Haku

12/153/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/153/86

Ratkaisu annettu: 18.12.1986

Part som begär om utlåtande: Försäkringsbolaget

Uppgifter angående skadehändelsen

Avsändaren inlämnade visst råmaterial till Helsingfors för transport till mottagaren i Mariehamn fredagen den 1.11.1985. Chauffören för fraktföraren skulle avhämta godset ännu under samma dag, men han hade bilen för fullt lastad för att det ifrågavarande godset skulle ha fått rum i hans bil. Av denna orsak befordrades godset per järnväg till Åbo. Speditören för fraktföraren fann varan i Åbo måndagen den 4.11.1985 kl 15.00. Avsikten var att inlasta godset i bil och befordra det med färjan från Nådendal, men av någon orsak inlastades bilen felaktigt på färjan så att bilen och därjämte godset inte kunde fås ut i Mariehamn. Därför blev man tvungen att låta bilen åka av och an till Kapellskär. Vid färjans återkomst till Mariehamn konstaterades, att något gods inte fanns med i den ifrågavarande bilen. Härefter lastades godset med från Åbo tisdagen den 5.11.1985. Godset anlände till Mariehamn och utkördes till mottagaren den 6.11.1985 kl 7.00.

Mottagaren kräver nu speditörsfirman på inkomstbortfall på grund av driftstopp för den försenade leveransen.

Ståndpunkt av part som ber om utlåtande

Försäkringsbolaget anser, att ansvarsförsäkringen för vägtransport kan ersätta skadan på grund av dröjsmål med utlämnande at transporterat gods enligt 35 § i Lagen om vägbefordringsavtal. Bolaget anser, att transportören är ansvarig och att skadan bör ersättas, men dock högst med det belopp som motsvarar frakten.

Begäran om utlåtande

Försäkringsbolaget ber om skadenämndens för vägtransportförsäkring utlåtande i följande frågor:

- Är transportören ansvarig för dröjsmålet och vad bör i så fall ersättas?

- Menas med frakten enligt 35 § L om vägbefordringsavtal verkliga fraktkostnadrer och har detta något samband med varans värde?

- Kan Speditionsansvarsförsäkringen enligt villkor nr 306 tillämpas i detta fall?

SKADENÄMNDENS UTLÅTANDE

Skadenämnden konstaterar, ett speditören haft att ombesörja transporten av varan, ett parti tetrakaliumpyrofosfat från Abo till mottagaren på Åland över Mariehamn. Enligt den utredning som framgår ur de föreliggande handlingarna, har fraktförar omhändertagit det ifrågavarande godset i Abo tisdagen den 5.11.1985. Enligt den ifrågavarande utredningen har fraktföraren levererat varan till mottagaren följande dag, onsdagen den 6.11.1985 på morgonen.

Med anledning härav konstaterar skadenämnden, att fraktföraren inte gjort sig skyldig till någon försening beträffande transporten eller leveransen av det ifrågavarande godset.

Beträffande speditörens eventuella ansvar konstaterar skadenämnden, att denna fråga faller utanför skadenämndens för vägtransportförsäkring kompetensområde i enlighet med 1 § av nämndens arbetsstadga av den 29.3.1983, varför nämnden inte anser sig kunna ta ställning till speditörens eventuella ansvar.

Beslutet var enhälligt.

SKADENÄMNDEN FÖR VÄGTRANSPORT