Haku

15/169/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 15/169/87

Ratkaisu annettu: 04.12.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike on 29.7.1986 päivätyn rahtikirjan mukaan ottanut kuljetettavakseen Hyvinkäälle lähettäjältä 12 kollia karmeja, ikkunoita ja ovia, yhteensä 10 lavametriä. Kuorma on kuljetettu vastaanottajalle ilman välipurkuja ja uudelleenlastauksia. Tavaran lähettäjä on lastannut ovet ja ikkunat karmeineen lastitilan pituussuunnassa vierekkäin pitkä sivu lattiaa vasten.

Kuusi ovea on niputettu päädystään yhteen kahdella laudalla siten, että laudan läpi kuhunkin karmiin on lyöty naula. Ovinippuja on ollut kaksi vierekkäin ja näiden päällä saman verran nippuja. Kuljettaja puolestaan on sitonut koko kuorman lavaan sidontaliinoilla.

Tavaran tultua perille Hyvinkäälle on havaittu ovien niputukseen käytettyjen tukirimojen pettäneen ja lastin päässeen liikkumaan, mikä on aiheuttanut viiden oven ja kahden ikkunan kolhiintumisen ja lohkeamisen.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kuljetusliike on tapahtuneessa vahingossa vapaa vastuusta pääasiassa seuraavin perustein.

Lähettäjä on kiinnittänyt ovien tukirimat oviin liian lyhyillä nauloilla. Naulat ovat olleet vain noin yhden senttimetrin syvyydeltä kiinni karmeissa. Tämän vuoksi rimoitus on pettänyt ja lasti tästä syystä päässyt liikkumaan. Tavaran pakkaus on siis ollut täysin riittämätön suojaamaan vahinkoaltista tavaraa. Kuljetuksessa ei ole tapahtunut mitään normaalista poikkeavaa, joten vahingon on katsottava aiheutuneen tavaran puutteellisesta pakkauksesta.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo kuljetusliikkeen olevan tapahtuneesta vahingosta vastuussa pääasiassa seuraavin perustein.

Käytettyä pakkaustapaa on rakennuspuusepänteollisuudessa käytetty jo useita vuosia ja mainittu yhtiö itse on käyttänyt tätä pakkaustapaa myös tässä toimituksessa. Pakkaustapa on täysin yleinen ja ollut sellainen jo kauan.

Lähettäjän ilmoituksen mukaan perilletulopaikan työmaan rakennusmestari on esittänyt käsityksenään, että ovinippu on pudotettu jossakin vaiheessa ja vahinko on aiheutunut tästä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta on lausunnonpyytäjän pyynnöstä tutkinut jutun ja katsoo asiakirjoista selviävän, että kuljetusliike on 29.7.1986 päivätyllä rahtikirjalla ottanut kuljetettavakseen 12 kollia karmeja, ikkunoita ja ovia, määrältään 10 lavametriä lähettäjältä Hyvinkäälle. Lähettäjä on lastannut kuljetettavan kuorman ovet pituussuunnassa vierekkäin pitkä sivu lattiaa vasten. Kuusi ovea on niputettu päädyistään yhteen kummastakin päästä kahdella laudalla siten, että laudan läpi kuhunkin karmiin on lyöty naula. Ovinippuja on lastattu kaksi vierekkäin ja niiden päälle on lastattu saman verran nippuja. Ajoneuvon kuljettaja on sitonut kuorman kuljetusalustaansa sidontaliinoin. Tavaraa ei kuljetuksen aikana ole purettu eikä uudelleenlastattu.

Tavaran saavuttua perille Hyvinkäälle on purkamisvaiheessa havaittu, että alempana olevien kahden nipun sidontalaudat ovat irronneet ja lasti päässyt liikkumaan aiheuttaen vahinkoa viidelle ovelle ja niiden karmeille sekä kahdelle ikkunalle. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan karminippujen kiinnityslaudat on lyöty noin yhden senttimetrin syvyydeltä kiinni karmeihin. Saadun selvityksen mukaan tämä nippujen sitomistapa on useiden vuosien ajan ollut rakennuspuusepänteollisuudessa käytetty ja sellaisenaan hyväksytty.

TKSL 27 §:n 1 momentin nojalla rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Lain 29 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa, mikäli vahinko on aiheutunut erityisestä vaarasta, kuten sellaisten tavaroiden puuttuvasta tai puutteellisesta pakkaamisesta, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita. Pykälän 2 momentin mukaan rahdinkuljettajan on vastuusta vapautuakseen näytettävä, että vahingoittuminen on olosuhteet huomioon ottaen voinut johtua mainitusta erityisestä vaarasta, jolloin myös oletetaan, että tämä erityinen vaara on aiheuttanut vahingon.

Lautakunnan saaman selvityksen mukaan lähettäjän käyttämä niputustapa on tosin jo vuosia ollut tavanomainen alan elinkeinonharjoittajien piirissä. Nyt kysymyksessä olevan tavaran suhteen on kuitenkin esitetty, että pakkauksessa olisi käytetty liian lyhyitä nauloja. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, joka kumoaisi tehdyn väitteen.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lähettäjä on sekä pakannut että kuormannut tavaran ajoneuvoon. Rahdinkuljettaja on liinasidonnalla varmistanut sen, ettei kyseinen kuormakokonaisuus päässyt liikkumaan lastitilassa. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan tapahtunut vahinko on saattanut aiheutua sellaisen tavaran puutteellisesta pakkauksesta, joka tästä syystä on vahingoittumiselle altista, eikä vahingon ole näytetty tapahtuneen muusta syystä.

Lautakunta katsoo TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan sekä 29 §:n 2 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia