Haku

12/55/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/55/82

Ratkaisu annettu: 25.11.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain mukaan korvausvelvollinen tapauksessa, jossa kuljetettavana ollut tavara on vahingoittunut sen vuoksi, että tavarankuljetukseen käytetyn pakastekontin säätökatkaisija jossakin kuljetuksen selvittämättä jääneessä vaiheessa oli käännetty lämpimän puolelle, jolloin lämpötilaa säätelevä agregaatti puhalsi konttiin lämmintä ilmaa sillä seurauksella, että tavara pilaantui. Vakuutusyhtiö pyytää lisäksi lausuntoa siitä, olisiko vahinko korvattava tiekuljetusvakuutuksen perusteella ilman jäähdytyslaitelisälauseketta ja jos lisälauseke on liitetty vakuutukseen sekä siitä, miten vakuutusehtoja tulkittaessa on suhtauduttava ns. kaksitoimisiin lämmönsäätölaitteisiin.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli 3.2.1981 klo 3.00 ottanut kuljetettavakseen pakastettuja tuotteita sisältävän kontin Helsingin Metsälän terminaalista Kouvolaan. Tätä ennen kontti oli yhtiö A:n toimesta tuotu Metsälään 2.2.1981 iltapäivällä. Purettaessa konttia Kouvolassa 3.2.1981 n. klo 7.00 havaittiin kontin lämpötilan olleen +15 °C ja kontin sisällön pilaantuneen.

Vakuutusyhtiö on todennut, että korvausta ei suoriteta tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1.4.3.10 -kohdan mukaan, jos vahinko on johtunut liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, paitsi milloin vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta. josta vakuutuksenottaja on vastuussa. Edelleen yhtiö on todennut, että eri sopimuksesta vakuutus kattaa myös sen tiekuljetussopimuslain mukaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, joka on seurausta siitä, että jäähdytyskone siinä äkillisesti ilmenneen vian vuoksi on tullut toimintakyvyttömäksi ja tämä on aiheuttanut vahingon. Koska tällaista sopimusta ei käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkaan ole osapuolten välillä tehty ja koska vahinko ei ole johtunut jäähdytyskoneen rikkoutumisesta, korvausvelvollisuutta ei yhtiön kannanoton mukaan ole syntynyt.

Rahdinkuljettajan mukaan vahinko on havaittu yhtiön kuljetussuoritteen jälkeen ja se on aiheutunut tuottamuksesta, koska jäähdytyslaitteen säätökytkin on jossakin kuljetuksen vaiheessa käännetty puhaltamaan konttiin lämmintä ilmaa. Yhtiön käsityksen mukaan vahinko kuuluu tiekuljetussopimuslain piiriin ilman jäähdytyslisälauseketta, koska vahinko on johtunut huolimattomasta menettelystä eikä jäähdytyslaitteen rikkoutumisesta. Yhtiö katsoo lisäksi, että tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen yllämainittua kohtaa on sovellettava sekä tavallisiin jäähdytyslaitteisiin että ns. kaksipuolisiin agregaatteihin samalla tavalla.

Yhtiö A on todennut, että yhtiö ei missään vaiheessa ole toiminut rahdinkuljettajana ja että ennen kontin kuormattavaksi lähettämistä se oli käynnistetty yhtiön tavara-asemalla ja säädin oli asetettu osoittamaan lukemaa -20 °C.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että saadun selvityksen mukaan kuljetusliikettä on tässä tapauksessa pidettävä rahdinkuljettajana. Lautakunta katsoo edelleen asiakirjojen perusteella selvitetyksi, että kuljetettavat pakasteet ovat rahdinkuljettajan suorittaman kuljetuksen aikana kuljetuksessa käytetyssä kontissa osittain sulaneet ja pilaantuneet sen johdosta, että kontin pakastinlaitteisto on jossakin kuljetuksen vaiheessa siirtynyt puhaltamaan konttiin lämmintä ilmaa. Koska rahdinkuljettaja ei ole tiekuljetussopimuslain 29 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla osoittanut ryhtyneensä kaikkiin hänelle kuuluviin tilanteen edellyttämiin toimiin jäähdytyslaitteen käytön valvonnassa ja kun kontin jäähdytyslaite käsiteltävänä olevassa tapauksessa on rinnastettavissa perävaunun vastaavaan laitteeseen, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa asiakkaalle syntyneestä vahingosta. Lautakunta toteaa kuitenkin, että oikeus korvaukseen on TKSL:n 41 §:n mukaan vanhentunut.

Ottaen huomioon, että tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.4.2.10 -kohdan mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko johtuu liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ja kun vahinko ei ole suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja olisi vastuussa, sekä kun vakuutusehtojen jäähdytyslaitteilla varustettuja autoja koskeva lisälauseke ei sanamuotonsa puolesta sovellu nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen, koska vahinko ei ole johtunut jäähdytyskoneessa ilmenneestä viasta, ei vahingon korvaaminen kuulu vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen piiriin.

Koska lausuntopyynnössä esitetty tiedustelu siitä, miten tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohta 1.4.3.10 lisälausekkeineen soveltuu ns. kaksitoimisiin lämmönsäätölaitteisiin, jotka pystyvät kehittämään sekä kylmää että lämmintä ilmaa, ei perustu todelliseen vahinkotapaukseen, lautakunta ei anna tästä kysymyksestä erillistä lausuntoa.

Päätös oli yksimielinen

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA