Haku

19/138/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 19/138/85

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuormasi 8.5.1985 paikkakunnalla A terminaalissa tuloilmasuuttimia lähetettäväksi vastaanottajalle paikkakunnalle B. Kuljetettava kuorma oli alun perin saapunut ruotsalaiselta valmistajalta ja rahtikirjaan oli lähettäjäksi merkitty suuttimet vastaanottanut huolitsija.

Vastaanottajan luona tavaraa luovutettaessa siinä todettiin painumia, vääntymiä ja maalivaurioita. Rahtikirjaan tehtiin tuolloin käsin kaksi merkintää puutteellisesta pakkauksesta.

Lausunnonpyytäjän kanta perusteluineen

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksenottajan edustajan ilmoitukseen, jonka mukaan kuljetettavia tavarakolleja oli pakattu ainoastaan muovipusseihin osan ollessa täysin ilman pakkausta. Autonkuljettaja ilmoitti, että pakkaamattomissa kolleissa oli havaittu vaurioita jo tavaran saavuttua kuormausasemalle. Vastaanottajan ilmoituksen mukaan kollit olivat rimoilla suojattuja, mitä rahtikirjan tiedot eivät kuitenkaan vakuutusyhtiön mukaan osoita oikeaksi. Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, joka on johtunut puutteellisesta pakkauksesta ottaen huomioon rahtikirjaan tehdyn varauman ja sen, että kuljetettavat kollit alun perin olivat suojatut vain muovipusseilla, joista osa oli kuljetuksen yhteydessä kadonnut.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, mikä on rahdinkuljettajan vastuu.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan eri osapuolten käsitykset kuljetettavan tavaran ulkoisesta kunnosta sekä rahtikirjaan merkityistä varaumista kuljetettavan tavaran ulkoisesta kunnosta tavaraa kuljetettavaksi otettaessa ovat ristiriitaisia. Rahtikirjaan sisältyy kolme erillistä käsin tehtyä merkintää, joista 9.5.1985 päivätty merkintä sekä autonkuljettajan tekemä merkintä "pakkaus puutteellinen" on osapuolten käsitysten mukaan tehty paikkakunnalla B kuljetettua tavaraa luovutettaessa. Rahtikirjaan sisältyy kuitenkin rahtiterminaalin 8.5.1985 tekemän vastaanottoleimauksen yhteyteen epäselvä merkintä pakkauksen puutteellisuudesta. Alkuperäisessä, lähettäjän huolitsijalta saadussa rahtikirjakappaleessa ei kyseistä merkintää kuitenkaan näy.

TKSL 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Lain 29 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole 27§:ssä tarkoitettua vastuuta, jos vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on puuttuva tai puutteellinen pakkaus tai jos tavarat laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita. Jos rahdinkuljettaja näyttää, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua tästä vaarasta, vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, jollei muuta näytetä. Esillä olevassa tapauksessa ei ole selvitetty, että tavara olisi vahingoittunut ennen sen kuljetettavaksi ottamista. Autonkuljettaja on tosin 4.11.1985 päivätyssä kirjelmässä todennut, että osa tavaroista oli vahingoittunut jo kuljetuksen alkaessa. Lautakunta olettaa kuitenkin TKSL 13 §:n 3 momentin nojalla, että tavaran havaittavissa oleva tila on tuolloin ollut hyvä. Tavaraa vastaanottajalle luovutettaessa siinä on todettu vahinkoja.

Tavaran pakkauksen tilasta on tehty merkintä rahtikirjan kohtaan 53. Lautakunnan käsityksen mukaan on jäänyt epäselväksi, onko merkintä tehty tavaraa kuljetettavaksi otettaessa vai kuljetuksen päättyessä. Lisäksi rahtikirjan kohtaan 18 on tehty vastaava merkintä. Tällaista merkintää ei kuitenkaan ole lähettäjän rahtikirjakappaleessa, vaikka siinä on terminaalin vastaanottokuittaus. Autonkuljettaja on tosin ilmoittanut, että tavarat olivat puutteellisesti pakattuja tai kokonaan ilman pakkauksia. Toisaalta autonkuljettaja on myös todennut, ettei kolleja ollut sidottu yhteen, vaan ne olivat irrallaan.

Pakkausta on pidettävä riittävänä, jos se suojaa tavaran normaaliin kuljetukseen liittyviltä rasituksilta. Sen sijaan ei voida edellyttää, että pakkaus suojaa tavaraa myös tavaran liikkumisesta aiheutuneilta vahingoilta. Huomioon ottaen syntyneiden vahinkojen laadun lautakunta ei katso selvitetyksi, että vahingoittuminen on johtunut puutteellisesta pakkauksesta. Tämän johdosta lautakunta päätyy siihen, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA