Haku

11/227/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/227/91

Ratkaisu annettu: 03.09.1991

Lausunnonpyytäjä: Rahdinkuljettaja

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

Rahdinkuljettaja oli saanut 1.10.1990 lähettäjältä tehtäväkseen kuljettaa erän alumiinilevyjä lentoyhtiön rahtiterminaalista Vantaalta vastaanottajalle. Kuljetus oli tapahtunut siten, että rahdinkuljettajan noutoauto oli noutanut tavaran Vantaan terminaalista rahdinkuljettajan terminaaliin Helsinkiin, jossa alumiinilevyerä oli siirretty toiseen ajoneuvoon kuljetettavaksi Helsingistä vastaanottajalle. Kuljetuksesta tehty 1.10.1990 päivätty autorahtikirja kattoi koko kuljetuksen.

Kuljetettavat alumiiniset levyt, kooltaan n. 3,5 x 1,2 metriä ja kokonaispainoltaan 328 kg, olivat pakatut kahden pitkittäisen tukipuun päälle, kukin levy muovikalvolla suojattuna, suojapahvilla varustettuna ja teräsvantein sidottuna.

Purettaessa lähetystä noutoautosta trukilla rahdinkuljettajan Helsingin terminaalissa siirtyivät levyjä tukeneet kaksi pituussuuntaista puuta paikoiltaan, jolloin levyt taipuivat trukin sarvissa. Tapahtumasta oli tehty rahtikirjaan merkintä "pakkaus puutteellinen". Levyt oli sittemmin toimitettu vastaanottajalle.

Vastaanottajan suorittamassa purkaustarkastuksessa oli havaittu "kuljetuspakkauksen rikkoutuneen ja levyerän retkahtaneen. Kuljetuskehikko ja alusta olivat rikkoutuneet ennen lastausta tavaran ollessa rahdinkuljettajan hallussa. Vaurioita oli lisäksi ollut levyjen reunoissa."

Vastaanottaja oli todennut levyt käyttökelvottomiksi alkuperäiseen tarkoitukseensa lentokoneen varaosiksi ja asettanut vioittuneet levyt rahdinkuljettajan käyttöön.

Noutoauton kuljettaja oli lastannut alumiinierän lähettäjän terminaalista ajoneuvoon. Levyt oli lastattu pumppuvaunulla. Autonkuljettaja kertoman mukaan pakkaus oli jo siinä vaiheessa ollut sellainen, että levyjen reunat olivat retkahdelleet, koska levyjen alla oli ollut ainoastaan tukipuut ja pakkaus oli muuten näyttänyt "läjähtäneeltä".

Vastaanottaja on sittemmin tarkistanut tarkastuskertomuksen sisältöä todeten, että tavaroiden tullessa perille "ei niiden alla ollut ollut mitään tukia eikä enää muutakaan pakkausta päällä. Vanteet oli katkottu, reunatuet otettu pois jne. Levyjen alle oli ainoastaan laitettu puut, että trukin piikit oli saatu alta pois."

Lähettäjä on esittänyt rahdinkuljettajalle 19.747,97 markan määräisen korvausvaatimuksen.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja korvausvelvollinen, koska pakkauksen puutteellisuudesta ei ole tehty varaumaa rahtikirjaan tavaraa ensi kertaa kuljetettavaksi otettaessa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 12 §:n mukaan rahdinkuljettajan tulee tavaraa kuljetettavaksi ottaessaan tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan. Jollei rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä eikä muuta näytetä, katsotaan lain 13 §:n 3 momentin mukaan, että tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila tavaraa kuljetettavaksi otettaessa oli hyvä.

Lautakunta toteaa, että jollei rahdinkuljettaja tavaraa kuljetettavaksi ottaessaan tarkasta tavaraa TKSL 12 §:n 2 momentissa mainitussa tarkoituksessa, seuraamuksena on, että rahdinkuljettajan on näytettävä, että luovutettaessa vahingoittunut tavara se oli vahingoittunut jo silloin, kun rahdinkuljettaja otti sen kuljetettavakseen. Varauman tekemisen laiminlyöminen siis aiheuttaa, että tavaran katsotaan olleen rahtikirjan ilmoittamassa kunnossa ja näin rahdinkuljettajan velvollisuudeksi tulee osoittaa, että vahinko oli kuljetettavalle tavaralle tapahtunut jo ennen kuin tavara oli siirtynyt rahdinkuljettajan haltuun.

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettajalle ei yksin sen perusteella, että pakkauksen puutteellisuudesta ei ole tehty varaumaa rahtikirjaan tavaraa kuljetettavaksi otettaessa, aiheudu korvausvelvollisuutta.

Esillä olevassa asiassa on tehty todennäköiseksi, että noutoauton kuljettajan hakiessa tavaraa lentoterminaalista alumiinilevyjen pakkaus on "muuten näyttänyt läjähtäneeltä". Lautakunta kuitenkin toteaa, että pakkauksen tila ei ole ollut selvästi viallinen, koska rahdinkuljettaja ei ole merkinnyt minkäänlaista varaumaa rahtikirjaan. Lautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen mukaan rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt, että kuljetettavien alumiinilevyjen tai niiden pakkauksen kunto olisi ollut viallinen levyjä noutoautoon lastattaessa.

Tavaraa vastaanottajan luona purettaessa on kuitenkin todettu, että pakkaukseen kuuluneet pitkittäiset tukipuut olivat kadonneet samoin kuin pakkauksessa käytetyt pahvisuojukset. Myös pakkausta ympäröivät teräsvanteet olivat olleet poikki.

Lautakunta katsoo, että alumiinilevyjä on siirtokuormauksen aikana käsitelty siten, että levyt ovat vahingoittuneet. Tältä osin lautakunta katsoo rahdinkuljettajan olevan vahingosta vastuussa.

Rahdinkuljettaja on vastuusta vapautuakseen vedonnut tavaran puutteelliseen pakkaukseen. Lautakunta katsoo, että erityistarkoituksiin (lentokoneen varaosiksi) käytettävät ohuet alumiinilevyt ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina alttiita vahingoittumiselle. Lautakunta katsoo niin ikään, että siirtokuormaukseen käsiteltäviksi tarkoitetut pakkaukset tulee suunnitella ja toteuttaa sellaisiksi, että ne kestävät normaalit siirtokuormausrasitukset. Esillä olevassa tapauksessa lautakunta katsoo, että pakkauksen reunojen suojaaminen yksinomaan pahvilla ilman minkäänlaisia puutukia ei täytä normaalin kuljetuspakkauksen vaatimuksia. Tällä perusteella lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajan korvausvelvollisuutta aiheutetusta vahingosta on soviteltava.

Lautakunta katsoo nojautuen TKSL 27 §:n 1 momentin, 29 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 30 §:n säännöksiin, että rahdinkuljettajan on korvattava kaksi kolmasosaa (2/3) tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA