Haku

11/165/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/165/87

Ratkaisu annettu: 22.10.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Suomalainen rahdinkuljettaja on toimittanut ruotsalaiselle lähettäjälle trailerin, joka ei ole ollut rahdinkuljettajan säännöllisessä liikenteessä, käytettäväksi selluloosavanun kuljettamiseen Ruotsista Suomeen. Selluloosavanu on tarkoitettu käytettäväksi saniteettitarvikkeiden valmistukseen, joten sen puhtausvaatimukset ovat erittäin suuret.

Perävaunu on annettu lastattavaksi puhdistamattomana ja sen kuormatilassa on ollut epäpuhtautta, jotakin nokimaista ainetta (mahdollisesti kimröökiä).

Lähettäjä on lastannut traileriin 10.2.1987 168 paalia (n. 24 tonnia) valkaistua selluloosavanua, jonka arvo lähetyspaikkakunnalla on SEK 63.741,60.

Vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta tavaraa siinä ilmenneiden epäpuhtauksien vuoksi ja palauttanut trailerin lähettäjälle. Tavaran tarkastuksessa, josta tehty tarkastuskertomus on päivätty 25.2.1987, on aineen todettu saastuttaneen koko lähetyserän, koska se on tunkeutunut pakkauspaperin taitosten välistä tuotteeseen.

Tavaran kuljetus- ja palautuskustannusten määrä seisontakorvauksineen on SEK 15.682,- ja FIM 2.060,-.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan lähettäjä, joka tietoisena ajoneuvojen puhtausvaatimuksesta on itse lastannut trailerin, on yksin vastuussa tapahtuneesta vahingosta TKSL 28 §:n (lähettäjän virhe) tai TKSL 29 §:n 3-kohdan (lähettäjän kuormaus) nojalla erityisesti, kun epäpuhtauden määrän perusteella voidaan päätellä lähettäjän havainneen epäpuhtauden jo lastausvaiheessa.

Lausunnonpyytäjän vakuutuksenottaja, rahdinkuljettaja, puolestaan toteaa kuljettaneensa ko. tavaraa jo kauan ja ilmoittaa olevansa tietoinen raaka-aineen erikoisominaisuuksista ja lastitilan puhtausvaatimuksista.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä lastaa suuren määrän autoja. Kaikilla kuljettajille on määräys huolehtia ajoneuvojensa puhtaudesta ja soveltuvuudesta ko. tuotteiden kuljetukseen. Eräissä tapauksissa lähettäjä on joutunut huomauttamaan lastitilan siisteydestä, joskin vain lähettäjälle vieraille rahdinkuljettajille/kuljettajille.

Lähettäjän Suomen-kuljetukset tapahtuvat sellaisten rahdinkuljettajien suorittamina, jotka lähettäjä tuntee hyvin, ja jotka puolestaan tuntevat hyvin lähettäjän vaatimukset lastitilan puhtauden suhteen. On luonnollista, että tällaisten tuttujen kuljettajien osalta edellytetään kaiken olevan kunnossa tavaraa lastattaessa ja tästä syystä lastitiloissa suoritetaan vain pikatarkastus.

Tästä voidaan päätellä, että kimröökiä on lastattaessa ollut lastitilassa alun perin vain rajoitetulla alueella, mutta kuljetuksen aikana se on pölynnyt koko lastitilaan. Lähettäjän palveluksessa oleva trukinkuljettaja ei nähnyt lastattaessa minkäänlaista likaa tavaratilassa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan rahdinkuljettaja ruotsalaisen edustajansa välityksin on jo kauan kuljettanut valkaistua selluloosavanua Ruotsista Suomeen käytettäväksi saniteettitarvikkeiden raaka-aineena. Rahdinkuljettaja on ollut tietoinen kuljetettavan tavaran erityisistä kuljetusvaatimuksista, erityisesti kuormatilan puhtausvaatimuksesta.

Rahdinkuljettajan vastuulla oleva puhdistamattomaan traileriin on lastattu lähettäjän toimesta 10.2.1987 168 paalia valkaistua selluloosavanua, yhteensä 23.851 kg.

Lastattaessa tavaraa traileri on ollut siinä määrin likainen, että lähettäjän edustajan olisi tullut havaita se tapahtuneessa pikatarkastuksessa ja huomauttaa lastitilan epäpuhtaudesta. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja lastaus on suoritettu loppuun. Kuljetuksen aikana koko lasti on pilaantunut lastitilassa olleen epäpuhtauden (kimröökin) pölyämisen vuoksi.

Tavaran vastaanottaja on kieltäytynyt tavaran vastaanottamisesta ja palauttanut sen lähettäjälle.

TKSL 28 §:n 2 momentin mukaisesti rahdinkuljettaja ei vastuusta vapautuakseen saata vedota ajoneuvonsa puutteellisuuteen. Rahdinkuljettajan on katsottava olevan vastuussa trailerin soveltuvuudesta ko. tavaran kuljetukseen samoin kuin lastitilan siisteydestä, eikä lausunnonpyytäjä siis voi vedota rahdinkuljettajan vastuulla olleen trailerin vikaan vastuusta vapautuakseen.

Mitä tulee lähettäjän suorittaman tavaratilan tarkastuksen ja lastauksen merkitykseen sekä lähettäjän tietoisuuteen lastitilan likaisuudesta, lautakunta toteaa lähettäjän puolestaan ainakin hiljaisesti hyväksyneen tavaratilan epäpuhtauden asiasta tietoisena ja näin omalla laiminlyönnillään myötävaikuttaneen vahingon syntyyn.

Tästä syystä ja nojautuen TKSL 28 § ja TKSL 30 §:n säännöksiin lautakunta harkitsee oikeaksi jakaa tapahtuneen kokonaisvahingon seuraamukset siten, että rahdinkuljettajalle vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö vakuutuksen nojalla vastaa vahingoista kaksi kolmasosaa (2/3) ja lähettäjä puolestaan yhden kolmasosan (1/3).

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA