Haku

17/34/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/34/81

Ratkaisu annettu: 27.11.1981

Autokuljetusvakuutuskomitea on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta kuljetettavana olevien konttien osalta.

Autokuljetusvakuutuskomitea on todennut konttien voivan olla liikennöitsijän omistamia, leasingvuokrattuja, lyhytaikaisesti vuokrattuja tai kokonaan liikennöitsijän määräysvallan ulkopuolella. Sekä lastattu että tyhjänä kuljetettava kontti voi kuljetuksen aikana vahingoittua. Autokuljetusvakuutuskomiteassa on katsottu mm., että vieras kontti on rinnastettava muuhun kuljetettavaan tavaraan. Toisaalta on katsottu, että koska kontin tarkoituksena on toimia kuljetustilana, on se lähinnä rinnastettavissa liikennöitsijän asiakkaalle tarjoamaan kuormatilaan.

Lautakunnan lausunto

Lautakunta toteaa, ettei tiekuljetussopimuslaissa eikä sen esitöissä ole otettu nimenomaista kantaa kysymykseen rahdinkuljettajan ja lähettäjän vastuusta rahdinkuljettajan käytettäväksi annetuista konteista tai muista niihin verrattavista kuljetuksessa käytettävistä apuvälineistä. Arvioinnissa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiekuljetussopimuslain 14 §:ään, jonka mukaan lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle vahingon ja kustannukset, jonka tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttaa rahdinkuljettajalle, 28 ja 29 §:n perusteisiin rahdinkuljettajan vapautumisesta vastuusta ja erityisesti 29 §:stä johdettavissa ole vaan periaatteeseen, jonka mukaan rahdinkuljettaja ei ole vastuussa, jos vahinko on johtunut siitä, ettei tavara ole kestänyt kuljetuksiin liittyviä tavallisia rasituksia.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Säännöksessä ei ole määritelty tavaran käsitettä. Selvää on, että tavaralla tarkoitetaan ainakin niitä esineitä, jotka varsinaisesti ovat kuljetussopimuksen kohteena. Niinpä rahdinkuljettaja on vastuussa esiin. kuljetuksen kohteena olevista valmistajalta tilaajalle kuljetettavista konteista. Lautakunta katsoo rahdinkuljettajan vastuun kuitenkin periaatteessa ulottuvan muuhunkin kuljetettavaksi otettuun tavaraan kuin sellaiseen, joka nimenomaan on kuljetussopimuksessa mainittu. Niinpä rahdinkuljettajan vastuu lautakunnan käsityksen mukaan käsittää myös rahtitilana toimivan - sekä lastatun että tyhjänä olevan kontin vahingoittumisen tai katoamisen. Vastuun edellytyksenä on kuitenkin aina, että korvausta vaativa sopimuksen osapuoli on kärsinyt vahinkoa kontin katoamisen tai vahingoittumisen johdosta. Tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu edellyttää siten, että lähettäjällä tai vastaanottajalla on taloudellinen riski kontista. Jos rahdinkuljettaja asettaa omistamansa tai vuokraamansa kontin asiakkaan käytettäväksi siirtämättä riskiä asiakkaalle, tälle ei voi syntyä vahinkoa. Jos puolestaan asiakas, siis lähettäjä tai vastaanottaja, asettaa kontin rahdinkuljettajan käytettäväksi asiakkaalle voi, olipa kysymyksessä hänen omistamansa tai vuokraamansa kontti, syntyä vahinkoa. Kuitenkin on huomattava, ettei tiekuljetussopimuslaista ole johdettavissa vastuuta kontin tavanomaisesta kulumisesta, kolhiintumisesta eikä siitä, ettei kontti kestä kuljetukseen liittyviä tavanomaisia rasituksia. Tästä puolestaan lautakunnan, käsityksen mukaan käytännössä seuraa, että rahdinkuljettajalla on vastuu kontista vain tavanomaiseen kuljetuskäytäntöön nähden poikkeuksellisissa rikkoutumistapauksissa.

Rahdinkuljettajan vastuulla olevaa korvauksen määrää arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain 32 ja 5 §:n säännökset huomioon ottaen ole velvollinen suorittamaan käytetystä kontista korvausta uuden kontin arvon mukaisesti.

Mitä tulee lähettäjän vastuuseen kontin puutteellisuudesta tavaralle tai rahdinkuljettajalle aiheutuneesta vahingosta, lautakunta katsoo, että kontti on tältä kannalta rinnastettava tavaran pakkaukseen. Kontin tarkoituksena on helpottaa tavaran käsittelyä ja suojata tavaraa sitä kuljetuksen aikana käsiteltäessä. Tämän mukaisesti rahdinkuljettaja voi lautakunnan käsityksen mukaan vedota lähettäjän käyttämän kontin puutteellisuuteen vapauttavana seikkana, jos puutteellisuudesta aiheutuu vahinkoa tavaralle. Hän voi myös vaatia lähettäjältä korvausta vahingosta, joka aiheutuu puutteellisuudesta henkilölle, moottoriajoneuvolle, varusteelle tai muulle tavaralle.

Koska voimassa olevissa tiekuljetuksen yleisissä vakuutusehdoissa ei ole toisin määrätty, konttien kärsimät vahingot on korvattava vakuutuksesta niissä tapauksissa, jolloin rahdinkuljettaja on edellä sanotun mukaisesti vastuussa vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia