Haku

10/211/90

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/211/90

Ratkaisu annettu: 30.11.1990

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Rahdinkuljettaja: Kuljetusliike

Vahingonkärsinyt: Toimeksiantaja

TAPAHTUMA

Lautakunta toteaa asiakirjoista saadun selvityksen perusteella, että kuljetusliike on maanantaina 4.6.1990 ottanut Porin telakka-alueella siirtääkseen betonisia tukipilareita. Kunkin pilarin paino on ollut n. 240 tonnia ja kuljetusta varten on käytetty erityistä kuljetuslavettia. Mainitun päivän aamuna yhden betonisen tukipilarin siirto on onnistunut moitteetta. Toinen pilari, joka on ollut varastoituna sepelipintaisella maalla, on nostettu ensimmäisessäkin siirrossa käytetylle lavetille. Tämän jälkeen rahdinkuljettaja on siirtänyt lavettia n. 5 metriä eteenpäin, jolloin lavetin etupää on tullut asfaltille, tarkastaakseen lavetin vaakasuoruuden ja hydrauliikkapiireissä olevien painemittareiden arvot. Paineet ovat mittarin mukaan olleet tasan ja vesivaa'an mukaan lavetti on poikittaissuunnassa ollut vaakasuorassa. Näiden tarkistusten jälkeen on tehty korjaus lavetin pituussuunnassa siten, että takaosaa on laskettu etuosaa alemmaksi. Tässä yhteydessä lavetilla pystyssä ollut pilari on kaatunut sivusuuntaan perästä katsoen oikealle. Lavetilta kaatunut pilari on katkaissut lavetin hydrauliikkajohtoja. Samaa lavettia on johtojen uusimisen jälkeen myös seuraavana päivänä käytetty samanlaisten pilareiden siirtoon, jotka siirrot ovat onnistuneet moitteetta.

Kaatumishetkellä lavetti on ollut osittain asfalttipintaisella, osittain sepelipintaisella maa-alustalla.

Osapuolet ovat erimielisiä vahingon syntymisen syystä.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa vahingosta ja siitä, onko vahinko korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja vastaa tavarasta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisen ajan. Pykälässä on mainittu joukko tilanteita, joissa rahdinkuljettaja vapautuu vastuusta, mikäli hän näyttää lakiin sisältyvän vapautumisperusteen olemassaolon.

Rahdinkuljettaja on vedonnut vastuustavapautumisperusteenaan siihen, että lavetin säädöt ja oikaisut ovat tapahtuneet täysin asianmukaisesti ja että lavetti on ollut kunnossa. Sen sijaan maapohja lavetin alla ei ole ollut tasainen vahinkohetkellä. Etupyörät ovat olleet asfaltilla ja se osa lavetista, johon pilari on ollut sijoitettuna, sepelirouheella. Pilarin kaatuminen on johtunut maapohjan pettämisestä ja siitä, että pilari vastoin rahdinkuljettajan suositusta on suoritettu tilaajan vaatimuksesta yhdellä lavetilla kahden sijasta. Rahdinkuljettaja on katsonut, että vahinko on johtunut olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä kuin myös toimeksiantajan antamasta virheellisestä ohjeesta.

Mitä ensinnä tulee toimeksiantajan antamiin ohjeisiin, lautakunta toteaa, että tilaajan 2.5.1990 päivätyssä tilauksessa on otettu huomioon mahdollisuus suorittaa työ kahdella kuljetusyksiköllä. Rahdinkuljettaja puolestaan on 7.6.1990 päivätyssä kirjeessään todennut siirtojen tulevan suoritettavaksi kahdella rinnakkain kytketyllä tasovaunulla. Betonipilareiden siirrot on kuitenkin suoritettu vain yhdellä lavettivaunulla. Yhden lavettivaunun käyttö on aiheutunut tilaajan tahdosta. Lautakunta toteaa, että kysymyksen ollessa erittäin vaikean, raskaan ja kookkaan esineen siirtämisestä ja rahdinkuljettajan ollessa erityisesti raskaskuljetuksiin erikoistunut yhtiö, rahdinkuljettaja on hyväksyessään tilaajan vaatimuksen vain yhden lavetin käyttämisestä hyväksynyt tämän turvalliseksi ja varmaksi ratkaisuksi. Mikäli rahdinkuljettaja ei olisi hyväksynyt lähettäjän esittämää siirtotapaa, hänen olisi tullut kieltäytyä kuljetustehtävästä. Hyväksyessään tapahtuneen kuljetusratkaisun rahdinkuljettaja on myös ottanut vastuun siirron teknisestä turvallisuudesta.

Mitä sitten tulee tapahtuneeseen vahinkoon ja siihen johtaneisiin syihin, lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on tehnyt todennäköiseksi, että lavetissa ei ole ollut toimintahäiriöitä. Lautakunnan käyttöön annetusta asiantuntijalausunnosta ilmenee, että onnettomuuden syynä ei myöskään ole ollut maan painuminen. Tätä käsitystä tukevat myös lautakunnan käyttöön annetut valokuvat onnettomuuspaikasta. Lautakunta toteaa, että vahingon aiheuttanut syy on jäänyt selvittämättä.

Kun rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt, että vahinko olisi aiheutunut syystä, joka vapauttaisi rahdinkuljettajan vastuusta, lautakunta katsoo tiekuljetussopimuslain 27 §:ään sisältyvän yleislausekkeen tulevan sovellettavaksi ja katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiö ei ole näyttänyt sen ja rahdinkuljettajan välisessä vakuutussopimuksessa olevan vakuutusyhtiön maksuvelvollisuutta poistavaa ehtoa, josta syystä vakuutusyhtiö on tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen perusteella velvollinen korvaamaan tapahtuneen vahingon rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA