Haku

2/173/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/173/88

Ratkaisu annettu: 28.04.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja on 23.3.1987 ottanut Kotkan satamasta hinattavakseen Ruotsista toimitetun telillä varustetun linja-auton alustan toimitettavaksi vastaanottajalle. Rahdinkuljettaja on aikaisemmin käyttänyt samaa hinaustapaa, eli hinannut ajoneuvoa peräpäästä ylös nostaen. Kysymyksessä on ollut toinen rahdinkuljettajan hinaama telillä varustettu alusta, joka kuitenkin on ollut normaalia pitempi. Rahdinkuljettajalle ei ole annettu ohjeita kuljetuksen suorittamisesta.

Matkalla ei ole tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa. Perillä vastaanottajan tehtaalla on kuitenkin havaittu hinatun alustan runkopalkkien vääntyneen keskiosastaan vaihdelaatikon jälkeen.

Hinatussa linja-auton alustassa ei ole ollut käsittelytapamerkintöjä.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausuntoa pyytänyt vakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan olevan vapaa TKSL:n mukaisesta vastuusta pääasiassa seuraavin perustein.

Alustojen hinauksesta ei rahdinkuljettajalle ole koskaan annettu ohjeita, joten rahdinkuljettaja on ymmärtänyt toimineensa oikein. Hinauksen aikana ei ole tapahtunut mitään sellaista, mistä vaurio olisi voinut syntyä. Vahingon syntyyn ovat saattaneet vaikuttaa alustan aiemmat käsittelyt ja kuljetukset Ruotsissa, merimatka Kotkaan sekä purkaus ja satamakäsittely Kotkan satamassa. Kun TKSL 28 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta vahingosta, joka on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä, rahdinkuljettaja on tästä syystä vastuusta vapaa.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan tapahtuneesta vahingosta vastuussa pääasiassa seuraavin perustein.

Mikäli alusta on ollut vahingoittumaton kuljettavaksi otettaessa Kotkassa, on rahdinottajan katsottava vastaavan syntyneestä vahingosta, koska rahdinkuljettajan asiana on ennen tehtävään ryhtymistä selvittää, miten ko. alustaa on kuljetettava. Alustassa ei ole ollut valmistus- eikä materiaalivikaa. Mikäli alusta olisi ollut vahingoittunut sen saapuessa Kotkaan, rahdinkuljettajan olisi tullut reklamoida asiasta ennen kuljetukseen ryhtymistä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan kuljetusliike on rahdinkuljettajana ottanut kuljetettavakseen 23.3.1987 Kotkan satamasta vastaanottajalle menevän telillä varustetun linja-auton alustan. Kuljetus on suoritettu hinaamalla alustan peräpäätä ylös nostaen. Kuljetusta aloitettaessa ei paikalla ole ollut lähettäjän edustajaa eikä rahdinkuljettaja ole asiakirjoista saadun selvityksen mukaan tarkastanut hinattavaa alustaa kuljetustehtävään ryhtyessään.

Hinauksen päätyttyä alustaa vastaanotettaessa on havaittu runkopalkkien vääntyneen alustan keskikohdalta vaihdelaatikon jälkeen.

Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, onko erityisiä hinausohjeita ollut olemassa eikä siitä, onko tällaiset mahdolliset ohjeet saatettu rahdinkuljettajan tietoon.

Vahingon aiheuttanutta tapahtumaa ei ole voitu selvittää.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan linja-auton alustoja voidaan kuljettaa hinaamalla. Alustan valmistajat ovat suunnitelleet alustojen rungot kestämään myös hinauksen. Mikäli valmistaja ei sallisi käytettävän hinausta, olisi hänen annettava tästä erityisohjeet. Tällaisia ohjeita ei ole annettu.

TKSL 27 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettajalla ei ole mainittua vastuuta muun muassa mikäli hän näyttää, että tavaran vahingoittuminen on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Rahdinkuljettajan on katsottava ottaneen tavaran huomautuksitta kuljetettavakseen. Muun selvityksen puuttuessa on ko. linja-auton alustan katsottava olleen virheetön kuljetuksen alkaessa. Kuljetuksen päättyessä on havaittu kuljetettavan tavaran vahingoittuneen. Vahingon on muun selvityksen puuttuessa katsottava syntyneen kuljetuksen aikana. Kun rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt, että vahingoittuminen olisi aiheutunut jostakin TKSL 28 §:n mukaisesta syystä, joka vapauttaisi rahdinkuljettajan vastuusta eikä rahdinkuljettaja myöskään ole näyttänyt vahingoittumisen saattaneen tapahtua jostakin TKSL 29 §:n mukaisesta erityisestä syystä, lautakunta katsoo TKSL 27 §:n 1 momentin yleissäännöksen tulevan sovellettavaksi ja näin ollen tämän lainkohdan nojalla lautakunta katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA