Haku

3/191/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 3/191/89

Ratkaisu annettu: 27.04.1989

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike on perjantaina 17.9.1988 ottanut lähettäjän tehtaalta kuljetettavakseen 14 kappaletta 7,1 metrin pituisia teräksisiä kattolevyjä Mikkeliin. Kuljetuksessa käytetty rahtikirja on ollut sikäli epätäydellinen, että siitä ei ilmene rahdinkuljettajaa, mutta kuljetus on kuitenkin tapahtunut kuljetusyhtymän verkoston linjaliikennekuljetuksena. Teräslevyt oli pakattu muovikelmuun. Lähettäjä on lastannut kattolevyt kuljetusliikkeen autoon ja ne on auton lavalla ahdannut lähettäjän työnjohtaja normaalin käytännön mukaisesti.

Kuljetusliike on kuljettanut levyt Lahteen kuljetusyhtymän terminaaliin, jossa ne on purettu ja lastattu uudelleen toisen rahdinkuljettajan ajoneuvoon ja kuljetettu Mikkeliin. Levyt on lastattu toisen kuljetusliikkeen autoon rautakuorman päälle, eikä niitä ollut altapäin tuettu.

Perillä Mikkelissä havaittiin auton lavalla ennen purkamista kattolevyjen taipuneen kahdesta kohdasta siinä määrin, että vastaanottaja kieltäytyi vastaanottamasta tavaraa. Rahtikirjaan merkityn kuljetusohjeen mukaan tavaran oli oltava perillä viimeistään perjantaina 17.9.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo toisen rahdinkuljettajan vastuulliseksi tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Kattolevyt ja pakkaus ovat olleet tavaraa kuljetettavaksi otettaessa kunnoltaan hyvät. Rahdinkuljettaja ei ole merkinnyt varaumaa rahtikirjaan levyjen tai pakkauksen kunnon tai puutteellisuuden suhteen. Levyt oli pakattu normaaliin pakkaukseen, muovikelmuun. Kun rahdinkuljettajalla on velvollisuus merkitä aiheelliseksi katsomansa varaumat rahtikirjaan, tämä velvollisuus koskee myös mahdollista puutteellista pakkausta. Kun varaumaa ei ole rahtikirjaan tehty, rahdinkuljettajan on katsottava hyväksyneen käytetyn pakkauksen, eikä hän voi vastuusta vapautuakseen vedota tähän seikkaan. Toinen rahdinkuljettaja ei ole missään vaiheessa esittänyt yksilöityjä ohjeita kyseisen tyyppisen tavaran pakkaamisesta kuljetusliikkeen tarpeelliseksi katsomalla tavalla.

Vastuuvakuutusyhtiön kanta

Toisen rahdinkuljettajan vastuuvakuutusyhtiö on katsonut rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein.

TKSL 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta, mikäli voidaan olettaa, että vahinko on johtunut sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on tavaran puutteellinen pakkaus.

Toinen rahdinkuljettaja on kuljettanut tavaran normaalia huolellisuutta noudattaen Lahdesta suoraan vastaanottajalle Mikkeliin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lähettäjä on myynyt kyseessä olevan kattolevyerän Mikkeliin. Lähettäjä on käyttänyt kuljetusyhtymän linjaliikenneverkostoa kuljetuksen suorittamiseen. Lähettäjän suorittama lastaus on tapahtunut tyhjään umpiautoon, jolloin kattolevyt on voitu lastata suoraan ajoneuvon pohjalle lankkujen päälle purkamisen/mahdollisen välipurkamisen helpottamiseksi. 7,1 metrin pituiset kattolevyt oli pakattu muovikelmuun.

Ensimmäinen rahdinkuljettaja on kuljettanut kattolevyt Lahteen kuljetusyhtymän terminaaliin, jossa ne on purettu ajoneuvosta ja uudelleenlastattu toisen rahdinkuljettajan ajoneuvoon, nyt rautakuorman päälle. Kattolevyjä ei tuettu altapäin.

Tavaran saavuttua määräpaikkaansa ovat vastaanottaja ja kuljettaja yhdessä havainneet kattolevyjen taipuneen kuljetuksen aikana, josta syystä vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta vioittunutta tavaraa.

TKSL 27 §:n 1 momentin pääsäännön nojalla rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että vahinko on tapahtunut sinä aikana, jolloin tavara on ollut toisen rahdinkuljettajan hallussa.

Rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan nojalla ole TKSL 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos tavaran vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus tapauksissa, jolloin tavarat laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

TKSL 29 §:n 2 momentin nojalla rahdinkuljettajan on vastuusta vapautuakseen näytettävä, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua 1 momentissa tarkoitetusta vaarasta, jolloin vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, ellei muuta näytetä.

TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettaja on niin ikään 27 §:ssä tarkoitetusta vastuusta vapaa, mikäli hän näyttää, että vahingoittuminen on aiheutunut lähettäjän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista.

Lautakunta toteaa, että lähettäjän suorittama tavaran lastaaminen kuljetuksen alkaessa on tapahtunut asiaankuuluvalla varovaisuudella ottaen huomioon kuljetettavan tavaran ominaisuudet. Sen sijaan lastattaessa tavaraa uudelleen toisen rahdinkuljettajan ajoneuvoon Lahden terminaalissa 7,1 metrin pituiset, ohuet, taipumiselle alttiit levyt on kuljetusliike tai sen vastuulla toimiva terminaalihenkilöstö sijoittanut ja ahdannut tarkoitukseen soveltumattomalla tavalla rautakuorman päälle tukematta niitä alta.

Lautakunta katsoo, että kysymyksessä oleva tavara ei oikein ahdattuna ja lastattuna ole erityisen altista esimerkiksi taittumiselle ja lautakunta toteaa vahingon syynä olleen kuljetettavan tavaran virheellinen käsittely rahdinkuljettajan tai hänen vastuullaan toimivan terminaalihenkilökunnan toimesta.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo TKSL 27 §:ssä tarkoitetun yleissäännön tulevan sovellettavaksi ja toteaa rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia