Haku

FINE Vuosikertomus 2019

1. Toimitusjohtajan katsaus

FINEn arki täyttyi vuonna 2019 tiuhaan soivasta puhelimesta ja asiakkaiden vuosien mittaan tutuiksi tulleista kysymyksistä. Mukaan mahtuu myös kysymyksiä, jotka kertovat finanssialan ja yhteiskunnan muutoksista. Kokosimme tämän vuosikertomuksen nyt aiemmista poiketen siten, että nostimme selkeämmin esiin juuri nyt toimistoomme tulleita ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita.

Mediassa palstatilaa ovat saaneet mm. osakesäästötili, vastuul­lisuus, talousosaaminen ja kotitalouksien velkaantuminen eri muodoissaan. Kaikki ovat tärkeitä aiheita, joista vastuullisuus asiakassuhteissa sekä asiakkaiden talouden hallinnan taidot tulevat FINEn työssä esiin päivittäin. Suomalaisen finanssialan asiakkaansuojaan liittyvät vastuullisuusasiat ovat perusteiltaan vahvat ja kunnossa. Aina on kuitenkin jotakin parannettavaa ja perinteisen finanssialan osalta se vaikuttaisi nyt olevan tasapainon löytäminen digitaalisten ja henkilökohtaisten palvelujen tarjoamisen välillä. Kum­paakin tarvitaan. Talousosaamisen parantaminen tulee ehkäisemään ongelmien syntyä, mutta rinnalla on kehitettävä keinoja tukea ja auttaa talousvaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Heidän ongelmansa kun yhä useammin ulottuvat useille elämän alueille.

 Image
Toimitusjohtaja Elli Reunanen

Vuoden 2019 päättyessä päättyi FINEn vuosille 2015 - 2019 vahvistettu strategiakausi. Visionamme oli olla finanssialalla tunnettu ja riippumaton neuvoja ja riidanratkaisija. Tuon vision eteen on tehty menestyksekkäästi töitä jo vuosikymmeniä. Kiitos siitä kuten myös hyvin sujuneesta vuodesta 2019 kuuluu erityisesti huippu­asiantunteville fineläisille, jotka ovat ihan poikkeuksellisen sitoutuneita työhönsä. 

Missiomme edesauttaa finanssialan asiakkaiden asemaa ja hyvien käytänteiden kehitystä toteutuu FINEn arjessa joka päivä. Erään fineläisen sanoin ”Siksi, koska se on sisäsyntyistä”. Ilman hyvää yhteistyötä finanssialan toimijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa emme olisi nyt tässä. Kiitos jälleen hyvästä yhteistyöstä myös kaikille sidosryhmillemme ja ennen kaikkea kaikille teille, jotka olette olleet mukana niin hallinnollisessa kuin ratkaisutoiminnassamme mukana. 

Uusi vuosikymmen aloitti FINEssä uuden strategiakauden. Nyt työskentelemme kohden vuoden 2022 visiotamme: olemme näkyvä, kuuluva ja vaikuttava. Missiomme on ennallaan eikä perustehtävämme muutu. Tällä hyvällä porukalla ja hallituksemme tuella on hyvä jatkaa työtä siten, että asiakkaat aiempaa helpommin löytävät
kaut­tamme avun kysymyksiinsä ja ongelmiinsa. Teke­mi­sel­lämme voimme mahdollisimman hyvin auttaa palveluntarjoajiamme asiakaskokemuksen kehittämisessä ja äänemme kuuluu oikeaan aikaan oikeassa paikassa finanssialan hyvien käytänteiden ja asiakkaan aseman edistämiseksi. 

Article line divider

2. Toiminnasta lyhyesti

FINE neuvoo ja auttaa asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelma­tilanteissa. FINE ratkoo myös asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä riitatilanteita näissä asioissa sekä antaa ratkaisusuosituksia riitoihin. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. 

FINE on riippumaton ja puolueeton toimija, jonka toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ja Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. Organisaation henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 25. Toimitusjohtajana toimii Elli Reunanen.

Missio

FINEn missiona on edistää asiakkaiden oikeuksien toteutumista ja alan hyvien käytänteiden kehitystä.

Visio

FINE tunnetaan finanssialan riippumattomana, tehokkaana ja asiantuntevana neuvojana ja riidanratkaisijana.

Arvot

Riippumattomuus ja luotettavuus, asiantuntevuus ja tuloksellisuus sekä yhteistyökykyisyys ovat FINEn arvoja.

FINE eri kanavissa ja hankkeissa

FINEn verkkosivujen kävijämäärä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkosivuilla vieraili vuoden 2019 aikana ennätysmäärä, 150 000 kävijää. Eniten verkkosivukävijöitä kiinnostivat ratkaisusuo­situkset, FINEn toiminta, usein kysytyt kysymykset vastauksineen sekä uudet oppaat ja vertailut.

FINE julkaisi erilaisia oppaita kasko- ja liikennevakuutuksista, matka- ja sairauskuluvakuutuksista, moottoripyörien vakuuttamisesta, koirien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä hammasvahingoista. Oppaiden avulla halutaan auttaa asiakkaita esimer­kiksi itselle sopivimman vakuutuksen valinnassa ja kilpailutuksessa.
Verkkojulkaisujen ohelle teimme videoita eri vakuutuslajeista, pankki- ja vakuutusasioiden hoitamisesta kuolinpesässä, maksuhäiriömerkinnöistä sekä omasta neuvonnastamme ja riidanratkaisusta. Videot ovat nähtävissä omalla YouTube-kanavallamme.

Vakuutus- ja pankkiasiat sekä FINEn asiantuntijat oli­vat yli 400 mediauutisessa mukana. Useimmat jutut liittyivät ihmisen arkeen ja elämään, kuten kotien ja oman terveyden vakuuttamiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen, myrskyvahinkoihin, elämäntilanteiden muutoksiin, lemmikkieläinten vakuuttamiseen, raha-asioihin, maksuhäiriömerkintöihin ja talouden hallintaan.

Tavoitimme asiakkaita ja sidosryhmiämme uuden, ratkaisusuosituksiin keskittyvän uutiskirjeen kautta. Kerran kuukaudessa ilmestyvässä uutiskirjeessämme ovat mukana tuoreimmat, viimeisen kuukauden aikana julkaistut ratkaisusuositukset.

Avasimme myös uuden ja nopean chat-palvelun verkkosivuillamme. Chat toimii perinteisen puhelinneuvonnan ja sähköisen yhteydenottotavan rinnalla neuvonnassamme. Sitä kautta meihin saa yhteyden nopeasti ja halutessaan anonyymisti.

Toimimme monien sidosryhmien kanssa erilaisissa yhteistyöprojekteissa, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten oman talouden hallintaa ja osaamista vakuutus- ja pankkiasioissa. Talousguru-­kilpailun avulla kannustamme nuoria hyvään talous­tietämykseen. Yhteistyössä ovat mukana Finanssiala ry ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto. Lisäksi olemme mukana Taloudenhallinnan neuvot­telukunnassa, kumppaneina Nuori Yrittäjyys ry:n koordinoimassa Zaldo.fi-oppimis­ympäristössä, Finanssiala ry:n Vakuuttaako-työpajoissa sekä yhteistyössä Sitran kanssa. Olemme myös mukana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa DigiConsumers -tutkimushankkeessa.

FINE kuuluu maailmanlaajuiseen INFO, International Network of Financial Services Ombudsman Schemes -järjestöön, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää
tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua ja organi­saatioiden toimintatapoja.

FINE on mukana myös Euroopan komission 2001 perustamassa FIN-NET -toiminnassa ja sen Steering Committee´ssa. FIN-NET -verkosto auttaa eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä nopeasti, edullisesti ja yksinkertaisesti ratkaisemaan finanssitoimialan riitoja silloin, kun palveluntarjoaja toimii muussa jäsenmaassa kuin kuluttajan asuinmaassa.

FINE antoi lausuntoja ja osallistui lainvalmisteluun aktiivisesti. Luettelo annetuista lausunnoista ja kannanotoista on sivulla 22.

 Image
Asiakkaiden yhteydenotot 2019
 Image
Asiakkaiden yhteydenotot eri vuosina
Article line divider

3. Neuvonta

Heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen FINEn neuvonnan päämääränä on selvittää asiakkaan ongelmaa ja löytää asiaan ratkaisu. Yhteydenoton syynä voi olla esimerkiksi vahingon korvattavuuteen, vakuutuskorvauksen määrään tai sijoitusneuvonnan sisältöön liittyvä epäselvyys taikka epätietoisuus siitä, kuka vastaa maksukortin oikeudettomasta käytöstä. Monet asiakkaat haluaisivat vastauksen pulmiinsa jo puhelinvaihteessa, mutta asiaa täytyy yleensä ensin selvittää.

Useimmiten FINEn asiantuntijat antavat asiakkaille tietoja lainsäädännön ja sopimusehtojen sisällöstä sekä ratkaisukäytännöistä. Neuvonnan tarkoituksena on ennen muuta selvittää asia asiakkaalle itselleen
nopeasti ja joustavasti. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä tietojen antamisesta, vaan neuvonnan keinoin pystytään myös ehkäisemään tarpeettomien riitojen syntymistä ja löytämään sovintoratkaisuja osapuolten välillä.

Usein tilanne on se, että palveluntarjoajan ratkaisu on täysin asianmukainen, ja asiakaskin pystyy sen hyväksymään saatuaan FINEltä asiantuntija-­arvion tapauksestaan. Muissa tilanteissa FINE voi selvittää sovintoratkaisun mahdollisuuksia tai ohjata asiakasta harkitsemaan muutoksenhakua.

Tapausesimerkki neuvonnassa

Asiakas oli hakenut kuolemantapauskorvausta puolisonsa yksityistapaturmavakuutuksesta. Kuolemansyynä oli ollut äkillinen yliherkkyysreaktio ampiaisen piston jälkeen ja välitön aivojen hapenpuutereaktio. Vakuutusyhtiö oli katsonut, että kyse oli hyönteisen pistosta aiheutuneesta tartuntataudista tai sairaudesta, jonka aiheuttamaa kuolemaa vakuutuksesta ei korvata.

FINEn asiantuntija antoi asiakkaalle tietoja FINEn lautakuntakäytännöstä samankaltaisissa tapauksissa, joissa vahinko oli tulkittu tapaturmaiseksi. Niiden perusteella asiantuntija neuvoi asiakasta tekemään uudelleenkäsittelypyynnön vakuutus­yhtiön sisäiseen oikaisumenettelyyn. Siellä korvauspäätös muuttui myönteiseksi, kun vakuutusyhtiö päätti hyvän vakuutustavan perusteella tulkita vakuutusehtojaan epäselvässä tilanteessa asiakkaan eduksi. Ilahtunut asiakas toimitti oikaisumenettelyssä annetun päätöksen FINElle tiedoksi.

Vuonna 2019 erilaisia riitautumassa olleita tilanteita saatiin purettua neuvonnan keinoin yhteensä yli 300 kappaletta.

Article line divider

4. Vakuutusasiat

Isot teemat vakuutusasioissa

 • Vahinkojen ja vakuutusten käsittely yksinomaan nettipalvelussa sekä vakuutusten myynti netissä alkaa hiljalleen näkyä yhteydenotoissa, vaikka suoranaisesti myynti- tai käsittelykanavaan liittyviä riitatapauksia on toistaiseksi vielä ollut vähän.
 • Kumppanuuksiin liittyen vakuutusyhtiön korvauspalveluiden osien ulkoistamiseen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet.
 • Ongelmat vakuutusyhtiön päätöksenteon viipymisessä ja toisaalta vahinkojen selvittämisessä ovat yleisiä.
 • Yhteyttä ottavat yhä useammin asiakkaat, joilla on selvästi elämänhallinnan ongelmia tai muistisairauksia. Näissä tilanteissa vahinkotapahtumiin ja niiden selvittämiseen liittyvät asiat ovat usein hyvin epäselviä.
 • Riidanratkaisuun päätyvät kysymykset ovat aiempaa vaikeampia ja monisäikeisempiä. Taustasyinä on mm. FINEn aktiivinen neuvontatoiminto, jossa yksinkertaisimpia riitoja ehkäistään sovittelulla tai kertomalla asiakkaalle, ettei asia tule riita-asiana menestymään. Myös vakuutusyhtiöiden omat muutoksenhakukanavat toimivat ja niiden kautta FINEen tulee vain vaikeimpia ja periaatteellisia riita-asioita.
 • Vakuutusyhtiöiden toiminnassa on aika ajoin ollut havait­tavissa osaamiseen ja koulutukseen liittyviä puutteita. Tieto siitä, minkä vuoksi vakuutuseh­dot, joiden taustahistoria voi olla kaukanakin, on aikanaan kirjoitettu tietyllä tavalla ja mihin tällä on pyritty, on osaksi kadoksissa. Samasta syystä sopimusehtoihin tehdyt myöhemmät muutokset ja lisäykset eivät aina istu kokonaisuuteen, mistä tulee tulkin­taongelmia. Joissakin tapauksissa, erityisesti isompien vahinkojen selvittelyssä ja hahmottamisessa, on ilmennyt haasteita. Aina ei ole oivallettu, mitä kaikkia seikkoja asiakkaan kanssa tulisi selvittää ennen ensimmäistä korvauspäätöstä ja mitkä vakuutusehtokohdat asiassa olisivat tärkeimpiä.
 Image
Asiajakauma vakuutusasioissa 2019

Terveyden vakuuttaminen

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Yksityistapaturmavakuutus on edelleen paljon yhteydenottoja aiheuttava vakuutuslaji. Suurin osa on haittaluokkaa, lähinnä haitan astetta, koskevia asioita sekä olkapään, polven tai akillesjänteen vammaa koskevia syy-yhteystapauksia.

Sairauskuluvakuutuksen osalta erityisesti maksun­korotukset ovat aiheuttaneet yhteydenottoja. Asiakkaille on selitetty muutokseen oikeuttavia perusteltuja syitä ja käyty läpi myös vakuutusehtoja, joissa on saatettu mainita vakuutuksenantajan oikeudesta muuttaa vakuutusmaksua esimerkiksi vakuutuksen korvausmenon muutosta vastaavasti.

Mikä meidät yllätti?

Neuvonnassa kysyttiin maksunkorotuksista, mutta riidanratkaisuun näitä asioita päätyy vain yksittäisiä vuosittain. Voi olla, että Vakuutuslautakunnan tarkka suhtautuminen erityisesti sisältöön puuttuviin muutoksiin on hillinnyt muutoshaluja ja yhtiöt ovat toteuttaneet muutoksia vain hinnankorotuksilla, jotka ovat nekin jääneet suhteellisen maltillisiksi.

Mistä riideltiin?

 • yksityistapaturmavakuutus oli eniten riitoja aiheuttanut vakuutuslaji
 • pääsääntöisesti riidoissa oli kyse lääketieteellisestä arvioinnista kuten haitta-asteesta tai syy-yhteydestä. Ratkaisun tekeminen edellyttää usein lääketie­teellisen asiantuntijalausunnon hankkimista. Henkilövakuutusasioihin liittyen tämä lääketie­teellisten asiantuntijoiden etsiminen ja yhteydenpito asiantuntijoihin on myös merkittävä FINEä työllistävä tekijä.
 • lautakunnassa ratkaistuista riita-asioista noin kolmasosa on aivovamma-asioita
 • lääkevahinkoriitojen määrä oli kasvussa, lautakunta käsitteli 38 riita-asiaa

Miltä tulevaisuus näyttää?

Aivovammatapausten osuus riidanratkaisuun ja erityisesti lautakuntakäsittelyyn päätyvistä henkilö­vahinkoasioista on suuri. Määrään varmasti vaikuttaa aihepiirin ympärillä edelleen jatkuva julkinen keskustelu. Aivovammoihin suhtaudutaan nykyisin kauttaal­taan vakavammin kuin esimerkiksi 1980-luvulla. Työkyvyttömyysvakuutuksia koskevien tapausten kasvu todennäköisesti jatkuu, taustalla lienee palveluntarjoajien myyntiponnistelut: erityisesti työkyvyttömyyden vakuutuksia on myyty paljon.

Asumisen vakuuttaminen

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Koti- ja kiinteistövakuutukset ovat FINEn neuvontaa eniten työllistäviä vakuutuslajeja. Asiakkaat kysyivät paljon erilaisiin vuoto- ja muista vesivahingoista ja niiden korvattavuudesta etenkin tilanteissa, joissa syyksi on paljastunut mahdollisesti vuosien tai vuo­sikymmenten takainen virheellinen rakentaminen. Lisäksi kysyttiin myös korjaus- ja korvausprosessin etenemisestä ja mahdollisuudesta edetä korjaustoimissa jo ennen vakuutusyhtiön korvauspäätöstä.

Kotivahinkoyhteydenottojen yhteydessä tulee usein ilmi asiakkaan muitakin kysymyksiä ja ongelmia, jotka voivat koskea esimerkiksi tuotevastuuta, hinnan­alennusta asuntokauppatilanteessa, vastuuvakuutusta tai taloyhtiön kiinteistövakuutusta. Maksuhäiriömerkintöjen merkitys vakuutuksen saantiin on myös säännöllisesti esillä, nyt myös muissa lajeissa kuin kotivakuutuksessa.

Vahinkojen selvittämiseen liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat yleisiä. Usein kyse on näytöstä taikka puutteellisuudesta näytön hankkimisessa ja siitä, mitä asiakkaalta on kohtuullista vaatia. Erityisesti ulko­maalaistaustaisten asiakkaiden kohdalla tilannetta voi osaltaan mutkistaa se, että suomalainen vakuutusjärjestelmä on heille usein vielä tuntematon.

Mikä meidät yllätti?

Henkilöasiakkaiden yksinkertaisimmat riita-asiat liittyen esimerkiksi koti-irtaimiston katoamis- ja varkaus­tapauksiin ovat vähentyneet huomattavasti. Toisaalta esiin on noussut vahinkotapahtumissa yksittäisen esineen korvauskatto tai vahingossa mukana olevan omaisuuden korvauskatto. Vahingoissa on mukana yhä arvokkaampaa omaisuutta.

Mistä riideltiin?

 • paljon vuotovahinkoja ja niihin liittyen vahingon korvattavuuden pohtimista ja rajoitusehtojen soveltamista
 • yleisin riitakysymys on vahingon korvattavuus, tavallisimmin siitä näkökulmasta, onko kyseessä äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko vai sovel­tuuko rajoitusehto
 • kiinteistövakuutusjuttujen suhteellinen osuus lautakunnassa ratkaistuista riita-asioista on noussut. Tämä kertonee siitä, että meklarit hoitavat aktiivi­sesti asiakkaidensa korvausasioita.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Koti- ja kiinteistövakuutuksissa samoin kuin kaskovakuutuksissa vakuutusyhtiöiden laajenevat kumppanuudet tulevat hämmentämään asiakkaita ja nostamaan esiin uudenlaisia vastuukysymyksiä.

Alueiden eriytyminen ja kiinteistöjen arvon lasku taantuvilla paikkakunnilla näkyy enenevässä määrin kiinteistövakuuttamisessa. Yhteydenottoja on tullut tilanteista, joissa taloyhtiölle ei myönnetä kiinteistövakuutusta tai palovahinko on sattunut kiinteistölle alueella, jolla käyvät arvot ovat voimakkaasti laskeneet tai toimivaa kiinteistömarkkinaa ei ole.

Liikkumisen vakuutukset

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Liikennevakuutuksen osalta neuvonnassa oli esillä eri­tyisesti vakuutusmaksuihin liittyvät asiat, kuten maksujen korottaminen sekä pohjamaksujen peri­minen ja bonukset. Kaskovakuutusten osalta mm. vakuutuksen päättyminen maksamattomana, auton lunastukseen ja käyvän arvon määrittämiseen liittyvät yhteyden­otot hoituivat pääasiassa neuvonnan keinoin.

Matkavakuutuksiin liittyen pinnalla olivat edelleen matkan peruuntumiseen ja matkasairauksiin ja  -tapaturmiin liittyvät kysymykset. Matkasairauksien osalta ongelmat liittyvät yleensä siihen, onko kyseessä matkalla alkanut sairaus vai jo olemassa olleen sairau­den paheneminen. Hankalia tilanteita on asiakkaille aiheutunut, kun he ovat sairastumistilanteessa toimi­neet oma-aloitteisesti olematta ensin yhteydessä oman matkavakuutuksensa mukaiseen tahoon. Yhä useammin kysyttiin myös mahdollisuudesta saada matkavakuutusta henkilölle, joka asuu Suomessa, mutta ei ole Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Mistä riideltiin?

Vakuutuslautakunta käsitteli ensimmäisiä liikenne­käytöstä poistoon liittyviä tapauksia ja katsoi olevansa toimivaltainen käsittelemään näitä tapauksia 1.1.2017 voimaan tulleen lain perusteella.

Venevahinkojen määrä ja suhteellinen osuus on noussut. Riitojen määrän lisääntymiselle ei ole yhtä selittävää tekijää. Riidat koskevat suurelta osin sitä, onko veneen uppoaminen tai moottorin rikkoutuminen johtunut jostakin korvaukseen oikeuttavasta syystä (karilleajo, törmäys kiinteään tai uivaan esineeseen, ilkivalta).

Miltä tulevaisuus näyttää?

Liikennevakuutusriitoja on toistaiseksi ratkaistu vain vähän, mutta neuvontaan tulleiden yhteydenottojen perusteella on odotettavissa, että liikennevakuutussopimukseen (sopimuksen voimaantulo, vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus sopimusta tehtäessä, vaaran lisääntyminen, korotetut vakuutusmaksut) liittyvät asiat ovat jatkossa esillä myös Vakuutuslautakunnassa.

Oikeusturva- ja vastuu­vakuutukset

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Oikeusturvavakuutuksiin liittyen pinnalla olivat kysymykset oikeusturvavakuutuksen saman sisältöisestä, katkeamattomasta voimassaolosta sekä laskutukseen ja vakuutuksen voimassaoloon liittyvät epäselvyydet.

Vastuuvakuutus ja siihen olennaisesti liittyvä tuottamuksen arviointi ovat edelleen asioita, joita asiakkaiden on vaikea ymmärtää. Vahingonkorvausta ei makseta vastuuvakuutuksesta, jos vahingon aiheuttaja on toiminut huolellisesti.

Mistä riideltiin?

 • vahinkoilmoituksen käsite oikeusturvavakuutuksessa: voitiinko asiakkaan puhelimitse tekemää yhteydenottoa pitää vahinkoilmoituksena, kun kirjallinen oikeusturvailmoitus oli tehty vasta yli vuoden kuluttua riidan syntymisestä
 • oikeusturvavakuutus ja vanhentuminen: milloin asiakas oli saanut tiedon ammattiliiton ottaman vakuutuksen voimassaolosta
 • vastuuvakuutuksen osalta tuottamusarviointiin ja rajoitusehtojen tulkintaan liittyvät kysymykset

Miltä tulevaisuus näyttää?

Oikeusturvavakuutusten osalta FINEn aiemmin esiin nostamat kolme ongelmaa ovat edelleen olemassa:

 • oikeusturvaetua ei saa yksityishenkilön tavan­omaisimpiin riitoihin.
 • vakuutusmäärät ovat liian alhaisia tilanteissa, joissa yksityishenkilön olisi tarpeen viedä asiansa oikeuslaitoksen käsiteltäväksi
 • oikeusturvavakuutus myydään ”kylkiäisenä”, minkä vuoksi asiakkaatkaan eivät kiinnitä tuotteeseen ja sen ehtoihin riittävää huomiota vakuutusta ottaessaan.

Yritysvakuutukset

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Yritysvakuutusten ongelmat liittyvät erityisesti raken­nustoimintaan ja vastuuvakuutukseen. Pääsyynä tähän on se, ettei toiminnan vastuuvakuutusten korvauspiirin rajoja yrityksissä usein ymmärretä. Vastuuvakuutuksesta ei voida korvata ”huonoa yrittämistä” ja työn laatua. Valtaosa korvauserimielisyyksistä koskee tähän pääsääntöön perustuvien rajoitusehtojen tulkintaa.

Mistä riideltiin?

 • yritysten toiminnan vastuuvakuutuksen osalta mm. suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskevan rajoitusehdon soveltamisalasta
 • eräisiin vastuuvakuutuksiin sisältyvä laaja ja yllättäväkin vesivahinkoja koskeva rajoitusehto
 • tyypillisin yhteinen piirre riitaisiksi päätyneissä yritysvakuutusasioissa on ollut huono tai puutteellinen vahingon selvittämi­nen. Päätös on kiirehditty antamaan mahdollisimman nopeasti ”juttu pian pois pöydältä” -periaatteella, vaikka vahinkosel­vitys on ollut selvästi puutteellinen.

Kysytyt asiat vakuutuslajeittain

Kysytyt asiat vakuutuslajeittain

Laji määrä
kpl
osuus
%
Kotivakuutus 1178 21 %
Yksityistapaturmavakuutus 844 15 %
Vastuuvakuutus 676 12 %
Kaskovakuutus 570 10 %
Liikennevakuutus 402 7 %
Matkavakuutus 374 7 %
Sairausvakuutus 362 6 %
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 218 4 %
Muu vahinkovakuutus 168 3 %
Kiinteistövakuutus 164 3 %
Oikeustuevavakuutus 161 3 %
Eläinvakuutus 99 2 %
Yritysvakuutus 85 2 %
Lääkevahinkovakuutus 79 1 %
Venevakuutus 59 1 %
Riskihenkivakuutus 59 1 %
Lainaturvavakuutus 53 1 %
Maatilavakuutus 33 1 %
Sairauskassa-asia 12 0 %
Lisäeläkevakuutus 8 0 %
Kuljetusvakuutus 6 0 %
Kaikki yhteensä 5610  

 

Article line divider

5. Pankkiasiat

Isot teemat pankkiasioissa

Asiakkaan yhteydenoton tarkemmasta aiheesta riippumatta esiin nousi yleisen tason tyytymättömyys pankkien palvelun laatuun, etenkin ikäihmisten ja digitaidottomien asiakkaiden mahdollisuuksiin saada palveluita sekä ruuhkiin eri palvelukanavissa. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien yhteydenottojen yhteydessä sivuttiin osittain samaa teemaa, kun pankkien prosessit koettiin tungetteleviksi, suoraviivaisiksi ja joustamattomiksi.

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Asiakkaan tuntemiseen liittyviä yhteydenottoja oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteydenotot liittyivät sekä asiakkaan tuntemisen prosesseihin että peruspankkipalveluvelvoitteeseen.  Asiakkaat kysyivät, voiko ja millä edellytyksin pankki sulkea perusmaksutilin. Uutena asiaryhmänä esiin nousi yritysasiakkaiden ongelmat pankin irtisanottua kaikki yrityksen tilit ja palvelut sekä uusien yrittäjien vaikeudet saada avattua pankkitiliä.

Luottoasioissa yhteydenottoja tuli etenkin asuntoluottoihin ja vakuuksiin liittyvissä asioissa kuten sopimusmuutoksista ja vakuuden arvostamiseen ja vapauttamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Syyskuussa 2019 voimaan tulleet viimeiset PSD II -­säädökset näkyivät FINEn neuvonnassa siltä osin, kuin kyse oli pankkien toimista tunnistevälineidensä uudistamisessa. Niiden osalta asiakkailla oli ongelmia mobiililaitteeseen asennetun varmennepalvelun kanssa esimerkiksi tilanteissa, joissa mobiililaite ehkä yllättäenkin piti vaihtaa.

Mikä meidät yllätti?

Edelleenkään ei ole tullut uusiin maksupalveluihin ja  -sovelluksiin liittyviä yhteydenottoja. Sekkien lunastusmahdollisuutta kysytään edelleen säännöllisesti. Ulkomailta maksetaan suorituksia, kuten veronpalau­tuksia tai eläkkeitä sekkeinä, joita ei nykyisin saa Suomessa lunastettua.

Mistä riideltiin?

 • Moninaisia ja uusia muotoja saaneita maksuvälineiden oikeudetonta käyttöä koskevia tapauksia. Uutena piirteenä olivat maksupalvelulain ja tunnistuslain mukaisten, pankkitunnusten ja toisaalta tunnistevälineen huolelliseen säilyt­tämiseen ja sen myötä oikeudettoman käytön vastuun­rajoihin liittyvän sääntelyn sisällölliset erot. 
 • Kuluttajansuojalain mukaisen luotonantajan yhteisvastuun rajoja tilanteessa, jossa asiakas oli käyttänyt korttiaan sijoitustoimintaan, eikä asiakkaan ostama sijoituspalvelu vastannut hänen odotuksiaan tai osoittautui sittemmin huijaukseksi (ns. korttisijoitushuijaukset).
 • Luottolupauksen sitovuus ja asiakkaan vastuu oikeiden tietojen antamisesta.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Sekä pankki- että sijoitusasioissa nähty kehitys tulee oletettavasti edelleen jatkumaan, eli väärinkäytöstilanteet muuttuvat aiempaa teknisimmiksi ja vaikeammiksi selvittää. Asiakkaat ovat aiempaa hämmenty­neempiä siitä, kenelle tietojaan luovuttavat hoitaessaan asioitaan mobiililaitteilla.

 Image
Asiajakauma pankkiasioissa 2019
Article line divider

6. Sijoitusasiat

Isot teemat sijoitusasioissa

Sijoitussektori oli rauhallinen. FINEn toimivallan ulkopuolelle jäävien palveluntarjoajien toimintaan ja tuotteisiin liittyvien yhteydenottojen määrä kuitenkin kasvoi riippumatta siitä, oliko kyseessä sijoitusvakuutuksiin vaiko arvopaperisijoittamiseen liittyvä yhteydenotto. Perinteisistä arvopaperiasioista ja isojen sijoituspalveluja tarjoavien toimijoiden asiakkailta tuli käytännössä vain yksittäisiä yhteydenottoja.

Mikä oli pinnalla ja mistä tuli yhteydenottoja?

Sijoitusvakuutustuotteisiin liittyviä yhteydenottoja oli yli puolet sijoitussektorin yhteydenotoista. Säästöhenkivakuutustuotteiden osalta kysyttiin erityi­sesti mahdollisuudesta irtautua sopimuksesta sekä kuluista. Asiakkaat eivät mielestään olleet saaneet näistä riittävästi tietoa alkuperäistä sijoitusvakuutussopimusta tehdessään.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osalta asiakkaat kysyivät mahdollisuudesta saada säästövarat nostettua ennen eläkeikää ja toisaalta vapaaehtoisen eläkevakuutuksen yhteensovituksesta lakisääteisen eläkkeen kanssa.

Iso joukko muista sijoituspuolen yhteydenotoista liittyi eri tavoin sijoitushuijauksiin tai virtuaalivaluuttoihin. Myös eräiden sijoituspalveluyritysten uudet ja innovatiiviset sijoitustuotteet aiheuttivat yhteydenottoja.

Mistä riideltiin?

 • palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus
 • esillä myös sijoituslautakunnan toimivaltakysymykset liittyen eräisiin sääntelyn rajoja koetelleisiin sijoituspalveluyrityksen toimintatapoihin ja uudenlaisiin tuotteisiin
Article line divider

7. Riidanratkaisu

Kertomusvuoden aikana päättyneistä 874 (1086) riita-asiasta vakuutusasioita oli 91 % (90 %), pankki­asioita 7 % (6 %) ja sijoitusasioita 3 % (4 %). Vuodesta 2018 alkaen sijoitusasioiden osuuteen lasketaan arvopaperiasioiden lisäksi sijoitusvakuutusasiat.

FINEn riidanratkaisua tehdään sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimistomenettelyssä että lautakunnissa. Toimistomenettelyssä käsitellään tulkintakäytännöltään vakiintuneet tai muuten oikeudellisesti selkeät tapaukset. Vuonna 2019 ratkaistuista riita-asioista näitä oli 57 % (65 %). Lautakunta­­me­nettelyssä käsitellään vaikeita, monimutkaisia ja linjaratkaisua edellyttäviä tapauksia. Kertomusvuonna näitä oli 43 % (35 %) kaikista riita-asioista. 

 Image
Päättyneet riita-asiat 2019

FINEn neuvontatoiminnan tehostaminen ja sovin­toratkaisujen tekeminen jo ennen riitaprosessin aloittamista oli kertomusvuonna vähentänyt riita-asioiden kokonaismäärää ja erityisesti toimistomenettelyssä käsiteltävien yksinkertaisten riita-asioiden määrää. Samalla tämä kehitys näkyy lautakunta-asioiden suhteellisen osuuden kasvuna; kappalemääräisesti lautakunnat käsittelivät aiempia vuosia vastaavan tapausmäärän.

Riita-asioiden käsittely päättyi asiakkaan tai palveluntarjoajan hyväksi annettuun ratkaisusuositukseen, sovintoon osapuolten välillä, asian jättämiseen käsittelemättä tai käsittelyn keskeytymiseen. Sovinnon syntyminen osapuolten välillä merkitsee sekä neuvonta-asioissa että riita-asioissa sitä, että palveluntarjoaja maksoi asiakkaalle korvausta vapaaehtoisesti. Asiakkaan hyväksi tehdyt ratkaisusuositukset vaihtelivat vähäisen lisäkorvauksen suosittamisesta lopputuloksen täydelliseen muuttumiseen asti. Palveluntarjoajat noudattivat näitä ratkaisusuosituksia yhtä vakuutustapausta lukuun ottamatta. Noudattamisprosentti oli 99 % (97 %).

Jäljempänä ovat FINEn riidanratkaisun kokonaistilas­tot palveluntarjoajakohtaisesti ja riita-asioiden luonteen mukaan jaoteltuna. Tilastot sisältävät kaikki Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa ja lautakunnissa ratkais­tut riita-asiat. 

Jakson lopussa erikseen raportoitavat ADR-asiat ovat riitoja, joissa finanssituotteen ostanut kuluttaja vaati palveluntarjoajaltaan korvausta. FINEssä näitä riita-asioita oli 55 % (61 %); edellä käsitelty yksin­kertaisten riita-asioiden määrän väheneminen on alentanut ADR-riitojen osuutta. Muita kuin ADR-asioita FINEssä ovat esimerkiksi taloyhtiöiden, säätiöiden ja yritysten asiat, ryhmävakuutusta koskevat riidat ja muut tilanteet, joissa on kyse toisen henkilön kuin kuluttajan itsensä tekemästä sopimuksesta.

Kaikki riita-asiat 2019

Saapuneet riita-asiat: Vakuutus

Laji Korvausasiat Sopimusasiat Tiedonantovelvollisuus Vahingon aiheuttaminen ja vilppi Muut asiat Yht.
Yksityistapaturmavakuutus 199 0 0 1 1 201
Vastuuvakuutus 77 0 0 51 0 128
Kotivakuutus 76 4 1 3 2 86
Kiinteistövakuutus 56 0 0 1 0 57
Oikeusturvavakuutus 48 7 2 0 0 57
Matkavakuutus 53 2 1 0 0 56
Sairausvakuutus 33 9 13 0 0 55
Kaskovakuutus 44 3 3 4 0 54
Lääkevahinkovakuutus 34 0 0 0 1 35
Yritysvakuutus 11 2 2 0 0 15
Venevakuutus 12 0 1 0 0 13
Eläinvakuutus 10 0 0 0 0 10
Lainaturvavakuutus 5 1 3 0 0 9
Maatilavakuutus 6 1 1 0 0 8
Riskihenkivakuutus 1 3 0 0 0 4
Liikennevakuutus 0 2 0 0 0 2
Sairauskassa-asia 1 0 0 0 0 1
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0 0 1 0 0 1
Kuljetusvakuutus 1 0 0 0 0 1
Muu vahinkovakuutus 1 0 0 0 0 1
Yhteensä 668 34 28 60 4 794

Saapuneet riita-asiat: Pankki

Tilinkäyttö ja maksaminen 43
Luottoasiat 14
Muut asiat 4
Yhteensä 61

 

Saapuneet riita-asiat: Sijoitusasiat

Säästöhenkivakuutus 8
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 4
Sijoitusneuvonta 4
Arvo-osuustilit 2
Arvopaperinvälitys 2
Sijoitusrahastot 2
Sijoitustuotteiden markkinointi 2
Yhteensä 24
Article line divider

Päättyneet riita-asiat - Lopputulokset

Lopputulos Vakuutus Pankki Sijoitus Yhteensä
Asiakkaan eduksi 173/22 % 14 15 202
Palveluntarjoajan eduksi 471/59 % 18 12 501
Päättyi sovintoon 115/14 % 5 2 122
Jätetty käsittelemättä yhteensä 18/2 % 6 2 26
   - Ei sovellu ratkaisumenettelyyn 7 5 2 14
   - Ei taloudellista intressiä 2 - - 2
   - Ei toimivaltaa 2 1 - 3
   - Ei yhteydenottoa palveluntarjoajaan 3 - - 3
   - Vireillä tai käsitelty muualla 4 - - 4
Käsittely keskeytetty 17/2 % 6 - 23
Yhteensä 794 49 31 874
Monimutkainen asia 6 5 7 18
Noudattamatta jätetyt ratkaisusuositukset 1 - - 1
Päättyneiden asioiden sektorijakauma 91 % 6 % 4 % 100 %
Käsittelyaika kirjelmöinnin valmistumisesta (pv) 67 48 62 keskiarvo 65

Palveluntarjoajakohtaiset tilastot (kaikki riidat)

Vahinkovakuutusyhtiöt

VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT Ratkaisut kpl Korvaussuositus kpl Korvaussuositus % Noudattaminen %
AIG Europe Limited 9 1 11 % 100 %
AXA (Genworth Financial, vahinko) 1 - - -
Chubb (ACE European Group Limited) 8 1 13 % 100 %
Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 135 44 33 % 100 %
Folksam Vahinkovakuutus Oy 14 2 14 % 100 %
Försäkringsaktiebolaget Agria 2 1 50 % 100 %
Försäkringsaktiebolaget Alandia 3 2 67 % 100 %
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 150 33 22 % 97 %
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 153 24 16 % 100 %
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 32 8 25 % 100 %
Pohjola Vakuutus Oy 142 19 13 % 100 %
Protector Forsikring ASA 14 7 50 % 100 %
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 38 9 24 % 100 %
Suomen Vahinkovakuutus Oy 19 4 21 % 100 %
Tokio Marine Kiln Insurance Ltd (DUAL Finland) 5 2 40 % 100 %
Turva Keskinäinen Vakuutusyhtiö 29 11 38 % 100 %
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 2 2 100 % 100 %
Yhteensä 756 170 22 % 99 %

Henkivakuutusyhtiöt

HENKIVAKUUTUSYHTIÖT Ratkaisut kpl Korvaussuositus kpl Korvaussuositus % Noudattaminen %
Aktia Henkivakuutus Oy 5 - - -
AXA (Genworth Financial, henki) 3 - - -
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB 2 2 100 % 100 %
Chubb (ACE Europe Life Limited) 2 - - -
Henki-Fennia Vakuutusosakeyhtiö 1 - - -
Kaleva Keskinäinen Vakuutusyhtiö 16 - - -
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 5 1 20 % 100 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 - - -
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 4 1 25 % 100 %
OP-Henkivakuutus Oy 3 - - -
SEB Life 14 11 79 % 100 %
Yhteensä 59 15 25 % 100 %

Vakuutuskassat

VAKUUTUSKASSAT Ratkaisut kpl Korvaussuositus kpl Korvaussuositus % Noudattaminen %
Vakuutuskassat 1 - - -
Yhteensä 1 - - -

Pankit

PANKIT Ratkaisut kpl Korvaussuositus kpl Korvaussuositus % Noudattaminen %
Aktia Pankki Oyj 1 - - -
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 10 3 30 % 100 %
Handelsbanken 1 - - -
Nordea Bank Oyj 16 5 31 % 100 %
Osuuspankki 8 3 38 % 100 %
POP Pankki 2 1 50 % 100 %
S-Pankki Oy 9 1 11 % 100 %
Säästöpankki 2 1 50 % 100 %
Yhteensä 49 14 29 % 100 %

Sijoituspalveluiden tarjoajat

SIJOITUSPALVELUIDEN TARJOAJAT Ratkaisut kpl Korvaussuositus kpl Korvaussuositus % Noudattaminen %
LähiTapiola Varainhoito Oy 1 - - -
Nordea Bank Oyj 1 - - -
Osuuspankki 4 2 50 % 100 %
Privanet Group Oyj 2 - - -
Taaleri Varainhoito Oy 1 1 100 % 100 %
Yhteensä 9 3 33 % 100 %
Article line divider

ADR-riita-asiat 2019

ADR-riita-asioiden raportointivelvollisuus perustuu ADR-direktiivin perusteella annettuun oikeusministeriön asetukseen.

Saapuneet kuluttajariita-asiat: Vakuutus

Vakuutuslaji Korvausasia Sopimusasiat Tiedonantovelvollisuus Vahingon aiheuttaminen ja vilppi Muut asiat Yhteensä
Yksityistapaturmavakuutus 147 0 0 0 0 147
Kotivakuutus 69 4 1 3 2 79
Kaskovakuutus 39 2 3 4 0 48
Matkavakuutus 35 1 1 0 0 37
Sairausvakuutus 20 5 5 0 0 30
Oikeusturvavakuutus 18 7 2 0 0 27
Vastuuvakuutus 7 0 0 8 0 15
Venevakuutus 11 0 1 0 0 12
Eläinvakuutus 10 0 0 0 0 10
Lainaturvavakuutus 4 1 2 0 0 7
Riskihenkivakuutus 1 2 0 0 0 3
Liikennevakuutus 0 2 0 0 0 2
Kiinteistövakuutus 1 0 0 1 0 2
Yhteensä 362 24 15 16 2 419

Saapuneet kuluttajariita-asiat: Pankki

Asialuokitus kpl
Tilinkäyttö ja maksaminen 38
Luottoasiat 11
Muut asiat 4
Yhteensä 53

 

Saapuneet kuluttajariita-asiat: Sijoitus

Asialuokitus kpl
Säästöhenkivakuutus 4
Sijoitusneuvonta 3
Arvopaperinvälitys 2
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 1
Arvo-osuustilit 1
Yhteensä 11

Päättyneet riita-asiat (ADR) Lopputulokset

Lopputulos Vakuutus Pankki Sijoitus Yhteensä
Asiakkaan eduksi 69/17 % 13/30 % 12/52 % 94
Palveluntarjoajan eduksi 257/62 % 17/39 % 10/43 % 284
Sovinto 68/16 % 5/11 % 1 74
Jätetty käsittelemättä 10/2 % 4/9 %  - 14
   - Ei sovellu ratkaisumenettelyyn 6 3 - 9
   - Ei taloudellista intressiä 2 - - 2
   - Ei toimivaltaa - 1 - 1
   - Vireillä tai käsitelty muualla 2 - - 2
Käsittely keskeytetty 11/3 % 5/11 % - 16
Yhteensä 415 44 23 482
Monimutkainen asia 6 5 7 18
Noudattamatta jätetyt ratkaisusuositukset - - - -
Päättyneiden asioiden sektorijakauma 86 % 9 % 5 % 100 %
Käsittelyaika kirjelmöinnin valmistumisesta (pv) 52 45 46 keskiarvo 50

8. Organisaatio ja henkilöstö

FINEn organisaatio koostuu hallituksesta, johtokunnista, neuvontatoimistosta ja kolmesta lautakunnasta. FINEn hallitus valvoo ja ohjaa organisaation toimintaa. Hallitus vahvistaa FINEn strategian, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä nimittää johtokunnat ja FINEn johdon. FINEn strategiakausi päättyi vuoden 2019 lopussa ja hallitus on vahvistanut uuden strategian kaudelle 2020 - 2022.

Hallituksen puheenjohtajana toimii varatuomari Astrid Thors. Hallituksen jäsenet edustavat Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, Finanssivalvontaa ja Finanssiala ry:tä, joiden väliseen sopimukseen FINEn toiminta perustuu. Hallituksessa oli lisäksi kutsuttuna jäsenenä edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
valtiovarainministeriöstä. 

FINEllä on vakuutusasioiden, pankkiasioiden ja sijoitusasioiden johtokunnat, jotka nimittävät sektorinsa lautakunnan ja valmistelevat FINEn budjetin ja toimintasuunnitelman edelleen hallituksen hyväksyttäväksi. 

FINEssä työskenteli kertomusvuonna 25 vakituista työntekijää. Toimitusjohtajana toimi varatuomari 
­Elli Reunanen ja hänen varahenkilönään johtava neuvonantaja Ville Raulos.

FINEn pääsopijaosapuolet ovat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry. Arvopaperiasioissa sopimukseen on liittynyt mukaan Suomen Osakesäästäjät ry, ja vakuutusasiois­sa mukana ovat myös Eläkesäätiöyhdistys ry, Vakuutuskassat ry ja Sairauskassat ry. Sopijaosapuolet ovat kutsuneet FINEn hallintoon mukaan myös edustajat Kuluttajaliitto-­Konsumentförbundet ry:stä.

FINEn kustannuksista vastaa pääosin Finanssiala ry. Tilintarkastajana toimii Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Latvala.

Hallitus

Varatuomari Astrid Thors, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry
Johtaja Anneli Tuominen, Finanssivalvonta
Ylijohtaja Katri Väänänen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Ylijohtaja Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
Osastopäällikkö Leena Mörttinen, valtiovarain­ministeriö

Varajäsenet
Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssiala ry
Johtava neuvonantaja Sonja Lohse, Finanssivalvonta
Apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Hallituksen esittelijät
Toimitusjohtaja Elli Reunanen, FINE
Hallituksen sihteerinä johtava neuvonantaja Ville Raulos, FINE

Vakuutusasioiden johtokunta

Viranomaisten ja järjestöjen edustajat
Johtava neuvonantaja Erja Rautanen, Finanssi­valvonta, puheenjohtaja
Pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto
Tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kilpailu- ja kuluttaja­virasto
Johtaja Maija Puomila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Finanssiala ry:n edustajat
Johtaja Kari Kujala, LähiTapiola-ryhmä
Johtaja Sari Styrman, OP Ryhmä
Toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, Nordea Henkivakuutus
Varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssiala ry

Pankkiasioiden johtokunta

Viranomaisten edustajat
Osastopäällikkö Armi Taipale, Finanssivalvonta (9.12.2019 alkaen)
Johtava lakimies Pirjo Kyyrönen, Finanssivalvonta
Johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Lakimies Paula Hannula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Finanssiala ry:n edustajat
Johtaja Taina Kallio, OP Ryhmä
Toimitusjohtaja Pekka Ylihurula, S-Pankki
Yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela, Nordea-konserni
Pääekonomisti Veli-Matti Mattila, Finanssiala ry

Sijoitusasioiden johtokunta

Viranomaisten ja järjestöjen edustajat
Osastopäällikkö Armi Taipale, Finanssivalvonta (9.12.2019 alkaen)
Apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Professori Timo Rothovius, Vaasan yliopisto
Asiantuntija Tomi Salo, Suomen Osakesäästäjät ry (14.11.2019 alkaen)

Finanssiala ry:n edustajat
Johtava lakimies Jari Virta, Finanssiala ry
Johtaja Mari Koikkalainen, OP Ryhmä

 Image
FINEn hallitus: Leena Mörttinen, Outi Antila, Katri Väänänen, Piia-­Noora Kauppi, Anneli Tuominen, Astrid Thors, Ville Raulos ja Elli Reunanen
Article line divider

Riidanratkaisusta vastaavat henkilöt

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Toimitusjohtaja, VT Elli Reunanen
Johtava neuvonantaja, toimitusjohtajan varamies, VT Ville Raulos
Johtava lakimies, VT Harri Isokoski
Jaostopäällikkö, OTM Emilia Hanén
Jaostopäällikkö, OTM Tuomas Hidén
Jaostopäällikkö, OTK Tuomas Korkeamäki
Jaostopäällikkö, OTM Kaisa Laine
Jaostopäällikkö, VT Vesa Sainio
Jaostopäällikkö, VT Tuomas Siirala

Vakuutuslautakunta

Jaosto I  (henki- ja yksityistapaturmavakuutus)
Puheenjohtaja, VT Irene Luukkonen

Jäsenet
VT Kerttu Rahijärvi, kuluttajariitalautakunta
Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeus­ministeriö
OTK Karita Niklander, Mandatum Henkivakuutus­osakeyhtiö
VT Seppo Sibakov, Aktia Henkivakuutus Oy

Varajäsenet
OTK Ilkka Salminen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
OTK Tuula Sario, Lex Legato
VT Harri Koskiniemi, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
OTK Annika Helenius, OP Ryhmä

Lisäjäsenet
Eläkesäätiö- ja -kassa-asiat
Asiamies Klaus Kaitemo, Rautaruukin eläkesäätiö, varsinainen jäsen
OTM, Vakuutuspäällikkö Johanna Heikurainen, Valio Oy, varajäsen

Vakuutuskassa-asiat
Kassanjohtaja Raija Hulkko, varsinainen jäsen
Kassanjohtaja Sanna Hyry, varajäsen

Jaosto II (vastuu-, oikeusturva- kuljetus- ja matkavakuutus)
Puheenjohtaja, professori, OTT Olli Norros, Helsingin yliopisto

Jäsenet
OTK Päivi Korpiola, kuluttajariitalautakunta
VT Jorma Rusanen, SAK
OTK Matti Karimäki, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola
OTM Laura Alinentalo-Pelttari, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Varajäsenet
OTK Paula Ilveskivi, SAK
VT Timo Maso, kuluttajariitalautakunta
VT Leena Hirviniemi, If
VT Jukka Jyrä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Jaosto III (koti- ja autovakuutukset ym.)
Puheenjohtaja, oikeusneuvos Gustav Bygglin 

Jäsenet
VT Timo Maso, kuluttajariitalautakunta
OTM Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
OTK Kirsi Yrttiaho, OP Ryhmä
OTK Mikko Vaitomaa, If

Varajäsenet
OTK Ari Punakivi, kuluttajariitalautakunta                   
OTK Tuula Sario, Lex Legato
VT Heli Vuori, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola
VT Krista Rantala, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyh­tiö

Jaosto IV (yritysten ja ammatinharjoittajien omaisuuden ja toiminnan vakuutukset)
Puheenjohtaja, oikeusneuvos Kari Raulos

Jäsenet
VT Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
OTK Katriina Jaakkola, Kaupan Liitto ry
Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry
OTM Riikka Akselinmäki, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
VT Matti Sjögren, If
OTK Outi-Maria Sarpakunnas, OP Ryhmä

Varajäsenet
Käräjätuomari Tarja Honkanen, Helsingin 
käräjäoikeus
VT Paula Paloranta, Keskuskauppakamari
VT Katriina Vierula, Suomen Lakimiesliitto
VT Petri Finne, If
OTK Jussi Korpelainen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola
Lisäjäsenet konsulttivastuuasioissa
Toimitusjohtaja, DI Helena Soimakallio, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, varsinainen jäsen
Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, varajäsen

Lisäjäsenet huolintavastuuasioissa
Senior Legal Councel Marja Korkka, Schenker Oy, varsinainen jäsen
Head of Legal Kimmo Turunen, DHL Freight (Finland) Oy, varajäsen

Jaosto V (lääkevahingot)
Puheenjohtaja, dosentti, OTT Jaana Norio, Helsingin yliopisto

Jäsenet
Dosentti Kalle Jokelainen, HUS Sisätaudit
Dosentti Asko Järvinen, HUS Sisätaudit
Professori Eero Mervaala, Helsingin yliopisto
Professori Seppo Soinila, TYKS Neurologian poliklinikka

Varajäsenet
Professori Lena Sisula-Tulokas, Helsingin yliopisto
Professori Ilari Paakkari, Helsingin yliopisto
Dosentti Niina Matikainen, HUS Vatsakeskus

Article line divider

Pankkilautakunta

Puheenjohtaja, professori OTT Matti J. Sillanpää

Jäsenet
Lakimies Sanna Atrila, Finanssivalvonta
Ylitarkastaja Annaliisa Ahlroth, Kuluttajariitalauta­kunta
Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, Oikeus­ministeriö
VT Kati Piilo, OP Ryhmä

Varajäsenet
Esittelijä Ari Punakivi, kuluttajariitalautakunta
Lakimies Anu Kettunen, Finanssivalvonta
Lainsäädäntöneuvos, Sofia Aspelund, Oikeus­ministeriö
Senior Legal Counsel Lauri Laine, Nordea

Sijoituslautakunta

Puheenjohtaja, professori, OTT Olli Norros, Helsingin yliopisto

Jäsenet
OTK Tuula Sario, Lex Legato
OTK Ville Kajala, Finanssivalvonta (25.9.2019 asti)
Käräjäoikeuden tuomari, dosentti, OTT Antti Tapanila 
Dosentti, OTT Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Varajäsenet
Ylitarkastaja Annaliisa Ahlroth, Kuluttajariitalauta­kunta
Professori, OTT, KTT Vesa Annola, Vaasan yliopisto
Lakimies Pia Ovaska, Finanssivalvonta
Professori, KTT Matti Turtiainen, Itä-Suomen yliopisto

Article line divider

Liite 1: Annetut lausunnot

FINE antoi lausuntoja ja kannanottoja seuraavista asioista:

 • VM 119:00/2018, Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista
 • HE eduskunnalle sosiaaliturva ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta
 • FIVA 26/02.01.03/2019, Digitaalisen pankkiasi­oinnin mukautukset ja palveluvaihtoehdot digi­taaliselle asioinnille
 • FIVA 9/01.00/2019, Sijoitusrahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen
 • FIVA 6/02.06.07/2019, Pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset
 • Eduskunnan talousvaliokunta HE 279/2018, Osakesäästötili ja Finanssivalvonnasta annetun lain 40 § muuttamisesta
 • HE 275/2018 vp, Osakesäästötilin tuloverotus ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskeva lainsäädäntö
 • Taloudenhallinnan neuvottelukuntaa koskeva asetusluonnos 4.12.2018
 • HE 299/2018 vp, Laki liikenne ja potilasvahinkolautakunnasta ym.
 • HE 167/2018, Kartoituskysely Tullin tilirekisterihankkeesta
 • HE 277/2018, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Article line divider

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!