Haku

9/243/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/243/92

Ratkaisu annettu: 28.10.1992

VAPAA KÄÄNNÖS

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

Tapahtumatiedot

Kuljetusyritys otti 19.12.1992 tehtäväkseen kuljettaa neljä kollia kukkia (joulutähtiä) Turusta vastaanottajalle Ahvenanmaalle. Kukat olivat tulleet erikoisautolla Tanskasta Turkuun, missä ne oli purettu terminaalissa. Rahdinkuljettaja oli noutanut kukat terminaalista ja kuljettanut ne edelleen vastaanottajalle. Vastaanottaja oli ottanut kukat vastaan huomautuksitta.

Uudelleen lastattaessa ei ollut havaittu vahinkoja. Kukat oli kuljetettu häkeissä, joiden ympärillä oli kiristemuovia.

Vastaanottopaikalla rahdinkuljettaja oli alkanut epäillä vahingon syntyneen. Siksi oli puolueeton tarkastaja kutsuttu Maarianhaminaan rahdinkuljettajan terminaaliin. Siellä oli huomattu, että kukat olivat vahingoittuneet suurten lämpötilavaihteluiden ja vedon takia.

Rahdinkuljettaja käyttämässä autossa oli lämmityslaite ja kuljetuslämpötila oli ollut näille kukille sopiva.

Matkalla Tanskasta Turkuun kukat oli lastattu uudelleen useita kertoja.

Rahdinkuljettaja katsoo, että vahinko on syntynyt tavaran puutteellisesta laadusta ja että olosuhteet ovat olleet sellaisia, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Yhtiö katsoo myös, että ei ole näytetty, että kukat ovat vahingoittuneet rahdinkuljettajan huostassa ollessaan. Tämäntyyppiset vahingot tulevat näkyviin vasta jonkin ajan kuluttua. Siksi ei ollut mahdollista havaita vahinkoa jo tavaraa vastaanotettaessa.

Lausuntopyyntö

Lausuntoa on pyydetty seuraavista seikoista:

1) Onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta? Miksi ja millä perusteella?

2) Voiko rahdinkuljettaja joutua vastuuseen vahingosta huolimatta siitä, että ei ole osoitettu vahingon sattuneen sinä aikana kun tavara oli hänen hallussaan? Kenen vastuulla on osoittaa, kuka aiheutti vahingon?

3) Voiko rahdinkuljettaja olla vastuussa vahingosta tavaran vahinkoalttiudesta huolimatta?

4) Jos rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, ketä voidaan pitää siitä vastuullisena ja miksi?

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaralle syntyneestä vahingosta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Kun kuljetus suoritetaan moottoriajoneuvolla, joka on varustettu erityisellä laitteella tavaran suojaamiseksi kuumuutta, kylmyyttä, lämpötilojen vaihtelua tai ilman kosteuden vaikutuksia vastaan, voi rahdinkuljettaja 29 §:n 3 momentin mukaan vedota tietynlaisen tavaran erityislaatuisuuteen vain, jos hän voi näyttää ryhtyneensä kaikkiin toimiin joihin hän olosuhteet huomioon ottaen on ollut velvollinen ryhtymään laitteen valinnan, kunnossapidon ja käytön suhteen sekä seuranneensa saamiaan ohjeita.

12 §:n 2 momentin mukaan rahdinkuljettajan on tarkastettava tavaran ulkoinen tila ja merkittävä tarvittavat varaumat rahtikirjaan. Ellei varaumaa ole rahtikirjaan merkitty, oletetaan tavaran 13 §:n 3 momentin mukaan olleen hyvässä kunnossa, ellei muuta näytetä.

Asiakirjoista käy selville, että kukat oli lastattu ajoneuvoon häkeissä, joiden ympärillä oli kiristemuovi. Rahdinkuljettaja on näyttänyt, että ajoneuvo oli lämpölaitteella varustettu ja että kuljetuksen aikainen lämpötila oli ollut kukille sopiva. Tätä ei ole kiistetty. Edelleen rahdinkuljettaja on näyttänyt, että kuljetuksen aikana ei ole tapahtunut mitään erityistä.

Rahdinkuljettaja on osoittanut, että kukat ovat laadultaan erityisen alttiita vahingoittumaan kylmyydestä ja vedosta. Kun muuta ei ole näytetty, lautakunta katsoo TKSL:n 29 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 2 momentin mukaan, että vahingon syynä on tällainen vahingonvaara.

Lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta.

Lautakunta ei anna asiassa muuta lausuntoa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA