Haku

17/171/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/171/87

Ratkaisu annettu: 28.01.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike on 25.3.1987 ottanut kuljetettavakseen 30 allastasoa paikkakunnalta A paikkakunnalle B. Allastasot on palletoitu siten, että yhdelle lavalle on pinottu yhteensä kuusi allastasoa eli kaksi kertaa kolme noin 50 kilon painoista allastasoa päällekkäin. Pakatessaan allastasoja lavalle lähettäjä on käyttänyt välitukina styroxkuutioita. Kutakin allastasoa on ollut tukemassa kolme styroxkuutiota. Tasot on pakattu päällekkäin selkäpuolet vastakkain, jolloin ne ovat tukeneet toinen toisiaan. Tasot ovat olleet tuetut kuljetusalustaansa (lavaan) muovisilla pakkausvanteilla ja kulmasuojuksilla. Kukin lava on lopuksi peitetty läpinäkyvällä muovikalvolla likaantumisen estämiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Kuljetuksen aikana kuljetusyksiköt (palletit) ovat pysyneet paikoillaan, kun sen sijaan lähettäjän palleteille asettamat allastasot ovat liikkuneet. Seurauksena tästä viisi allastasoa, arvoltaan mk 8.075, on särkynyt.

Rahtikirjaan on kuljetusohjeeksi merkitty "Varovasti!"

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kuljetusliike ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Lähettäjä on yhdelle lavalle pinonnut päällekkäin kolme murtumiselle altista n. 50 kilon painoista allastasoa. Lavojen muovitus ja kolme kapea pantanauhaa eivät tavaran luonteen huomioon ottaen ole riittävä pakkaus ja sidonta kestämään normaalisti sujuneen kuljetuksen aiheuttamia rasituksia. Tätä osoittaa erityisesti se, että kuljetuksen aikana kuljetusyksiköt (kuormalavat) ovat pysyneet paikoillaan, kun sen sijaan lähettäjän palleteille asettamat allastasot ovat liikkuneet yksiköiden sisällä. Lausunnonpyytäjä katsoo, että mikäli pallettien päissä olisi ollut laudat ja vannetus myös pitkittäissuuntaisesti, olisi tämä pakkaustapa estänyt tasojen liikkumisen ja sattuneen vahingon.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo, että kuljetusliike on vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein.

Lähettäjä on käyttänyt kyseistä pakkaustapaa neljän - viiden vuoden ajan. Kaikissa kuljetuksissa on pakkaustapa ollut sama. Myös eräs toinen alalla toimiva yritys käyttää samaa pakkaustapaa. Eräs vakuutusyhtiö on tarkastanut ja hyväksynyt pakkaustavan, samoin yhtiö X Oy on hyväksynyt sen kuljetuksiinsa. Pakkauksessa ei ole ollut vikaa, käytetty pakkaustapa on suunniteltu kestämään normaalin kuljetusrasituksen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan osapuolet ovat tapahtumatiedoista yksimieliset. Erimielisyyttä osapuolten välillä sen sijaan on siitä, onko käytetty pakkaustapa ollut riittävä ottaen huomioon kuljetettavan tavaran laadun.

TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:ssä tarkoitettua yleisvastuuta, mikäli kuljetettavan tavaran vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita. Momentin 4-kohdan mukaan vastuustavapautumisperuste on myös eräiden tavararyhmien erityinen alttius vahingoittumiselle etenkin murtumisen vuoksi. Pykälän 2 momentin mukaan rahdinkuljettajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua pykälässä tarkoitetusta erityisestä vaarasta ja, mikäli rahdinkuljettaja tämän näyttövelvollisuutensa täyttää, vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, ellei muuta todisteta.

Rahdinkuljettajan todistusvelvollisuuteen kuuluu sen seikan osoittaminen, että tavarat on tosiasiallisesti puutteellisesti pakattu. Rahdinkuljettajan on myös osoitettava, että tavara laatunsa puolesta on pakkaamattomana tai puutteellisesti pakattuna vahingoittumiselle altista sekä että nyt kysymyksessä olevat allastasot ovat erityisen alttiita vahingoittumiselle, etenkin murtumisen vuoksi. Tämän lisäksi rahdinkuljettajan on näytettävä, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet, muun muassa rahtikirjaan merkitty erityinen kuljetusohje, huomioon ottaen on saattanut johtua pykälässä mainitusta erityisestä vaarasta.

Lautakunnan mielestä pesuallastasot ovat laatunsa puolesta puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita jopa siinä määrin, että tällaisten, tuotteiden voidaan katsoa olevan erityisen alttiita vahingoittumiselle etenkin murtumisen vuoksi. Asiassa esitetyn selvityksen nojalla lautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa allastasoja ei ole kiinnitetty alustaansa (kuormalavaan) tavalla, jota tavaran laatu huomioon ottaen voitaisiin pitää asianmukaisena ja normaalin kuljetusrasituksen kestävänä. Lautakunta toteaa lisäksi, että rahtikirjaan kuljetusohjeeksi merkitty varovaisuusvelvoite ei millään tavoin ole täsmentänyt niitä toimenpiteitä, joihin kuljettajan olisi tullut ryhtyä normaalin huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteensa lisäksi. Lautakunta katsoo kuljetuksen suoritetuksi riittävällä varovaisuudella, kun riidatonta asiassa on, että kuljetuksen aikana itse kuormalavat eivät ole siirtyneet, vaan ainoastaan lähettäjän lastaamat tavarat kuormalavojen päällä.

Yllä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vahinko vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua tavaran puutteellisesta pakkaamisesta, ja kun muuta ei ole näytetty, lautakunta katsoo TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan ja 2 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA