Haku

6/240/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 6/240/92

Ratkaisu annettu: 07.04.1992

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Rahdinkuljettaja

TAPAHTUMA

Vakuutuksenottajan rahdinkuljettaja oli kuljetussopimuksen osana ottanut tehtäväkseen periä jälkivaatimuksen määrän vastaanottajalta tavaran luovutuksen yhteydessä.

Rahdinkuljettaja oli tavaraa luovuttaessaan vastaanottanut jälkivaatimuksen määräisen pankin shekin.

Rahdinkuljettajan toimittaessa shekkiä lähettäjälle se oli hänen huostassaan hävinnyt. Kadonnut shekki oli sittemmin vanhentunut ja mitätöity ja shekin määrä oli palautettu vastaanottajan tilille. Tavaran vastaanottaja ei ollut suostunut maksamaan saamaansa tavaraa uudelleen.

LAUSUNTOPYYNTÖ

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä,

1) onko shekki (mahdollisesti millä edellytyksillä) hyväksyttävä maksutapa TKSL 21 §:ssä tarkoitettua jälkivaatimusta perittäessä,

2) mitkä muut maksutavat täyttävät lain tarkoituksen,

3) onko rahdinkuljettaja tässä tapauksessa TKSL:n säännösten perusteella korvausvelvollinen lähettäjälle,

4) onko vahinko korvattava tiekuljetusvakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että mikäli rahdinkuljettajalle ei ole annettu muita ohjeita eikä mahdollisesta kauppatavasta muuta seuraa, TKSL 21 §:ssä tarkoitettu velvollisuus periä jälkivaatimuksen määrä merkitsee, että rahdinkuljettaja ei ole oikeutettu hyväksymään maksua muuna kuin rahana tai rahanarvoisena maksuvälineenä. Ehdolliset tai peruutettavissa olevat instrumentit eivät täytä tätä vaatimusta, eivät myöskään sellaisinaan tositteet maksun suorittamisesta.

Lautakunta ei katso voivansa ottaa kantaa kysymykseen, mitkä maksutavat ovat TKSL:n mukaisia muilta kuin siltä osin, mikä esillä olevan tapauksen kannalta on tarpeen.

Esillä olevassa tapauksessa rahdinkuljettaja on perinyt jälkivaatimuksen määrän pankin shekillä, joka sittemmin on hävinnyt. Rahdinkuljettaja ei siten ole kyennyt luovuttamaan shekkiä lähettäjälle.

TKSL 21 § edellyttää rahdinkuljettajalta jälkivaatimuksen määrän perimistä vastaanottajalta. Vastuuta perityn suorituksen tilittämisestä ei ole säännelty TKSL:ssa, vaan asia on jätetty yleisen lainsäädännön varaan.

Lautakunta katsoo, että kysymys rahdinkuljettajan mahdollisesta vastuusta shekin katoamisesta määräytyy muun kuin TKSL:n perusteella.

Koska kysymys ei ole TKSL:n mukaisesta vastuusta, esillä olevaa vahinkoa ei ole korvattava tiekuljetusvakuutuksesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA