen hinnastonmukainen palkkionsa oli 0,5 € + 15 euroa. Tätä välityspalkkiota sovellettiin joulukuusta 2004 alkaen. Asiakas on esittänyt reklamaationsa 2.1.2005, ja hänet on tavoitettu puhelimitse 5.1.2005. Puhelimessa on selvitetty nettisijoittajapaketin ehdot ja hinnat. Pankin käsityksen mukaan asiakkaan kanssa on samalla sovittu Nettisijoittajan peruspaketista ja sen hinnoittelusta.

Edellä kerrottuun perustuen pankki katsoo itseensä kohdistuneen vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälityksestä, joita on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä erityisiä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan arvopaperinvälittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle 324,22 euron vahinko, joka on syntynyt pankin verkkopankissa tehtävien osakekauppojen palkkioiden korottamisesta asiakkaalle ilmoittamatta.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Lautakunta katsoo asiassa olevan kysymys siitä, onko pankki täyttänyt verkkopankissa tehtävien osakekauppojen välityspalkkioiden hinnastomuutoksen sopimuksen mukaisella tavalla ja onko asiakas tullut sidotuksi siihen.

Pankin arvopaperivälityksen yleisten ehtojen 1.7.2002 6) kohdan mukaan pankilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta pankin palveluhinnastossa. Muutos tulee voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun kirjallinen ilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimusehtojen mukaan pankin katsotaan täyttäneen velvollisuutensa, kun tiedustelu on lähetty asiakkaalle tai muutos on julkaistu pankin verkkopalvelussa ja palveluhinnastossa. Verkkopankissa tehtävien osakevälityspalkkioiden muutokseen liittyvä materiaali on pankin mukaan postitettu asiakkaille elokuussa 2003.

Asiassa Arvopaperilautakunta katsoo pankin noudattaneen riittävänä pidettävää huolellisuutta hinnaston muutosta tehdessään. Ilmoituksen tekeminen muuten kuin edellä kerrotulla tavalla aiheuttaisi pankille ja asiakkaalle suuria käytännön vaikeuksia ilmoitusten suuri määrä huomioon ottaen. Tämän lisäksi asiakkaalla on aina käytettävissään myös pankin konttoriverkosto sekä Internet – ja puhelinpankkipalvelut.

Annetun selvityksen perusteella Arvopaperilautakunta katsoo pankin menetelleen sopimuksensa edellyttämällä tavalla ja ilmoituksen voidaan yleisen elämänkokemuksen mukaan katsoa tulleen asiakkaan saataville.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hulkkonen, Kontkanen, Parkkonen, Teperi, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia