Haku

9/243/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/243/92

Ratkaisu annettu: 28.10.1992

Sökande: Försäkringsbolaget

Skadelidande: Mottagaren

Händelseförloppet

Transportföretaget åtog sig 19.12.1991 att transportera fyra kollin blommor (julstjärnor) från Åbo till mottagaren på Åland. Blommorna hade kommit med specialbil från Danmark till Åbo, där de hade lossats i terminalen. Fraktföraren hade hämtat blommorna från terminalen och transporterat dem vidare till mottagaren. Mottagaren hade tagit emot blommorna utan anmärkning.

Under omlastningen hade inga skador upptäckts. Blommorna hade transporterats i häckar med krympplast runt.

På mottagningsorten hade fraktföraren börjat misstänka, att en skada hade uppstått och därför hade en opartisk inspektör kallats till fraktförarens terminal i Mariehamn. Där hade man upptäckt, att blommorna hade skadats på grund av stora temperaturväxlingar och drag.

Fraktföraren hade använt en bil med värmeaggregat och transporten hade skett i en temperatur som hade varit lagom för dessa blommor.

Under resan från Danmark till Åbo hade blommorna omlastats flera gånger.

Försäkringsbolaget anser, att skadan uppstått på grund av godsets bristfälliga beskaffenhet och att förhållandena varit sådana som fraktföraren inte kunnat undvika och vars följder han inte kunnat förebygga. Bolaget anser också att det inte har bevisats, att blommorna skadats medan de varit i fraktförarens vård. Skador vid detta slag av gods visar, sig först efter en tid. Det hade därför inte varit möjligt att upptäcka skadan redan när godset togs emot för transport.

Ansökan om utlåtande

Utlåtande har begärts om följande:

1) Är fraktföraren ansvarig för skadan? Varför och på vilken grund?

2) Kan fraktföraren bli ansvarig för skadan trots att det inte har bevisats, att skadan inträffat under den tid han hade haft hand om godset? På vem ligger ansvaret att bevisa, vem som förorsakat skadan?

3) Kan fraktföraren vara ansvarig för skadan trots godsets känsliga beskaffenhet?

4) I fall fraktföraren inte är ansvarig för skadan, vem kan anses vara ansvarig och varför?

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 27 § 1 mom. lagen om vägbefordringsavtal är fraktföraren ansvarig för skada på godset under tiden från mottagandet för transport till dess att godset utlämnas. Då transporten utförs med ett motorfordon som är försett med särskild anordning för att skydda godset mot värme, kyla, temperaturväxlingar eller luftens fuktighet, kan fraktföraren enligt 29 § 3 mom. göra gällande den särskilda beskaffenheten av visst slags gods endast om han kan bevisa, att han har vidtagit alla åtgärder som med hänsyn till omständigheterna ålegat honom i fråga om val, underhåll och användning av anordningen samt att han följt de anvisningar som han har erhållit.

Enligt 12 § 2 mom. skall fraktföraren undersöka godsets yttre tillstånd och anteckna erforderliga förbehåll i fraktbrevet. Om förbehåll inte har antecknats i fraktbrevet, antas godset enligt 13 § 3 mom ha varit i gott skick om inte annat visas.

Av handlingarna framgår, att blommorna har lastats i fordonet i häckar med krympplast runt. Fraktföraren har bevisat, att fordonet varit försett med värmeaggregat och att transporten pågått i en temperatur som har varit lagot för blommorna. Detta har inte bestridits. Vidare har fraktföraren bevisat, att ingenting särskilt har hänt under transporten.

Fraktföraren har gjort gällande, att godset är av sådan beskaffenhet hos blommor som medför att det är särskilt utsatt för fara att skadas genom kyla och drag. Då inte annat har visats, anser nämnden enligt 29 § 1 mom 4 punkten samt 2 mom lagen om vägbefordringsavtal, att skadan är att hänföra till en sådan risk.

Nämnden anser, att fraktföraren inte är ansvarig för skadan.

Nämnden avhåller sig från vidare utlåtande i saken.

Beslutet var enhälligt.

SKADENÄMNDEN FÖR VÄGTRANSPORTFÖRSÄKRING