Haku

9/197/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/197/89

Ratkaisu annettu: 13.10.1989

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike on 16.1.1989 ottanut kuljetettavakseen kaksi traktoria Turkuun. Toinen traktoreista on ollut uusi ja toinen käytetty. Rahdinkuljettaja on sitonut traktorit pyöristään kiinni lavaan. Kuljetus on tapahtunut 17.1.1989 voimakkaan tuulen vallitessa.

Purettaessa traktoreita Turussa on havaittu, että käytetyn traktorin hytin katto, joka on ollut pulteilla kiinni hytin rungossa, on matkan aikana repeytynyt pulttien kohdalta ja kadonnut. Rahdinkuljettaja on luovuttanut traktorin vastaanottajalle ilman kattoa. Toinen rahdinkuljettajan autonkuljettaja on sittemmin löytänyt katto-osan päivää tai kahta myöhemmin. Koska osa ei ole mahtunut kuljettajan ajoneuvoon, hän on jättänyt sen vartioimattomana tien varressa olleen sumutolpan viereen. Siitä se on kuitenkin lopullisesti hävinnyt.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein.

TKSL 29 §:n nojalla rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. TKSL 28 §:n mukaan hänellä ei kuitenkaan ole yllä mainittua vastuuta, jos vahinko on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut ehkäistä. Traktorin hytin katon irtoaminen tuulen vaikutuksesta osoittaa, ettei traktori tältä osin ole kestänyt normaalia kuljetusta. Traktorin kiinnitys kuljetuksen ajaksi on tehty normaalisti ja tavalla, jonka myös lähettäjän edustaja on hyväksynyt.

Vahinkoa kärsineen kanta

Lähettäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Sääolosuhteet traktorin kuljetuksessa 16.1.1989 ovat olleet heikot. Ilma on ollut huono, lumisade ja voimakas tuuli ovat haitanneet kuljetusta. Myös tie on ollut huonokuntoinen, kuoppainen ja liukas.

Vahinkoa kärsinyt katsoo, että vahingon syynä on sään ja kuljettajan liiallisen ajonopeuden yhteisvaikutus eikä tavaran puutteellinen laatu.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kuljetusliike on rahdinkuljettajana noutanut 16.1.1989 kaksi traktoria kuljetettavaksi Turkuun. Toinen traktoreista on ollut uusi, toinen käytetty. Lähettäjän varastomies on ajanut molemmat traktorit rahdinkuljettajan perävaunuun. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja on sitonut traktorit pyöristään kiinni lavaan. Kuljetus on tapahtunut 17.1.1989 kovan tuulen vallitessa.

Kuljetuksen aikana rahdinkuljettaja on havainnut, että käytetyn traktorin hytin katto, joka oli ollut pulteilla kiinnitettynä hytin runkoon, oli repeytynyt irti kiinnityspulteistaan ja kadonnut. Vahingoittunut traktori on luovutettu vastaanottajalle Turussa.

Rahdinkuljettajan toinen autonkuljettaja on löytänyt kadonneen katto-osan päivää tai kahta myöhemmin. Koska osa ei ole mahtunut hänen kuljettamaansa ajoneuvoon, hän on jättänyt sen tien varressa olleen sumutolpan viereen. Rahdinkuljettajan mentyä noutamaan katto-osaa hän on kuitenkin todennut sen hävinneen.

Osapuolet ovat yksimielisiä, että kuljetettavat traktorit ovat olleet asianmukaisesti kiinnitettyjä kuljetusalustaan.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan kuljetuksen aikana ei ole tapahtunut mitään poikkeavaa, vaan kuljetus on suoritettu normaalisti. Osapuolet ovat yksimieliset siitä, että kuljetuksen aikana on vallinnut poikkeuksellisen kova tuuli.

TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettajalla ei ole lain 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että katoaminen tai vahingoittuminen on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lautakunta katsoo, että kuljetetut traktorit ovat olleet asianmukaisesti kiinnitetyt ja suojatut kestämään normaalit kuljetusrasitukset. Lautakunta katsoo myös, että kuljetettava moottoriajoneuvo (traktori), mikäli sen kunto on asianmukainen, kestää vahingoittumatta kaikki normaalit kuljetusrasitukset. Se seikka, että käytetyn traktorin katto-osa on tuulen vaikutuksesta repeytynyt irti kiinnityspulteistaan ja kadonnut, osoittaa lautakunnan mielestä, että katto-osan kiinnitys traktorin ohjaamoon on ollut puutteellinen.

Lautakunta katsoo TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla, että vahingoittunut kuljetettavana ollut traktori on ollut laadultaan puutteellinen ja toteaa sen vuoksi, että rahdinkuljettaja ei vastaa tapahtuneesta vahingosta.

TKSL 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta se kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Käsitellyssä tapauksessa tavara on otettu kuljetettavaksi 16.1.1989 ja se on vahingoittuneena luovutettu vastaanottajalle 17.1.1989, jolloin kuljetustehtävä on päättynyt.

Lautakunta toteaa, että kysymys rahdinkuljettajan huolenpitovelvollisuuden laajuudesta kuljetustehtävän ulkopuolella tai sen jälkeen ei ole ratkaistavissa TKSL:n sääntöjen mukaan, vaan kysymykseen on sovellettava yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, josta syystä lautakunta ei anna lausuntoa rahdinkuljettajan mahdollisesta vastuusta vahinkotapahtuman jälkeen sattuneesta katoamisesta.

Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen (1979) kohtaan 3.1.2 perustuen rahdinkuljettaja ei ole oikeutettu jättämään vahingoittumisen johdosta tai muusta syystä matkan varrelle jäänyttä tavaraa vartioimattomaksi.

Käsitellyssä tapauksessa kuljetettavan traktorin katto-osa on kadonnut, vaikkakin löydetty kuljetustehtävän päättymisen jälkeen. Tiekuljetuksen yleisissä vakuutusehdoissa mainitun kohdan mukaan huolenpitovelvollisuus koskee matkan aikana tarkoituksellisesti jätettyä tavaraa, mutta ei matkan aikana kadonnutta tavaraa. Tästä syystä lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajalle tai sen vastuuvakuutusyhtiölle ei synny korvausvelvollisuutta tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 3.1.2 perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA