Haku

12/29/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/29/81

Ratkaisu annettu: 24.08.1981

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta asiassa, jossa kuljetusajoneuvo lasteineen on varastettu kuljetuksen aikana. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja, jolla on ollut kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiössä, on ottanut Suomesta kuljetettavakseen tekstiilejä Ruotsiin. Ajoneuvo oli kuljetettu Turusta Tukholmaan, johon ajoneuvo oli jätetty ns. Viking-terminaalin paikoitusalueella odottamaan jatkokuljetusta 21.–23.6.1980 välisen ajan. Tuona aikana ajoneuvo kuormineen oli anastettu. Paikoitusalue ei ole muulta liikenteeltä suljettu eikä pysäköidyille autoille ole järjestetty vartiointia. Terminaali on suljettu yön ajaksi, jolloin terminaalin rakennuksille on järjestetty kiertävä vartiointi kaksi kertaa yön aikana. Vetoauto oli löytynyt 9.7.1980 ja perävaunu 25.9.1980.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.5 kohdan tarkoittama tilanne, jossa ajoneuvo on jätetty vartioimatta ja ilman silmälläpitoa. Vakuutusyhtiön saaman tiedon mukaan kyseessä oleva autojen pysäköinti satamissa on yleinen tapa eikä osapuolten kesken ole erikseen sovittu vastuukysymyksistä.

Rahdinkuljettaja on todennut, että toimenpide auton jättämisestä lukittuna asianomaisella pysäköintipaikalle on täysin tavanomaiseen liikennöimiseen liittyvä toimenpide juuri juhlapyhien alla, jolloin kuljettajat eivät seuraa lautalla auton mukana. Rahdinkuljettaja on noudattanut tätä käytäntöä lähes koko toimintansa ajan myös muissa satamissa mm. Suomessa ja se on toiminut hyvässä uskossa, että auto on näillä satama-alueilla riittävän valvonnan ja silmälläpidon alaisena, kuten tiekuljetusvakuutuksen ehdot edellyttävät. Poikkeuksena tästä on luonnollisesti ollut myös rahdinkuljettajan käsityksen mukaan Italia, jossa asianomaiset toimenpiteet eivät suinkaan ole riittäviä. Tässä tapauksessa rahdinkuljettaja katsoo, että se on tiekuljetussopimuslain mukaisessa vastuussa toimeksiantajaan nähden kadonneista tavaroista ja että vahinko kuuluu tiekuljetusvastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että paikoitusalue, jolta ajoneuvo on varastettu, ei ole suljettu yleiseltä liikenteeltä eikä sillä ole järjestetty ajoneuvoihin kohdistuvaa valvontaa ja vartiointia. Rahdinkuljettaja on, koska rahdinkuljettajan vastuusta vapautumisen perustetta ei ole osoitettu olevan olemassa, tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla vastuussa kuorman anastamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vaikka ajoneuvon seisottamista kyseisellä paikoitusalueella voidaan lautakunnan mukaan pitää kuljetuksiin liittyvänä tavanomaisena käytäntönä, lautakunta kuitenkin tässä tapauksessa, huomioon ottaen ilman silmälläpitoa tapahtuneen säilytyksen pitkähkön ajan, katsoo, että tapaukseen voidaan soveltaa tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen kohdan 1.4.3.5 kohdan säännöstä, jonka mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Koska vahingon on katsottu aiheutuneen tästä, lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei sanotun tiekuljetusvastuuvakuutuksen ehtojen kohdan mukaan ole korvausvelvollinen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Yksi jäsen lausui seuraavan yhtyen muuten lautakunnan lausuntoon:

Koska ajoneuvon seisottamista kyseisellä terminaalin paikoitusalueella voidaan pitää yleisenä käytäntönä, jonka noudattaminen vain harvoin johtaa vahinkoihin, katson, että rahdinkuljettajan menettelyllään osoittamaa huolimattomuutta voidaan pitää vähäisenä. Tämän vuoksi ja koska tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.5 kohdan soveltamista kyseiseen säilytykseen voidaan pitää siinä määrin tulkinnanvaraisena, ettei rahdinkuljettajan voida katsoa tietäneen toimineensa vastoin vakuutusehtoja, katson ehdon soveltamisen johtavan ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Tämän vuoksi vakuutussopimuslain 34 §:n nojalla ehtokohtaa sovitellen suosittelen, että vakuutusyhtiö ottaisi tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella vastatakseen puolesta rahdinkuljettajan vastuulla olevasta vahingon määrästä.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia