Haku

17/82/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/82/83

Ratkaisu annettu: 14.10.1983

Tapahtumatiedot

Vahinko A

Rahdinkuljettaja oli lähettäjältä ottanut kuljetettavakseen lämpökeskuksen paikkakunnalta A paikkakunnalle B. Kuljetuksen saavuttua perille paikkakunnalle B havaittiin kuljetettavana olleen siirrettävän lämpökeskuksen vaurioituneen. Tämän jälkeen lämpötekninen toimisto suoritti 24.8.1981 vahinkojen tarkastuksen, josta asiakirjoihin on liitetty lausunto. Sen mukaan lämpökeskuksen ovet oli lähettäjän toimesta hitsattu kuljetuksen ajaksi kiinni ilmeisesti satunnaisen aukeamisen tai avaamisen estämiseksi. Ovien avaamisen jälkeen oli todettu kattiloiden etuluukkujen päässeen kolhimaan toisiaan, jolloin polttimeen ja siihen liittyviin laitteisiin oli tullut vaurioita. Lausunnon mukaan vahingot ovat johtuneet siitä, että kattiloiden etuluukut eivät olleet asianmukaisesti salvattuina lämpökeskuksen lähtiessä kuljetukseen paikkakunnalta A. Lähettäjä on kantanaan ilmoittanut, että kattilaluukkujen pultit ovat lastauksen aikana olleet kiinni ja avautuneet kuljetuksen aikana tärinästä, heilahduksista, jarrutuksista tai joistakin muista, tuntemattomista syistä. Lastaus on lähettäjän käsityksen mukaan suoritettu rahdinkuljettajan autonkuljettajan valvonnassa ja ohjeiden mukaisesti.

Vahinko B

Rahdinkuljettajan kuljettaessa lämpökeskusta paikkakunnalta A paikkakunnalle C olivat sen seinäpellit vaurioituneet kuorman törmättyä väylällä olleeseen liikennemerkkiin 22.9.1981.

Vahinko C

Rahdinkuljettaja oli 28.–29.4.1981 kuljettanut siirrettävän lämpökeskuksen paikkakunnalta A paikkakunnalle D. Välittömästi kuljetuksen jälkeen oli todettu lämpökeskuksen vaurioituneen, koska kuorma oli kuljetuksen aikana törmännyt johonkin kiinteään esteeseen, todennäköisesti puuhun, jolloin lämpökeskuksen seinäpellit olivat vaurioituneet.

Yhtiön kanta

Vahinko A

Vakuutusyhtiö katsoo lämpöteknisen toimiston asiantuntijalausuntoon tukeutuen, että rahdinkuljettaja ei TKSL:n 29 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta, mikäli se johtuu sellaisten tavaroiden puutteellisesta pakkauksesta, jotka laatunsa puolesta ovat puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita. Koska lämpökeskuksen vaurioituminen on yhtiön mukaan johtunut lähettäjän suorittamasta tavaran pakkaamisesta ja kuljetuskuntoon saattamisesta, yhtiö on kieltäytynyt suorittamasta korvausta vahingosta TKSL:n 29 §:n mukaisesti.

Vahingot B ja C

Vakuutusyhtiö on kyseisissä tapauksissa katsonut rahdinkuljettajan olevan TKSL:n 27 §:n mukaisesti vastuussa vahingosta, mutta yhtiö on jättänyt suorittamatta lausunnonpyytäjän vahingoista syntyneiden laskujen täyden määrän.

Lausuntopyyntö

Lähettäjä pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiövelvollinen korvaamaan aiheutuneet korjauskustannukset.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Vahinko A

Asiakirjoista saatavien tietojen perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että kuljetuksen ajaksi oli siirrettävän lämpökeskuksen ovet lähettäjän toimesta hitsattu kiinni ilmeisesti satunnaisen aukeamisen tai avaamisen estämiseksi. Sen jälkeen kun lämpökeskus oli tuotu asennuspaikalleen ja hitsaamalla suljetut ovet oli avattu, todettiin, että lämpökattiloiden etuluukut olivat päässeet kolhimaan toisiaan sillä seurauksella, että lämpökeskus oli vaurioitunut asiakirjoissa lähemmin selvitetyllä tavalla. Vahinko on asiassa hankitun asiantuntijalausunnon mukaisesti johtunut siitä, että lämpökattiloiden etuluukut eivät ole olleet salvattuina asianmukaisesti lämpökeskuksen lähtiessä kuljetukseen paikkakunnalta A, jolloin luukut vähäisestäkin kallistuksesta ovat päässeet kolhimaan toisiaan. Koska rahdinkuljettaja TKSL:n 29 §:n 1 mom. 2 kohdan mukaisesti ei ole TKSL:n 27 §:ssä mainitussa vastuussa, mikäli vahinko johtuu sellaisten tavaroiden puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta, jotka tavarat laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita ja mikäli rahdinkuljettaja mainitun lainkohdan 2 momentin mukaisesti näyttää, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua e.m. vaarasta, vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, jollei muuta näytetä. Tähän nähden lautakunta katsoo, että tavaran vahingoittuminen on johtunut sellaisesta lähettäjän suorittamasta tavaran puutteellisesta pakkauksesta, josta rahdinkuljettaja ei ole vastuussa. Tämän johdosta vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta tapahtuneesta vahingosta myöntämänsä tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Vahingot B ja C

Lautakunta toteaa, että lausuntopyyntöön liitetystä asiakirja-aineistosta ei yksityiskohtaisesti selviä näiden vahinkojen tapahtumatiedot. Asiakirjoista käy kuitenkin selville, että vakuutusyhtiö on asettunut sille kannalle, että rahdinkuljettaja TKSL:n 27 §:n mukaisesti on ollut vastuussa tapahtuneista vaurioista, jotka ilmeisesti ovat kohdanneet kuljetettavana ollutta tavaraa sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Näin ollen on ilmeistä, että vakuutusyhtiö on korvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista myöntämänsä kuljetusvakuutuksen perusteella. Mitä tulee kysymykseen missä määrin vakuutusyhtiö on oikeutettu ainoastaan osittain korvaamaan vahinkotapahtumat vahingonkärsineen laskuista poikkeavalla tavalla, lautakunta katsoo, ettei se voi ottaa kantaa korvauksen määrään esillä olevassa tapauksessa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA