Haku

3/97/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/97/84

Ratkaisu annettu: 03.04.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 11.11.1982 lähettäjän toimitiloista Oulusta perävaunuun kuormatun erän kaapeleita toimitettaviksi Kotkaan, josta kaapelit tuli laivata vastaanottajalle Irakiin. Rahdinkuljettajan autonkuljettajan kääntäessä autoa 90 °:n kulmassa perävaunu kaatui ja kaapelit vaurioituivat. Kuormalavat rikkoutuivat täysin ja metalliset kaapelikelat vääntyivät osaksi. Koko erä lähetettiin tehtaalle tarkistettavaksi. Tarkastuksessa todettiin ainoastaan osan eli 1206 metriä kaapelista tuhoutuneen ja 124 kelan sekä 16 kuormalavan särkyneen. Tarkastustyön yhteydessä jouduttiin myös uusimaan kaapeleiden päätykappaleet. Asian selvittyä lähettäjä laskutti rahdinkuljettajaa paitsi varsinaisesta vahingosta myös mm. kaapelin puolauksesta vaurioituneilta keloilta ehjille keloille, ehjien kaapeleiden mittauksesta, käsittely-, pakkaus-, kuljetus-, siirto- ym. kuluja.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettajaa ei TKSL:n 32 ja 34 §§:ien perusteella voida velvoittaa korvaamaan kaikkia aiheuttamansa vahinkotapauksen seurauksena syntyneitä kuluja ja menetyksiä tai korvattavan vahingon selville saamisesta ja toteennäyttämisestä rahdinantajalle syntyneitä kustannuksia.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä,

1) mitä TKSL:n 34 §:n mukaan rahdinkuljettajan korvattavalla "arvon vähennyksellä" tarkoitetaan ja miten se tulee tässä tapauksessa määritellä,

2) mitä rahdinkuljettajan on TKSL:n 34 §:n perusteella korvattava ja

3) onko tiekuljetusvakuutuksesta korvattava esim. erän palautusrahti onnettomuuspaikalta lähettäjälle.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Rahtikirjan mukaan rahdinkuljettaja on sitoutunut kuljettamaan tavaran Oulusta Kotkaan. Tiekuljetukseen on näin ollen sovellettava kotimaisia kuljetuksia koskevia säännöksiä.

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys tavaran vahingoittumisen perusteella vaaditusta vahingonkorvauksesta. Korvaus määräytyy näin ollen TKSL:n 34 §:n perusteella. Pykälän mukaan rahdinkuljettajan on korvattava arvon vähennys laskettuna tavaran 32 §:n 1 ja 4 momenttien mukaisesti määrätyn arvon perusteella.

Arvon vähennys ja sen määräytyminen esillä olevassa tapauksessa

TKSL:n mukaan rahdinkuljettajan on korvattava tavaran arvon vähennys lain 32 §:ssä ilmaistuissa puitteissa. Korvattavan määrän laskemisessa on siis lähdettävä siitä arvosta, mikä tavaralla kuljetuksen alkaessa lähtöpaikkakunnalla oli. Kun tästä määrästä vähennetään se arvo, mikä tavaralla oli vahinkotapahtuman jälkeen, saadaan tällä perusteella maksettavan korvauksen määrä.

Kun laissa puhutaan arvon vähentymisestä, on ensisijaisesti tarkoitettu sellaista tavaraa, jolla on käypä hinta. Korvauksen määrän voisi laskea siten, että vahingoittunut tavara myydään ja siitä saatu hinta vähennetään tavaran arvosta lähtöpaikkakunnalla kuljetuksen alkaessa.

Jos vahingoittunut tavara myynnin asemesta korjataan entiseen kuntoon, korvaus voidaan suorittaa korjauskustannusten perusteella. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vain, jolleivät korjauskustannukset ylitä sitä määrää, joka vastaa edellisessä kappaleessa tarkoitettua hintojen eroa.

Edellä mainitulla tavalla laskettu korvaus ei saa ylittää sitä määrää, joka olisi ollut suoritettava, jos se osa lähetyksestä, joka on vahingoittunut, olisi kadonnut.

Korvausta ei lainkaan makseta ns. välillisestä vahingosta. Korvausta ei makseta esim. vahingon selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista, keskeytymisvahingosta tai vastaavanlaisista vahingoista.

Esillä olevassa tapauksessa vain osa lähetyksestä on vahingoittunut. Korvaus on suoritettava siitä osasta kaapelia, joka on vahingoittunut, kuten myös vahingoittuneista keloista. Siitä osasta kaapelia, joka on todettu ehjäksi, ei korvausta tule maksaa.

Puolauskustannuksia ei lautakunnan käsityksen mukaan voida luonnehtia tavaran arvon vähennykseksi eikä puolauksesta aiheutuneista kustannuksista ole suoritettava korvausta TKSL:n 34 §:n mukaan. Sama koskee myös ehjien kaapeleiden mittausta, käsittely-, pakkaus-, kuljetus-, siirto- ja muita kuluja. Vahingon selvittämisestä aiheutuneiden kustannustenkaan ei voida katsoa merkitsevän tavaran arvon vähennystä.

Vakiintuneen kansainvälisen käytännön mukaan palautusrahtia ei katsota TKSL:n 32 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi eräksi, eikä siitä näin ollen ole suoritettava korvausta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA