Haku

Vertailu matkavakuutusten myöntämisikärajoista

1 Johdanto

Tässä vertailussa on kysytty kahdeksalta matkavakuutuksia myyvältä vakuutusyhtiöltä matkavakuutuksiin liittyvistä ikärajoista. Vertailussa selvitetään myös, vaativatko yhtiöt vakuutuksen hakijalta terveysselvityksen ennen matkavakuutuksen myöntämistä.

Matkavakuutusten ehdoissa on erilaisia ikärajoituksia, lähinnä yläikärajoja, joiden mukaan matkavakuutus myönnetään ja joiden mukaan matkavakuutus on voimassa. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa matkavakuutuksia, joissa ei ole lainkaan ikärajoituksia.

Vertailussa on mukana sellaisia matkavakuutuksia, jotka lähtökohtaisesti korvaavat matkatapaturmien ja matkasairauksien hoidon ilman euromääräistä ylärajaa yksityisessä hoitolaitoksessa.

Matkavakuutusten sisällöstä on vertailussa kerrottu vain muutamia yleisiä asioita. Tarkempaa tietoa vakuutuksista löydät kyseisen vakuutuksen vakuutusehdoista ja -kirjasta. Tutustu myös FINEn muihin matkavakuutuksiin liittyviin julkaisuihin.

Article line divider

2 Matkavakuutus ja sen voimassaolo

Matkavakuutus voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuuvakuutuksen sekä matkaoikeusturvavakuutuksen. Matkavakuutuksen voi valita joko jatkuvasti voimassa olevana tai matkakohtaisena, joka on voimassa tietyn määräajan. Useiden yhtiöiden tarjoamien matkakohtaisten vakuutusten myöntämisikäraja on korkeampi kuin jatkuvien matkavakuutusten.

Matkavakuutus myönnetään yleensä vain vakinaisesti Suomessa asuville. Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä saattaa olla myös voimassa oleva Kela­kortti. Vakuutus saatetaan myöntää esimerkiksi vain sellaiselle henkilölle, joka oleskelee yli 6 kk kalenterivuodesta Suomessa. Vakuutusyhtiölle pitää ilmoittaa, mikäli asuinolosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Vakuutukset ja niiden korvauspiirit vaihtelevat paitsi eri vakuutusyhtiöillä myös mahdollisesti saman yhtiön jatkuvissa ja matkakohtaisissa vakuutuksissa. Omaan vakuutukseen ja sen ehtoihin kannattaa siis tutustua itselle tärkeitä seikkoja miettien ja tarvittaessa vertailla eri vakuutuksia toisiinsa.

Matkakohtaisen matkavakuutuksen voimassaoloalue valitaan matkakohteen mukaan ja jatkuvissa matkavakuutuksissa voimassaoloalue on ennalta määritelty vakuutuksen sisällä.

Jatkuvien matkavakuutusten voimassaoloalue vaihtelee yhtiöittäin. Osa vakuutuksista on voimassa ulkomaan matkoilla, osa antaa turvaa myös kotimaassa matkailtaessa.

Vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolelle saattaa olla rajattu tiettyjä riskialueita, kuten sotariskialueet. Mikäli matkustat tällaiselle alueelle, selvitä vakuutusturvan kattavuus vakuutusyhtiöstä. Voimassaoloalueen ulkopuolelle on yleensä rajattu myös vakuutetun vapaa-ajan asunto ja matka sinne.

Article line divider

3 Matkustajavakuutus

3.1 Matkasairaus ja tapaturma

Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja sekä muita vakuutusehdoissa mainittuja asioita, kuten esimerkiksi korvaus matkatapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan sekä kuoleman varalta, matkan peruuntuminen, matkan keskeytymiskuluja sekä vakavissa tapauksissa kotiinkuljetus.

Matkasairaudella tarkoitetaan matkalla alkanutta sairautta. Mikäli sairaus on ollut vakuutetulla jo ennen matkaa, korvataan matkustajavakuutuksesta akuutti ensiapuhoito matkakohteessa siinä tapauksessa, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Tällöin korvataan vain ja ainoastaan akuutti ensiapuhoito, eli muita kuluja ei korvata. Lisäksi korvaukseen voi liittyä aikamääräinen yläraja, esimerkiksi hoito korvataan korkeintaan viikon ajalta. Mikäli matkalla esiintynyt oireilu kuuluu sairauden tyypilliseen luonteeseen vakuutetulla, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan.

Matkatapaturmalla tarkoitetaan vakuutustapahtumaa, joka on äkillinen, ulkoinen (esim. isku-, törmäys- tai lämpövoima), ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Kaikkien neljän edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti. Tapaturman määritelmä saattaa poiketa lääketieteellisesti määritellystä tapaturmasta.

Matkatapaturman käsitettä on useissa vakuutuksissa laajennettu vielä siten, että tapaturmaksi katsotaan myös äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta aiheutunut lihaksen tai jänteen venähdysvamma, siltä osin kuin se ei johdu muusta sellaisesta viasta, vammasta tai sairaudesta, josta ehtojen mukaan ei suoriteta korvausta. Lääkäriin on tällöin hakeuduttava määrätyn ajan kuluessa, yleensä noin 7–14 vuorokauden kuluessa. Yleensä näiden vammojen johdosta ei korvata leikkaustoimenpiteitä tai fysikaalista hoitoa.

Matkatapaturmaksi voidaan katsoa myös joissakin vakuutuksissa vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpisto tai paleltuminen, kaasumyrkytys ja paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vammautuminen sekä erehdyksessä (muussa kuin huumaustarkoituksessa) nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

3.2 Matkakohtainen eli määräaikainen vakuutus

Yksittäistä matkaa varten otetaan vakuutus matkan keston mukaan määräajaksi ja korvauslajit sekä vakuutussummat valitaan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Matkakohtaisen vakuutuksen enimmäisvoimassaoloaika vaihtelee yhtiökohtaisesti.

Matkakohtaisen vakuutuksen myöntämiseen saattaa vaikuttaa asiakkaan ikä, matkan pituus tai muu asiakkuus kyseisessä vakuutusyhtiössä. Matkakohtaisia vakuutuksia saatetaan myöntää yleensä korkeampaan ikään kuin jatkuvia matkavakuutuksia ja osassa matkakohtaisista vakuutuksista ei ole lainkaan yläikärajaa.

3.3 Jatkuva matkavakuutus

Jatkuva matkavakuutus on voimassa jatkuvana aina vuoden (vakuutuskauden) kerrallaan. Vakuutuksen kohteena olevan yksittäisen matkan kesto on kuitenkin rajattu lyhemmäksi. Yhtiöstä riippuen vakuutus saattaa olla voimassa esimerkiksi enintään 45 vuorokautta – 3 kuukautta kestävällä yhtäjaksoisella matkalla. Voimassaoloaikaa matkaa kohden voidaan yhtiöstä riippuen pidentää erillisellä sopimuksella. Mikäli haluaa jatkaa vakuutuksen kestoaikaa, tulee pidennys tehdä jo ennen matkaa, sillä vakuutuksen jatkoajan myöntämisen edellytyksenä voi olla, että vakuutettu on vakuutuksen jatkoa haettaessa kotimaassa.

Jatkuvan matkustajavakuutuksen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi myöntämisikärajaan myös siihen, minkä ikäisenä vakuutus päättyy. Myönnetty vakuutus voi olla voimassa jopa ilman yläikärajaa. Vakuutus voi päättyä sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää yläikärajassa määritellyn iän tai vakuutus voi päättyä saavutettaessa kyseisen iän.

Article line divider

4 Matkustajavakuutuksen myöntäminen

Vakuutuksen hakemista varten saatetaan vaatia terveysselvitys. Terveysselvityksessä kysytään vakuutuksen hakijan terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Terveysselvitys vaaditaan usein esimerkiksi matkustajan iän tai matkan pituuden perusteella.

Vaikka vakuutus olisi myönnetty terveysselvityksen perusteella ja terveysselvityksessä on mainittu vakuutetulla olemassa olevia sairauksia, tämä ei tarkoita, että matkustajavakuutus laajenisi korvaamaan terveysselvityksessä mainittuja olemassa olevia sairauksia. Tällöinkin arvioidaan sitä, onko sairaus äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla.

Esimerkki: Vakuutetulla on ollut I – tyypin diabetes, johon vakuutetulla on lääkitys. Hoitotasapaino on ollut jo vuosia hyvä eikä ongelmia ei ole ollut. Ulkomaan matkalla vakuutettu sai oireita ja joutui sairaalahoitoon. Tällaisessa tilanteessa vakuutusyhtiö korvaa akuutin ensiapuhoidon viikon ajalta, sillä vakuutetun sairaus pahentui matkalla äkillisesti. Muita korvauksia, kuten matkan keskeytymiskorvausta sairaalassa olon ajalta, vakuutettu ei saa.

5 Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia sekä muita vakuutuksessa mainittuja vahinkoja. Sen sijaan katoamisvahinkoja ei yleensä korvata. Lisäksi matkatavaravakuutuksen perusteella korvataan osassa vakuutuksia esimerkiksi matkatavaroiden myöhästymisestä aiheutuneita välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja.

6 Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkavastuuvakuutus korvaa muille aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa ja matkaoikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Osassa vakuutuksista nämä vakuutuslajit kuuluvat matkatavaravakuutuksen osaksi, toisissa ne pitää ottaa erikseen tai mahdollisesti jotain osaa ei kaikissa vakuutusyhtiöissä ole mahdollista vakuuttaa.

Esimerkki:
Perheen lapset nahistelevat hotellin aulassa istuessaan taulutietokoneensa käytöstä. Taulutietokone lentää lasten käsistä ja rikkoo hotellin aulassa olevan lasiveistoksen. Lasiveistos korvataan perheen matkavastuuvakuutuksesta ja taulutietokoneen rikkoutumisen korvaa matkatavaravakuutus.

Tarkasta myös

  • Matkakohtainen vakuutus kannattaa ottaa heti, kun matkan peruuttaminen ilman ylimääräisiä kuluja ei ole mahdollista ja haluat vakuutusturvaa peruuntumisen varalta. Matkavakuutus ei korvaa matkan peruuntumista, jonka syy on ilmennyt jo ennen matkavakuutuksen ottamista. Jatkuva matkavakuutus on voimassa jo valmiiksi peruuntumisen varalta.
  • Tarvitseeko harrastuksesi vakuuttaa erikseen vai kuuluuko se valmiiksi vakuutuksesi piiriin? Kilpaurheilu sekä eräät riskialttiit harrastukset ovat tyypillisesti rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi laitesukellus ja seinä- ja kalliokiipeily vaativat yleensä laajennuksen matkavakuutukseen.
  • Teetkö matkallasi esimerkiksi hyväntekeväisyystyötä? Varmista vakuutuksen voimassaolo.
  • Teetkö toisinaan kalliita matkoja? Onko matkan peruuntumisen enimmäiskorvaussumma riittävä?
  • Kuljetatko matkalla mukana arvokkaita esineitä, esimerkiksi elektroniikkaa tai harrastevälineitä? Tarvitseeko matkatavaravakuutuksesi enimmäiskorvausmäärää korottaa? Tai kattaako kotivakuutuksesi tavarat myös ulkomaan matkoilla ja mikä tällöin on enimmäiskorvausmäärä?
  • Tarkista Ulkoministeriön verkkosivuilta matkustustiedote sen varalta, että olet matkustamassa alueelle, jolle Ulkoministeriö ei suosittele matkustamista (kuten epidemia tai sota).
  • Sisältyykö vakuutukseesi kriisiturva tai peruutusturva?
  • Matkavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia Kelasta ilmainen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Tilanteissa, joissa matkavakuutus ei esimerkiksi korvaa jo ennen matkaa olleen sairauden hoitoa, saa sen avulla välttämättömän sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä samoin tavoin ja kuluin kuin kyseisessä maassa asuvat henkilöt. Muista, että Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin matkavakuutus ja lisäksi sosiaaliturva vaihtelee suuresti eri maissa. Sairaanhoitokortista voi olla hyötyä esimerkiksi kroonisten sairauksien oireillessa ulkomailla. Suomella on myös erillisiä sairaanhoitosopimuksia joidenkin maiden kanssa. Voit selvittää oman kohdemaasi tilanteen Kelasta.
Article line divider

7 Vertailu

Oheiseen taulukkoon on koottu eri yhtiöiden tarjolla olevien matkavakuutusten tiedot niiltä osin, mihinkä ikään saakka matkavakuutuksia myönnetään ja vaaditaanko vakuutuksen saamiseksi terveysselvitys.

Taulukoiden tiedot ovat vakuutusyhtiöissä tarkistaneet: Leena Ettilä/Pohjola, Iida Ouni / Fennia, Anne Uutela / If, Kirsi Katainen / LähiTapiola, Päivi Wiitamäki / Pohjantähti, Johanna Hemmilä / Suomen Vahinkovakuutus, Tiina Lehto / Turva, Kati Hautala / AIG.

Matkakohtaiset matkavakuutukset

Vakuutusyhtiö
Kenelle tarjolla

Minkä ikäinen saa matkavakuutukset

Vaaditaanko matkavakuutuksen saamiseen terveysselvitys

Pohjola Vakuutus
Kaikille
Alle 86-vuotias Ei vaadita
Fennia
Kaikille
Alle 86-vuotias Ei vaadita
If
Enintään 45 vrk kaikille. Yli 45 vrk etuasiakkaille tai alle 27-vuotiaille
Ei ikärajaa Jos matka kestää yli 45 vrk
LähiTapiola
Kaikille
Ei ikärajaa Ei vaadita
Pohjantähti
Kaikille, kun matkan pituus on yli 90 vrk
Ennen syntymää. Syntymän jälkeen 7 vrk iästä alkaen. Ei yläikärajaa. Ei vaadita
Suomen Vahinkovakuutus (POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset)
Kaikille
Alle 80-vuotias Ei vaadita
Turva
Kaikille
Ei ikärajaa Jos matka kestää yli 3 kk
AIG Europe S.A. sivuliike
Kaikille
Alle 70-vuotias Ei vaadita

 

Jatkuvat matkavakuutukset

Vakuutusyhtiö Minkä ikäinen saa matkavakuutuksen Minkä ikäisenä vakuutus päättyy Vaaditaanko matkavakuutuksen saamiseen terveysselvitys

Pohjola Vakuutus
Kaikille

0 - 99 -vuotias 100-vuotiaana

Terveysselvitys tarvitaan, kun

  • vakuutettu on täyttänyt 80 vuotta tai
  • on valittu jatkuvan matkustajavakuutuksen enimmäiskestoksi yli 120 vrk tai
on valittu jatkuvan matkustajavakuutuksen enimmäiskestoksi 120 vrk ja vakuutusta pidennetään siten, että kokonaiskesto ylittää 179 vrk.

Fennia
Kaikille

Alle 86-vuotias Ei päättymisikärajaa Ei vaadita
If
Enintään 45 vrk kaikille. Yli 45 vrk etuasiakkaille tai alle 27-vuotiaille
Alle 80-vuotias 90-vuotiaana Ei vaadita

LähiTapiola
Kaikille

Alle 100-vuotias 100-vuotiaana Ei vaadita
Pohjantähti Ennen syntymää. Syntymän jälkeen 7 vrk iästä alkaen, jonka jälkeen ei yläikärajaa. Ei ikärajaa Ei vaadita
Suomen Vahinkovakuutus (POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset)
Kaikille
Alle 80-vuotias Sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta Ei vaadita

Turva
Kaikille

Alle 100-vuotias 100-vuotiaana Jos matka kestää yli 3 kk

AIG Europe S.A. sivuliike
Kaikille

Alle 70-vuotias Sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta Ei vaadita

 

© FINE 2020, Maarit Pulkki

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!