Haku

7/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 7/80

Ratkaisu annettu: 23.10.1980

Kuljetusliike A, jolla on kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiö B:ssä, on pyytänyt tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa siitä, että se ei ole valvonut jälkivaatimusta, joka on ilmoitettu rahtikirjassa. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Kuljetusliike A on sopinut C Oy:n kanssa kuulalaakereiden kuljettamisesta perustuen rahtikirjaan, johon oli merkitty kohtaan "toimitus maksuehdot" sanonta "fritt fabrik med efterkrav". Samassa rahtikirjassa on kohdassa "asiakirjat ohessa" maininta liitteenä olleesta 45 300 Norjan kruunun määräisestä laskusta, jonka maksuehtokohtaan oli merkitty "med efterkrav". Kuljetusliike A ei ollut valvonut jälkivaatimusta, minkä johdosta C Oy:lle on syystä, josta lautakunnalle ei ole toimitettu selvitystä, syntynyt sanotun laskun määräinen vahinko. Vahingon syntymistä ei ole kuljetusliike A:n taholta kiistetty.

Kuljetusliike A on todennut, että sille on rahtikirjan yhteydessä toimitettu kauppalasku sekä myös rahtikirjassa mainitut EUR-todistukset. Kuljetusliike A on katsonut, että maksuehtokohdassa maininta "fritt fabrik med efterkrav" ei sinänsä ole rahdinkuljettajaa sitova, koska siinä ei ole mainittu edes valvottavaa summaa, vaan kyseistä mainintaa on pidettävä lähinnä informatiivisena tietona ostajalle maksutavasta.

C Oy on todennut, että rahtikirjassa viitataan sen liitteenä olevaan laskuun, josta jälkivaatimuksen summa on helposti havaittavissa. Kuljetusliike A on rahdannut C Oy:n tavaroita jo vuosien ajan ja aina on sovellettu samanlaista käytäntöä eikä kuljetusliike A:n taholta ole milloinkaan huomautettu jonkinlaisesta puutteellisuudesta. C Oy katsoo, että käytäntö on ollut vakiintunut ja sillä on ollut oikeus luottaa siihen, että kuljetusliike A noudattaa C Oy:n määräämiä myyntiehtoja. Asiasta on myöskin neuvoteltu noin vuosi sitten kuljetusliike A:n myyntipäällikön kanssa, joka on nimenomaan vakuuttanut, että jos rahtikirjaan on merkitty jälkivaatimusehto, ei tavaraa luovuteta missään tapauksessa ja epäselvissä tapauksissa nimenomaan otetaan yhteys lähettäjään lisäohjeiden saamista varten.

C Oy katsoo kuljetusliike A:n menetelleen huolimattomasti, minkä johdosta kuljetusliike A:n tulisi korvata aiheuttamansa vahinko määrältään 45 300 Norjan kruunua.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tiekuljetussopimuslain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan rahtikirjaan on tarvittaessa otettava maininta tavaraa luovutettaessa perittävän jälkivaatimuksen määrästä. Lainkohta antaa ohjeen siitä, miten jälkivaatimuksen perimisistä tulisi sopia. Osapuolilla on kuitenkin oikeus sopia muunlaisesta menettelystä.

Rahtikirjaan on otettu maininta siitä, että toimitus tapahtuu jälkivaatimuksin. Rahtikirjaan on myös otettu maininta rahtikirjaan liitetystä laskusta, josta ilmenee jälkivaatimuksen määrä ja laskutustapa.

Lautakunta katsoo, että C Oy on saattanut todennäköiseksi, että sen ja kuljetusliike A:n välillä on muodostunut käytäntö, jonka mukaan osapuolten välillä on noudatettu edellä sanottua. menettelyä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo C Oy:n ja kuljetusliike A:n välillä tulleen sovituksi siitä, että kuljetusliike A:n tulee periä jälkivaatimuksen. määrä, vaikka määrää ei ole itse rahtikirjassa mainittukaan. Jos kuljetusliike A:n taholta on ollut epäselvää, onko laskussa mainittu määrä tässä tapauksessa myös perittävä jälkivaatimuksen määrä, lautakunta katsoo, että kuljetusliike A:n olisi tullut tiedustella asiaa C Oy:ltä.

Sen vuoksi lautakunta tiekuljetussopimuslain 21 §:n nojalla katsoo, että kuljetusliike A:n on korvattava C Oy:lle jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä aiheutunut vahinko jälkivaatimuksen määrään asti.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA