Haku

Pankki- ja vakuutusasiat parisuhteen päättyessä

1. Johdanto

Tässä julkaisussa käsitellään pankki- ja vakuutusasioihin liittyviä ongelmatilanteita, joita monet ovat kohdanneet parisuhteen päättymisen yhteydessä.

Oppaassa on yleistä tietoa avio- ja avoliitosta, avioerosta sekä siitä, miten erotilanteet vaikuttavat osapuolten taloudelliseen asemaan. Oppaassa on myös tärkeää tietoa vakuutussopimuksista ja erotilanteiden vaikutuksista laina- ja tilisopimuksiin.

Article line divider

2. Avioliitto, avio-oikeus ja avioero

Avioliitolla voi olla monenlaisia puolisoiden varallisuuteen liittyviä vaikutuksia avioliiton aikana ja sen päättymisen jälkeen. Avioliitto luo ns. elatusvelvollisuuden puolisoiden välille. Avioliittolain mukaan kummankin puolison tulee avioliiton aikana kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolison elatukseen. Tarvittaessa voidaan myös avioliiton aikana vahvistaa, että toisen puolisoista on maksettava toiselle elatusapua. Elatusavun määrä ja sen maksutapa voidaan vahvistaa joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Avioliiton solmiminen ei pääsääntöisesti vaikuta puolisoiden omistusoikeuteen eikä velkavastuisiin avioliiton aikana. Perheen elatusta varten tehdystä velasta puolisot kuitenkin vastaavat sekä omasta että puolisonsa puolesta.

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä, ellei toisin ole sovittu. Avio-oikeus konkretisoituu osituksessa. Avioliiton päättyessä tapahtuu ositus, jossa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan velkojen kattamisen jälkeen. Jos toisen omaisuuden arvo ylittää toisen osapuolen omaisuuden arvon, tulee vauraamman osapuolen maksaa tasinkoa vähemmän omistavalle entiselle puolisolleen.

Lisätietoa avioeron jälkeen tehtävästä osituksesta on saatavissa oikeushallinnon internetsivuilta.

Avio-oikeus voidaan perustaa tai poistaa sopimusteitse solmimalla avioehtosopimus. Puolisot voivat solmia avioehtosopimuksen ennen avioliittoa tai milloin tahansa avioliiton kestäessä. Sopimuksen tulee olla päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama. Avioehtosopimus on rekisteröitävä jommankumman puolison kotipaikan maistraatissa.

Avioehtosopimuksella voidaan määrätä, ettei kummallakaan puolisolla ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta tiettyyn toisen puolison omaisuuteen, tai ettei toisella puolisolla ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen tai osaan siitä.

Lisätietoa avioehtosopimuksen rekisteröimisestä saa maistraatin internetsivuilta, http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/avioehtosopimus/.

Avioliittolain mukaan puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen. Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Ositusta voidaan vaatia avioeroasian tultua vireille käräjäoikeudessa. Avioliittolain mukaan avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka puolisot voivat tehdä yksin tai yhdessä. Tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi, jos hakemus on tehty yksin. Tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin ja velvoittaa toisen puolison muuttamaan yhteisestä kodista.

Oikeushallinnon internetsivuilta löytyy lisätietoa avioeron hakemisesta ja oikeusvaikutuksista.

Article line divider

3. Avoliitto ja sen purkaminen

Puhekielessä avoliitolla tarkoitetaan tyypillisesti parisuhdetta, jossa puolisot asuvat yhdessä, mutta eivät ole naimisissa. Laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta avoliitolla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan katsota sellaista henkilöä, joka on avioliitossa.

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta on tahdonvaltainen eli sen säännöksistä voidaan poiketa puolisoiden välisellä sopimuksella. Esimerkiksi omaisuuden jakamisesta voidaan sopia puolisoiden kesken laista poikkeavasti. Avopuoliso ei kuitenkaan voi pätevästi luopua oikeudestaan vaatia omaisuuden erottelua tai pesänjakajan määräämistä. Omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso pitää lähtökohtaisesti oman omaisuutensa. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava. Avopuolisolla on lain mukaan kuitenkin oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Jos omaisuutta eroteltaessa avopuolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista muutoin ei käy selville eikä voida näyttää, kumman avopuolison omaisuuteen jokin irtain esine kuuluu, tai että se on yhteistä omaisuutta, avopuolisoiden katsotaan saaneen sen yhteisesti yhtäläisin oikeuksin. Näin ollen omistajuudesta olisi hyvä sopia ja puolison olisi joka tapauksessa hyödyllistä pystyä näyttämään omistajuutensa esimerkiksi kuitilla tai muulla tositteella. Erityisen tärkeää on sopia kiinteästä omaisuudesta, asunto-osakkeista ja veloista siten, että niistä tehdyt sopimukset vastaavat osapuolten tarkoitusta.

On huomattava, että kerran allekirjoitettua sopimusta voi olla mahdotonta tai erittäin vaikea muuttaa, koska sopimuksen muuttaminen vaatii lähtökohtaisesti molempien osapuolten suostumuksen. Sopimuksen osapuolilla on velvollisuus olla selvillä sopimuksen sisällöstä ja sen vaikutuksista ennen sopimuksen allekirjoitusta, eikä osapuoli voi myöhemmin vedota tietämättömyyteensä. Sopimus on pätemätön, jos osapuoli on erehdytetty tai pakotettu sopimukseen.

Article line divider

4. Vakuutussopimukset ja erotilanteet

4.1. Sairauskulu-, matkustaja- ja tapaturmavakuutukset

Vakuutus on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen sopimus. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen. Usein vain yksi puoliso solmii kaikki perheen vakuutussopimukset ja on näin ollen vakuutuksenottaja. Esimerkiksi lapsen sairausvakuutussopimus on usein tehty vain toisen puolison ja vakuutusyhtiön välillä, jolloin lapsen toinen vanhempi ei voi hallinnoida vakuutussopimukseen liittyviä asioita, vaikka hän olisi suorittanut vakuutusmaksun vakuutuksenottajan puolesta koko vakuutuksen voimassaoloajan.

Jos vakuutuksenottajana oleva puoliso irtisanoo sairauskuluvakuutuksen, ei toinen vanhemmista voi välttämättä saattaa vakuutusta enää voimaan, kun se on päättynyt. Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jossa entinen puoliso on vakuuttanut molemmat puolisot sairauden tai tapaturman varalta. Joskus vakuutusyhtiöt ovat kuitenkin ehdoissaan antaneet mahdollisuuden jatkaa vakuutusta tällaisessa tilanteessa.

Sairaus-, tapaturma- ja matkustajavakuutuksien irtisanomista tulee harkita, koska uuden henkilövakuutuksen hakemisen yhteydessä vakuutusyhtiö voi edellyttää terveysselvitystä. Jos vakuutetulla on ollut sairauksia, niistä tulee yleensä uuteen vakuutukseen rajoitusehto tai pahimmassa tapauksessa uutta vakuutusta ei saa lainkaan.

4.2. Henkivakuutus

Henkivakuutukset voi jakaa riskihenkivakuutuksiin ja säästöhenkivakuutuksiin. Riskihenkivakuutuksella tarkoitetaan sellaista vakuutusta, jossa vakuutettu riski on henkilön kuolema. Vakuutetun henkilön kuoltua maksetaan edunsaajaksi määrätylle taholle kuolintapauskorvaus eli vakuutussumma. Jos edunsaajana henkivakuutussopimuksessa on mainittu entinen puoliso nimeltä, on edunsaajamääräystä syytä muuttaa erotilanteessa.

A ja B olivat menneet naimisiin vuonna 1983. A otti henkivakuutuksen, jossa edunsaajaksi oli merkitty B. A ja B erosivat vuonna 2000 ja A meni uusiin naimisiin C:n kanssa. A kuoli vuonna 2005. Henkivakuutuksesta suoritettiin korvausta edunsaajaksi merkitylle B:lle, eikä A:n uudelle puolisolle C:lle.

Jos edunsaajamääräyksessä lukee ”puoliso” henkilöä nimeämättä, vaikuttaa avioeroasian vireille tulo kuitenkin edunsaajamääräyksen tulkintaan.

Puolisoilla voi olla myös yhteinen henkivakuutus. Jos vakuutuksenottajana on vain toinen puolisoista, ei toisella puolisolla ole välttämättä oikeutta jatkaa vakuutusta jos vakuutuksenottaja on irtisanonut sen. Vakuutussopimuslaki ei velvoita vakuutusyhtiötä jatkamaan vakuutusta, mutta joissakin henkivakuutusehdoissa vakuutetulle on annettu oikeus jatkaa vakuutusta, vaikka vakuutuksenottaja olisi irtisanonut sen.

4.3 Eläkevakuutus ja PS-sopimukset

Vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla täydennetään lakisääteistä eläketurvaa. Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen säästetään varoja, jotka maksetaan eläkeaikana (tiettynä ajanjaksona) määräajoin, esimerkiksi kuukausittaisena eläkkeenä lakisääteisten eläkkeiden lisäksi. Pitkäaikaissäästösopimus eli PS-sopimus tarkoittaa palveluntarjoajan kuten pankin tai rahaston kanssa tehtyä säästämissopimusta.

Eläkevakuutusta tai PS-sopimusta ei voi irtisanoa eikä sen takaisinostokaan ole pääsääntöisesti mahdollista. Poikkeuksena tähän pääsääntöön on muun muassa avioero, joka on peruste vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen takaisinostolle. Takaisinostoa tulee yleensä hakea vuoden kuluessa takaisinostoperusteen voimaantulosta. Takaisinostoperusteista ja niihin vetoamiseen liittyvistä määräajoista on sovittu vakuutusehdoissa.

4.4. Kotivakuutus

Kotivakuutus otetaan vakuutuspaikkaan eli asunto-osakkeeseen tai kiinteistöön. Erossa toinen osapuoli saattaa muuttaa pois yhteisestä asunnosta toisen jäädessä asumaan siihen. Kotivakuutus on sidottu paikkaan, eikä se siirry pois muuttavan vakuutuksenottajan tai vakuutetun uuteen asuntoon. Uudelle asunnolle pitää ottaa uusi kotivakuutus. Vastaavasti entiseen yhteiseen kotiin asumaan jääneen tulee varmistaa, että koti on vakuutettu eron jälkeenkin. Uuden ja vanhan kotivakuutuksen välille ei tule jättää yhtään välipäivää, sillä vakuutus kattaa vain sen voimassaoloaikana sattuneet vahingot. Kotivakuutuksesta vakuutettuina ovat normaalisti vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään vakuutusehdoissa usein väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. On siis tärkeää, että uusi asuinpaikka rekisteröidään väestörekisteriviranomaiselle heti muuton jälkeen.

A ja B erosivat ja A muutti puolisoiden yhteisestä omistusasunnosta vuokra-asuntoon 30.12.2009. A oli ottanut A:n ja B:n yhteiseen kotiin vakuutuksen vuonna 2000. Vuokra-asunnossa tapahtui vesivahinko, jossa A:n irtaimisto tuhoutui pahoin. A ei ollut ottanut kotivakuutusta vuokra-asuntoonsa, mutta hän oli maksanut edelleen voimassa olleen, entiseen yhteiseen kotiin otetun vakuutuksen vakuutusmaksut vuodelle 2010. Koska A:n uusi koti ei ollut vakuutettuna, ei A:lla ollut vakuutusehtojen mukaan oikeutta korvaukseen tuhoutuneesta irtaimistosta.

Entisessä yhteisessä asunnossa tapahtui 3.3.2010 murtovarkaus, jossa B:n omaisuutta varastettiin. B ei voinut hakea korvausta A:n ottamasta vakuutuksesta, koska B ei ollut vakuutuksenottaja eli vakuutusyhtiön sopimuskumppani. A haki korvausta murtovahingosta, mutta vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta B:n tavaroiden varastamisesta. Vakuutuksesta korvattiin vakuutusehtojen mukaan vain vakuutettujen henkilöiden omaisuutta. Vakuutettuina olivat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt. Koska A oli vakuutuksenottaja ja B ei asunut vakituisesti hänen taloudessaan, ei B:llä ollut vakuutusehtojen mukaan oikeutta korvaukseen irtaimiston vahingosta.

4.5. Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutukseen liittyy usein oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ehdoissa mainituissa riita, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutustapahtuma on tyypillisesti riita, jolla tarkoitetaan vaatimuksen kiistämistä määrältään tai perusteeltaan. Lähtökohtana oikeusturvavakuutuksessa on, että vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia. Kahden vuoden sääntö on poikkeus tästä. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, täytyy kahden vuoden säännön mukaan myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tähän vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä saman sisältöisenä.

Jos siis uuden ja vanhan oikeusturvavakuutuksen väliin jää yhdenkin päivän väli, ei oikeusturvavakuutuksesta voi hakea korvausta riidassa, jossa riidan perusteena olevat seikat ovat syntyneet ennen uuden vakuutuksen alkamista. Tämä tarkoittaa, ettei oikeusturvaetua voi saada esimerkiksi ennen vakuutuksen alkamista tehtyyn asuntokauppaan perustuvan riidan oikeudenkäyntikuluihin.

Avioeroon, rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen tai avoliiton päättymiseen liittyvät riidat on rajattu oikeusturvavakuutuksissa korvauspiirin ulkopuolelle. Lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvien asioiden korvattavuutta on myös rajoitettu oikeusturvavakuutuksessa. Useilla vakuutusyhtiöillä näitä asioita ei korvata lainkaan. Joillakin vakuutusyhtiöllä kuluja ei korvata, kun näistä asioista sovitaan tai päätetään ensimmäistä kertaa. Joissakin oikeusturvavakuutuksissa edellytyksenä oikeusturvaedun myöntämiselle on, että asiassa on kysymys voimassa olevan sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Korvausta on voitu rajoittaa muillakin tavoilla.

5. Sopimukset pankin kanssa

5.1. Lainat

Avio- tai avoerolla ei ole vaikutusta lainaan tai esimerkiksi automaattisiin veloituksiin, vaan laina maksetaan takaisin alkuperäisen lainasopimuksen mukaisesti. Pankilla ei ole velvollisuutta vapauttaa toista velallista hänen lainaosuudestaan. Jos puolisot haluavat päästä eroon yhteisestä lainasta, voidaan se maksaa pois lainaehtojen mukaisesti uudella tai uusilla lainoilla.

Avopuolisoilla A ja B oli ollut yhteinen asuntolaina. Eron jälkeen A jää asumaan asuntoon. A ja B sopivat keskenään, että A saa asunnon kokonaan omistukseensa ja A maksaa B:lle siitä korvauksen. A sopii pankin kanssa uuden lainan, jolla maksetaan vanha laina pois. Pankki voi tässä tilanteessa vaatia esimerkiksi takaajan uudelle lainalle, koska velallisten määrä vähenee. A:lle jää asunto, uusi laina ja B saa korvauksen A:n kanssa sovitun mukaisesti.

Jos avio- tai avopuolisoilla on yhteinen laina, on pankilla oikeus vaatia takaisinmaksuerää kummalta tahansa lainanottajalta. Jos pankilla on esimerkiksi maksuviivästysten vuoksi oikeus irtisanoa laina kokonaan maksettavaksi, pankki voi vaatia koko lainasummaa takaisin kummalta tahansa puolisolta. Jos kanssavelallinen joutuu maksamaan enemmän kuin hänen oman osuutensa lainasta, on hänellä oikeus periä liikaa maksettu osuus toiselta velalliselta. Pankille ei ole merkityksellistä, miten osapuolet ovat jakaneet keskenään velkavastuun, sillä kumpikin osapuoli vastaa koko lainasta pankille. Pankki ei voi myöskään ratkaista asiakkaiden puolesta riitaa siitä, miten pantin realisoinnista jäljelle jääneet varat jaetaan kanssavelallisten kesken.

Avopuolisot A ja B olivat ottaneet yhteisen 200 000 euron asuntolainan. A ja B erosivat ja eron jälkeen A joutui työttömäksi. Pankki vaati B:tä suorittamaan myös A:n osuuden lyhennyksestä. A ei selviytynyt oman osuutensa maksamisesta ja B suoritti lainan loppuosan pankille. A ei suostunut maksamaan B:lle hänen ja B:n kanssa sopimaansa osuutta lainasta ja B:n piti vaatia A:ltä kyseistä suoritusta käräjäoikeudessa.

A on omistanut yhteisestä kiinteistöstä 40 % ja B 60 %. Kiinteistö on ollut heidän yhteisen lainansa vakuutena. Maksuviivästysten vuoksi pankki on vaatinut kiinteistön myyntiä. Myynnistä saadaan 300 000 euroa, jolla maksetaan jäljellä oleva 200 000 euron laina pois. Jäljelle jää 100 000 euroa.

A katsoo, että hänen pitäisi saada 40 % jäljelle jääneestä summasta eli 40 % x 100 000 euroa = 40 000 euroa. B:lle jäisi 60 000 euroa.

B katsoo, että heidän omistuksensa kiinteistöstä olivat A:lla 120 000 euroa ja B:llä 180 000 euroa ja että laina oli yhteinen eli molempien osalta 100 000 euroa. Tällöin A:lle jäisi 20 000 euroa ja B:lle 80 000 euroa.

Oikea ratkaisu riippuu siitä, mitä A ja B ovat keskenään sopineet velkavastuusta ja miten he ovat lainaa hoitaneet. Pankki ei tätä asiaa voi ratkaista velallisten puolesta. Elleivät osapuolet päädy sovintoon asiassa, pankki voi joutua laittamaan jäljelle jääneet 100 000 euroa sulkutilille siihen asti kunnes A ja B ratkaisevat riitansa esimerkiksi tuomioistuimessa.

Jos lainassa on ollut vakuus (esimerkiksi asunto), pankilla on yleensä oikeus vaatia vakuuden realisointia, jos lainaa ei voida muuten maksaa takaisin. Merkitystä ei ole sillä, kenen omaisuudesta on kyse. Pankilla on lisäksi oikeus vaatia lainasummaa takaajalta, vaikka kyse olisi esimerkiksi toisen puolison vanhemmista.

Aviopuolisot A ja B ovat eronneet. A:lla on ollut oma yritys, jonka lainojen vakuutena on ollut A:n ja B:n yhteinen asunto. Lisäksi lainassa on ollut takaajina B:n vanhemmat. A:n yritys joutuu maksuvaikeuksiin. A:n yritykselle lainan antanut pankki voi vaatia A:n ja B:n yhteisen asunnon myyntiä ja varojen käyttöä lainan takaisinmaksuun. Lisäksi pankki voi vaatia B:n vanhempia maksamaan A:n yrityksen lainaa takauksessa sovitun määrän.

5.2. Tilit

Avio- ja avoerolla ei ole vaikutusta tileihin tai niiden käyttöoikeuksiin. Jos molemmilla puolisoilla oli sopimuksen mukaan oikeus käyttää tiliä yksin, ei ero muuta tilannetta. Jos puolisot niin haluavat, voidaan tilisopimusta muuttaa eron uhatessa. Tilanne on sama, jos kummallakin huoltajalla oli pankin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella oikeus käyttää yhteisen lapsen tiliä yksin. Jos tilinkäyttöoikeus on annettu esimerkiksi yhteiselle lapselle, kuka tahansa tilinomistajista voi yksinkin lakkauttaa tällaisen käyttöoikeuden.

Aviopuolisoilla A ja B on yhteinen alaikäinen lapsi C. A:lla ja B:llä on yhteinen tili ja C:llä oma tili, jonne vanhemmat ovat laittaneet rahaa. A ja B ovat yhdessä sopineet, että kumpikin heistä voi käyttää yksin heidän yhteistä tiliään. Lisäksi he ovat antaneet C:lle oikeuden käyttää tiliänsä yksin. Eron jälkeen A huomaa, että B käyttää heidän yhteistä tiliään rahoittaakseen uhkapelejään. Lisäksi hän huomaa, että C on nostanut omalta tililtä rahaa B:n painostuksesta ja antanut ne B:lle. A voi pankille tehtävällä ilmoituksella estää B:tä käyttämästä yhteistä tiliä yksin ja C:tä käyttämästä omaa tiliään. Tämän jälkeen molempia tilejä voidaan käyttää vain A:n ja B:n yhteisellä päätöksellä.

Erolla ei ole myöskään vaikutusta mahdollisiin rinnakkaiskortteihin, joita tiliin on annettu. Omaan tiliin toiselle henkilölle annettua korttia voidaan käyttää niin kauan kunnes kortti suljetaan. Tilinomistaja voi estää kortin käytön ilmoittamalla siitä kortin myöntäjälle.

A:lla on pankissa tili, johon on myönnetty kortti B:lle. Avioeron jälkeen B huomaa, että hänen korttinsa käyttöä ei ole estetty. B nostaa kortilla A:n tililtä 1.000 euroa. Pankki ei ole velvollinen korvaamaan nostoa, koska A oli antanut B:lle oikeuden käyttää tiliä kortilla. A voi ilmoittaa pankille, että B:n rinnakkaiskortin käyttö estetään. Tämän jälkeen B ei voi enää käyttää korttia. A joutuu selvittämään 1.000 euroa koskevan riidan B:n kanssa.

Article line divider

6. Hyvä muistaa

  • Ota kotivakuutus uuteen asuntoon ja varmista, ettei uuden ja vanhan vakuutuksen voimassaoloaikaan jää yhdenkään päivän katkosta
  • Selvitä, kumpi huoltajista vastaa lapsen sairauskulu-, tapaturma- ja matkustajavakuutuksesta ja jos vakuutus päättyy, onko lähihuoltajan mahdollista jatkaa vakuutusta
  • Muuta tilinkäyttöoikeuksia pankissa yhteisten tilien ja/tai lapsen tilin osalta
  • Ilmoita pankkikortin myöntäjälle rinnakkaiskortin käytön estämisestä
  • Sovi puolisosi kanssa siitä, miten asunto- tai muu yhteinen laina maksetaan takaisin. Pankilla on oikeus vaatia takaisinmaksuerää kummalta tahansa lainanottajalta
  • Muuta henkivakuutuksen edunsaajamääräystä
  • Hae tarvittaessa eläkevakuutuksen tai PS-sopimuksen takaisinostoa mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoden kuluttua avioerosta

© FINE 2017

Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia