Haku

16/109/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 16/109/84

Ratkaisu annettu: 14.12.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 11.4.1983 erän teräslevyä lähettäjän Tornion tehtailta kuljetettavaksi Italiaan. Rahdinkuljettajan auto vei tavarat Poriin, missä kuorma rahdinkuljettajan ja jatkorahdinkuljettajan (= rahdinkuljettaja 2) välisen sopimuksen perusteella kuormattiin jälkimmäisen vuokraperävaunuun kuljetettavaksi edelleen Italiaan. Rahdinkuljettaja 2 on huolehtinut kaikista kuljetukseen liittyvistä toimenpiteistä Porista eteenpäin. Liikennöitsijän autonkuljettaja kuljetti liikennöitsijän vetoautolla perävaunun Turusta Italiaan rahdinkuljettaja 2:n antamien ohjeiden mukaan. Milanossa liikennöitsijän kuljettaja tullasi kuorman 21.4.1983 ja ajoi tullauksen jälkeen ajoneuvoyhdistelmän tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle kuljettajien käyttämälle kokoontumisalueelle illalla n. klo 18.30. Kuljettaja lukitsi auton ja siirtyi aterioimaan toiseen suomalaiseen ajoneuvoyhdistelmään, joka oli pysäköity n. 50 metrin päähän kuljettajan ajoneuvoyhdistelmän taakse. Tästä ajoneuvoyhdistelmästä ei ollut suoraa näköyhteyttä kysymyksessä olevaan ajoneuvoyhdistelmään, koska niiden väliin oli pysäköity muita ajoneuvoja. Aterioinnin aikana autonkuljettaja kävi muutaman kerran ulkona tarkastamassa ajoneuvonsa havaiten sen kuitenkin n. klo 19.45 anastetuksi.

Vakuutusyhtiön kanta

Kuljetusvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on suorittanut varastetun tavaraerän korvauksena sen täyttä määrää vastaavan summan, 182 985,50 mk, ja kohdistanut regressivaatimuksen rahdinkuljettajalle. Vakuutusyhtiö 2 on tämän rahdinkuljettajaksi merkityn yhtiön puolesta pyytänyt lautakunnan lausuntoa jäljempänä ilmenevällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä,

1) onko vahinko johtunut vakuutusehtojen kohdan 1.4.3.5. tarkoittamasta ajoneuvon vartioinnin tai silmälläpidon laiminlyömisestä.

2) Onko rahdinkuljettaja 2 tiekuljetussopimuslain perusteella vastuussa vahingosta?

3) Mikä on liikennöitsijän tiekuljetussopimuslain mukainen vastuu vahingosta?

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo asiakirjoista selviävän, että ajoneuvoyhdistelmän autonkuljettaja on 21.4.1983 klo 18.30 pysäköinyt ajoneuvoyhdistelmän kokoontumisalueelle, joka ei ole suljettu yleiseltä liikenteeltä ja jolle ei ole järjestetty ajoneuvojen valvontaa tai vartiointia. Hän on lukinnut ajoneuvoyhdistelmän ja poistunut siitä toiseen, eri tietojen mukaan joko noin 20 - 30 metrin tai 50 metrin päähän pysäköityyn samanlaiseen ajoneuvoyhdistelmään aterioimaan. Tällöin autonkuljettajan näköyhteys omaan ajoneuvoyhdistelmään oli katkennut yhden tai kahden väliin pysäköidyn muun ajoneuvoyhdistelmän vuoksi. Aterioinnin aikana autonkuljettaja oli kahteen tai kolmeen otteeseen käynyt katsomassa ajoneuvoaan. Tehdessään tämän n. klo 19.45 hän oli todennut sen anastetuksi.

1) Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.4.3.5. mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Tapauksessa on lähinnä kyse silmälläpidon merkityksestä. Lautakunnan käsityksen mukaan silmälläpito ei käsitteellisesti välttämättä edellytä keskeytymätöntä näköyhteyttä ajoneuvoyhdistelmään. Sille asetettavat vaatimukset riippuvat muun muassa ajoneuvon sijaintipaikkakunnan vaarallisuudesta. Tässä suhteessa rahdinkuljettajalle on Milanossa asetettava poikkeuksellisen ankarat vaatimukset. Tässäkään tapauksessa ei kuitenkaan ole lausekkeen sanamuodon mukaan edellytetty, että silmälläpito jatkuisi keskeytyksettä.

Jos autonkuljettaja on kyseisenä 75 minuutin aikana käynyt katsomassa ajoneuvoaan kolme kertaa, tämä on tapahtunut keskimäärin 25 minuutin välein. Tämä merkitsee lautakunnan käsityksen mukaan sitä, että autonkuljettaja on pysytellyt lukitun ajoneuvoyhdistelmänsä läheisyydessä ja käynyt katsomassa sitä varsin usein. Kun vakuutusehdoissa ei ole tarkkoja ohjeita siitä, miten ajoneuvoyhdistelmän silmälläpito on järjestettävä, tämä puute vakuutusehdoissa jää vakuutusyhtiön riskiksi. Tähän nähden lautakunta katsoo, että autonkuljettaja on täyttänyt normaalin silmälläpitovelvollisuutensa ja lautakunta katsoo, että vahinko on vakuutusyhtiön korvattava.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 3-2. Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat, että autonkuljettajan silmälläpito ei olisi ollut riittävä, jolloin ajoneuvoyhdistelmä oli jätetty ilman silmälläpitoa tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.4.3.5. mukaisesti.

2) Jos katsottaisiin, että rahdinkuljettaja on korvausvelvollinen tapahtuneesta, tästä seuraa, että asiakirjoista saatujen tietojen mukaan rahdinkuljettaja on ottanut suorittaakseen kuljetustehtävän Torniosta Italiaan saakka. Rahdinkuljettaja on siten vastuussa tavaran lähettäjälle ja vastaanottajalle tavaran katoamisesta. Asiakirjoista ei ole saatavissa lähempää selvitystä siitä, millaisen sopimuksen rahdinkuljettaja ja kuljetuksen Porista eteenpäin suorittanut rahdinkuljettaja 2 ovat keskenään tehneet. Jollei kyseessä ole esim. kiinteä yhteistyösopimus, lienee heidän väliseensä sopimukseen myös sovellettava TKSL:a, jolloin rahdinkuljettajaa on pidettävä lähettäjänä ja rahdinkuljettaja 2:a rahdinkuljettajana. Tämän mukaan rahdinkuljettaja 2 saattaa olla vastuussa rahdinkuljettajalle tälle kuljetuksen johdosta syntyneestä vahingosta. Rahdinkuljettaja on puolestaan vastuussa omalle asiakkaalleen rahdinkuljettaja 2:n aiheuttamasta vahingosta TKSL:n 10 §:n nojalla.

3) Mikäli edelleen katsottaisiin, että rahdinkuljettaja olisi vastuussa tapahtuneesta, tästä seuraa, että liikennöitsijän vastuu omalle toimeksiantajalleen rahdinkuljettaja 2:lle määräytyy samojen periaatteiden mukaan kuin rahdinkuljettajan 2:n vastuu rahdinkuljettajalle.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA