Haku

23/88/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 23/88/83

Ratkaisu annettu: 15.03.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti kuljetettavakseen erän paperirullia lähettäjän tehtaalta Lappeenrannasta yhtiölle X Kööpenhaminaan. Perävaunun kuorma, joka käsitti 31 rullaa, oli lastattu kuormatilaan makuulle, kaksi päällekkäin siten, että päällimmäinen rulla oli kuormattu kahden alla olevan saumaan. Purkamistyössä rahdinkuljettajan edustajana toiminut autonkuljettaja oli mukana. Hänen tehtävänään oli asettaa kiilat rullien eteen siten, etteivät ne päässeet liikkeelle trukin viedessä edellistä rullaa. Kuljettaja ei kuitenkaan saanut rullan kiiloja paikoilleen, mistä seurasi, että alimmainen rulla lähti liikkeelle ylemmän rullan painosta pudoten maahan ja vaurioituen käyttökelvottomaksi.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että TKSL ei sisällä määräyksiä luovutuksen ajankohdasta. Lain 29 §:n 1 mom. 3. kohdan perusteella rahdinkuljettaja ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa mm. vastaanottajan suorittama tavaran purkaus. Yhtiö käsityksen mukaan osapuolten on katsottava sopineen, että tavaran luovutus on tapahtunut auton lavalla. Tässä kannanotossaan yhtiö viittaa TKSL:n 27 §:n ja 29 §:n 1 momentin 3. kohtaan sekä rahtiliikkeen yleisten kuljetus- ja vastuumääräysten 4 §:n d-kohtaan.

Näihin yleisiin kuljetus- ja vastuumääräyksiin viitataan nimenomaisesti rahdinkuljettajan kansainvälisessä rahtikirjassa. Mainittujen ehtojen 4 §:n d-kohdassa määrätään mm., että vastaanottajan on omalla vastuullaan huolehdittava sen tavaran purkamisesta, jonka rahdinkuljettaja kuljettaa hänen luokseen. Jos kysymyksessä on sellainen ajoneuvo, jossa kuljettaja on kuormauksen/purkauksen aikana mukana, hän avustaa kuormauksessa/purkauksessa. Avustamisella tarkoitetaan sitä kuljettajan suorittamaa työtä, joka tapahtuu auton lastitilassa. Tällöin kuljettaja toimii lähettäjän/vastaanottajan lukuun ja vastuulla.

Vakuutusyhtiö katsoo, että koska luovutus on tapahtunut lavalla, on kuljettajan suorittama työ katsottava ehtojen 4 §:n d-kohdan mukaisesti avustavaksi työksi, jonka kuljettaja suorittaa vastaanottajan lukuun ja tämän vastuulla.

LAUSUNTOPYYNTÖ

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä,

1. Ovatko rahdinkuljettajan yleiset kuljetus- ja vastuumääräykset ristiriidassa TKSL:n 27 §:n 1 momentin kanssa?

2. Onko rahdinkuljettaja yleisten kuljetus- ja vastuuehtojen 4 §:n d-kohta yhdenmukainen TKSL:n rahdinkuljettajan vastuuta koskevien periaatteiden kanssa?

3. Onko vahinko korvattava TKSL:n ja tiekuljetusvakuutuksen perusteella?

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että lausuntopyynnön 1. kohta on hyvin väljästi muotoiltu. Lautakunnan tarkoituksena on työjärjestyksensä 1 §:n mukaisesti edistää ja kehittää oikeata, kohtuullista ja yhtenäistä käytäntöä tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 tulkinnassa ja soveltamisessa, muutoinkin antamalla työjärjestyksessä lähemmin määritellyin edellytyksin lausuntoja sellaisista ehtojen soveltamiskysymyksistä, joilla lautakunta katsoo olevan periaatteellista ja yleispätevää merkitystä. Lautakunta ei katso voivansa antaa lausuntoa siitä, sisältävätkö rahdinkuljettajan yleiset kuljetus- ja vastuumääräykset kohtia, jotka olisivat ristiriidassa TKSL:n 27 §:n kanssa. Sen sijaan lautakunta toteaa, ettei ole estettä TKSL:n säännösten täydentämiseen esimerkiksi yleisillä sopimusehdoilla. Tämä koskee myös 27 §:n täydentämistä esim. vastuuajan osalta.

2. Viitaten edelliseen kannanottoonsa lautakunta ei katso voivansa tutkia ehtojen kyseistä kohtaa kaikilta osin, kun sillä ei ole yhtymäkohtia käsiteltävänä olevaan vahinkoon.

3. TKSL:n 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on säännönmukaisesti vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. TKSL:n 29 §:n 1 mom. 3. kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole em. vastuuta, jos katoaminen, vähentyminen tai vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on mm. se, että tavaran purkaminen on tapahtunut vastaanottajan toimesta. Lautakunta toteaa, että TKSL:ssa ei ole määritelty, milloin tavaran luovutuksen on katsottava tapahtuneen. Osapuolet voivat siten sopia siitä, milloin tavaran luovutus vastaanottajalle tapahtuu ajoneuvon saavuttua perille. Rahdinkuljettaja on asiakirjaselvityksen mukaan nimenomaisella viittauksella saattanut yleiset kuljetus- ja vastuumääräyksensä sovellettaviksi kuljetukseen. Määräysten 4 §:n d-kohta sääntelee autonkuljettajan toimintaa mm. ajoneuvon purkamisessa. Ehdon mukaan avustamisella tarkoitetaan sitä kuljettajan suorittamaa työtä, joka tapahtuu auton lastitilassa, jolloin kuljettaja toimii vastaanottajan lukuun ja vastuulla. TKSL:n 29 §:n 1. momentin 3. kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:n 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos mm. tavaran käsittely tai purkaminen on tapahtunut vastaanottajan toimesta.

Tässä tapauksessa purkaminen tapahtui käyttämällä trukkia ja rahdinkuljettajan autonkuljettaja avusti hoitamalla purettavien paperirullien kiilaamisen, joten autonkuljettajaa on pidettävä yksinomaan avustajana lastin purkamisessa. Tähän nähden lautakunta katsoo, että kyseessä on kuljetus- ja vastuumääräysten 4 §:n d-kohdassa mainittu tilanne, jonka mukaan purkaminen on tapahtunut vastaanottajan toimesta ja vastuulla. Tämän vuoksi rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA