Haku

Ikäihmisten pankkipalvelut

1 Aluksi

Tämän julkaisun tiedot pohjautuvat vuonna 2018 toteutettuun kartoitukseen.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (jäljempänä FINE) teki syyskuussa 2018 pankeille kyselyn selvittääkseen mitä ikäihmisille suunnattuja pankkipalveluita ja niiden käyttöä helpottavia neuvontapalveluita pankit tarjoavat ja missä laajuudessa. Tämä julkaisu kokoaa yhteen saadut vastaukset.

Kyselyyn vastasi yhdeksän pankkia tai pankkiryhmää, jotka ovat:

 • Aktia Pankki Oyj, jäljempänä Aktia
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, jäljempänä Danske
 • Nordea Bank Oyj, jäljempänä Nordea
 • Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori, jäljempänä Handelsbanken
 • Oma Säästöpankki Oyj, jäljempänä OmaSp
 • OP osuuskunta, OP, jäljempänä OP
 • POP Pankkiliitto osk, jäljempänä POP Pankit
 • S-Pankki Oy, jäljempänä S-Pankki
 • Säästöpankkiliitto osk, jäljempänä Säästöpankit.

Pankkeja pyydettiin vastaamaan erityisesti ikäihmisten pankkipalveluiden tarjoamisen näkökulmasta. Kyselyssä ikäihmisillä tarkoitettiin yli 65-vuotiaiden ikäryhmää, joita Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli miljoona henkilöä.

Konttoriverkoston harventumisen ja tietotekniikan kehityksen myötä suuresti muuttuneiden pankkipalveluiden käyttö edellyttää uutta ja erilaista osaamista. Monet asiakkaat kokevat digitalisaation helpottavan ja nopeuttavan asioiden hoitoa, mutta osalle asiakkaista tilanne on haastava.

Saaduista vastauksista selviää, että useimmilla pankeilla ei ole omaa, ikäihmisille suunnattua palvelustrategiaa, vaan pankit suuntaavat palvelunsa asiakkaiden tarpeiden ja eri elämänvaiheiden mukaan. Kaikki pankit kertovat kehittävänsä palveluitaan edelleen aktiivisesti ja huomioivansa kehitystyössä paitsi asiakkailta myös ikäihmisiä edustavilta järjestöiltä saatavaa ja kerättävää palautetta.

Pankeilla on tarjolla laajasti erilaisia tuki- ja neuvontapalveluita. Useimmat niistä ovat asiakkaiden saatavilla etäpalveluina tai edellyttävät asiakkaan tunnistautumista verkkopankkitunnuksin. Ikäihmiselle tärkeän maksuvälineen eli käteisen saatavuus on puolestaan varmistettu lisäämällä vaihtoehtoisia käteisnostopaikkoja konttori- ja automaattiverkoston supistumisen myötä.

Asiakasyhteydenottojen ja ikäihmisiä edustavien tahojen kertoman mukaan on kuitenkin ilmeistä, että ikäihmiset kokevat pankkipalvelujen saatavuuden heikentyneen ja että palveluiden uudet muodot koetaan vieraiksi, joskus jopa pelottaviksi. Taustalla voi olla tottumattomuus tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön, mikä korostaa pankkien tarjoaman käyttötuen ja neuvonnan merkitystä ikäihmisille. He arvostavat henkilökohtaista kontaktia ja palvelua eivätkä koe etäpalveluita samalla tavoin henkilökohtaisiksi.

Article line divider

2 Pankkipalveluiden käyttöä koskeva neuvonta

Pankkipalveluiden kehitys on ollut ja on edelleen nopeaa. On ilmeistä, että digitalisointi ja erilaiset palvelujen etäkäyttömuodot tulevat vain lisääntymään.

Pankit tarjoavat laajasti ja useissa eri kanavissa neuvontaa ja tukea digitaalisten pankkipalveluiden käyttöön. Neuvontaa tehdään pääsääntöisesti digitaalisia kanavia hyödyntäen. Osa pankeista on valmis viemään neuvontaa asiakkaan kotiin sekä antaa neuvontaa myös asiakkaan omaa laitetta, esimerkiksi älypuhelinta tai tablettia hyödyntäen. Painettuja, kirjallisessa muodossa jaettavia ohjeita tai digipalveluiden testikäyttöympäristöjä ei kuitenkaan ole tarjolla kaikilla pankeilla.

Seuraavan sivun taulukkoon on koottu yhteenveto pankkien tarjoamista neuvonta- ja tukipalveluista ja niiden eri muodoista.

Pankkien neuvonta ja aineistot

Neuvonta Säästöpankit Nordea Aktia Handelsbanken Danske POP PAnkit S-Pankki OmaSp OP
Puhelinneuvonta x x x x x x x x x
Digineuvonta konttoreilla x x x x x x x x x
Digineuvonta kotona x   x         x  
Digineuvonta tapahtumissa ja yhteistyökuppaneiden toimesta x x x   x x   x x
Aineistot ja ohjeet Säästöpankit Nordea Aktia Handelsbanken Danske POP PAnkit S-Pankki OmaSp OP
Ikäihmisille suunnatut omat verkkosivut / osiot sivustolla   x   x         x
Opetusvideoita digipalveluista, esim. YouTube x x x     x x   x
Kirjalliset / kuvalliset ohjeet digipalveluiden käyttöön verkkosivuilla   x x     x x x x
Kirjalliset / kuvalliset ohjeet digipalveluiden käyttöön painettuina   x       x   x x
Article line divider

3 Verkko- ja mobiilipankki

Verkkopankkisopimuksen tekemiseksi pankit suosittelevat käyntiä konttorissa, jossa asiakkaan kanssa käydään läpi sopimuksen sisältö. Samalla asiakas voidaan perehdyttää ja opastaa verkkopankin käyttöön. Tässä yhteydessä pankit kertovat asiakkaille myös asiakkaan velvollisuuksista verkkopankin turvallisessa käytössä ja verkkopankkitunnusten huolellisessa säilyttämisessä.

Pankkiasioinnin turvallisuuden lisäämiseksi joidenkin pankkien verkkopankkeihin on mahdollista asettaa erilaisia verkkopankkia tai verkkopankkitunnusten käyttöä koskevia rajoituksia esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas ei luota omiin digitaitoihinsa.

Kaikki pankit kertovat helppouden ja selkeyden ohjaavan verkko- ja mobiilipankkien kehittämistä.

Palvelu Säästöpankit Nordea1) Aktia2) Handelsbanken Danske POP PAnkit S-Pankki OmaSp OP3)
Selko- tai helppokäyttöinen osio verkkopankista     x           x
Selko- tai helppokäyttöinen osio tunnuslukukortista tai -sovelluksesta   x     x        
Mahdollisuus rajoittaa verkkopankkitunnusten käyttö vain oman pankin palveluiden käyttöön   x   x         x
Mahdollisuus rajoittaa verkkopankissa tarjolla olevia palveluja   x   x         x
Testiympäristö verkko- tai mobiilipankin käytöstä       x x x x   x

1) Nordealla on valikoimassa puhuva tunnuslukulaite joka on myös kooltaan suurempi kuin normaali tunnuslukulaite. Verkkopankkitunnukset voi avata joko vain Nordean palvelujen käyttöön tai laajasti kaikkien palveluiden käyttöön (e- tunniste). Verkkopankista voi ottaa käyttöön myös rajoitetun verkkopankin jolla käytännössä voi ainoastaan katsella esim. tilitietoja mutta ei pysty tekemään transaktioita.

2) Aktian helppokäyttöisemmässä verkkopankissa on yksinkertaisempi käyttöliittymä, jossa on suurennettu fonttikoko ja suuremmat valintapainikkeet. Lisäksi helppokäyttöisen verkkopankin toiminnallisuuksista on karsittu harvemmin käytettäviä ominaisuuksia, kuten muun muassa lainahakemukset. Muuten verkkopankissa on kaikki päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen tarvittavat toiminnallisuudet, kuten mahdollisuus tarkastella tilejä, kortteja, suorittaa maksuja ja luoda tietoturvallisesti yhteys pankkiin viesti-ominaisuuden avulla. Myös mobiilipankissa on yksinkertaisempi käyttöliittymä.

3) OP: Käyttöä on helpotettu mm. vähentämällä toiminnallisuuksien määrää, ottamalla huomioon hyvä kontrasti ja riittävä fonttikoko sekä varmistamalla hyvä toimivuus ruudunlukuohjelmilla.

Article line divider

4 Pankkien toimipisteiden määrä, käteisen saatavuus ja maksukortit

Samaan aikaan kun pankkien toimipisteiden määrä on digitalisaation myötä jatkuvasti vähentynyt, ovat pankit kehittäneet uusia palvelumuotoja ja laajentaneet asiointimahdollisuuksia pankkikonttorien ulkopuolelle. Esimerkiksi käteistä voi nykyisin nostaa useiden kaupparyhmittymien kaupoista ja huoltoasemilta sekä postista perinteisten pankkikonttoreiden ja nostoautomaattien ohella. Käteisen käytön vähentymisen myötä myös automaattiverkosto on harventunut, mutta käteistä voi edelleen nostaa noin 1300 Otto-automaatista ja 220 Nosto-automaatista (Nokas CMS Oy:n arvio vuoden 2019 loppuun mennessä noin 400).

Käteisen käytön sijaan pankit ohjaavat myös iäkkäämpiä asiakkaitaan maksukorttien käyttäjiksi. Kaikki pankit kertoivat opastavansa asiakkaita maksukortin turvallisessa käytössä ottaen huomioon asiakkaan iän, kokemuksen ja taidot maksukortin käytössä.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot pankkien konttoreiden määrästä ja muista käteisnostopaikoista. Käteistä voi nostaa yleensä vain muiden ostosten yhteydessä kaupassa.

Pankki Konttorit Muut paikat,joista käteistä voi nostaa
Säästöpankit 150 K-ruokakaupat, Neste K -liikenneasemat
Nordea 120 K-ruokakaupat, Neste K -liikenneasemat, Tokmanni, R-kioskit, tilauksella posti
Aktia 35 K-ruokakaupat, Neste K -liikenneasemat, R-kioskit
Handelsbanken 40 K-ruokakaupat, R-kioskit
Dansk 39 K-ruokakaupat, Neste K -liikenneasemat, Tokmanni, R-kioskit
POP Pankit 81  
S-Pankki 88 S-ryhmän ruokakaupat, ABC-asemat
OmaSp 40 K-ruokakaupat, Neste K -liikenneasemat
OP 450 K-ruokakaupat, Tokmanni, Neste K -liikenneasemat, R-kioskit

K-ruokakaupat: K-Marketit, K-Supermarketit ja K-Citymarketit
S-ryhmän ruokakaupat: Salet, Alepat, S-Marketit ja Prismat

 

Käteisen rinnalla kaikki pankit kertovat kannustavansa kaikkia asiakkaitaan maksukorttien käyttöön käteisen sijasta. Asiakkaiden huomiota kiinnitetään ja asiakkaita neuvotaan maksukorttien turvallisesta käytöstä.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoa maksukortin käytön turvallisuutta lisäävistä tekijöistä.

Maksukortit Säästöpankit Nordea Aktia Handelsbanken Danske POP PAnkit S-Pankki OmaSp OP
Omavalintainen PIN   x x           x
Turvarajat käteisnostoille x x x x x x x x x
Turvarajat käteisnostoille luotolla nostettaessa     x           x
Turvarajat verkkokauppaostoille x 1)   x x 2)     x   x

 

1) verkko-ostot on mahdollista estää kokonaan.
2) debit-kortit (verkkokauppaostot sallittu tai ei sallittu).

Article line divider

5 Sijoitusten hoito, perintöasiat ja muut palvelut

Sijoitusten hoitoon, edunvalvontavaltuutukseen, testamenttiin ja muihin perintöasioihin pankit kertovansa antavansa apua ja ohjausta puhelimitse, henkilökohtaisesti tai lakimiespalveluina.

Tilanteet, jotka edellyttävät asiakkaan henkilöllisyyden todentamista, mutta joissa asiakas ei kuitenkaan esimerkiksi sairautensa vuoksi pääse pankkiin, hoidetaan pankeissa asiakaskohtaisesti. Asiakaskohtaisen tilannearvion pohjalta nämä asiointitilanteet pyritään pääsääntöisesti hoitamaan hyödyntämällä valtakirjamenettelyä, etäasiointikanavia tai kotikäyntejä.

Article line divider

6 Laskujen maksu

Laskuja voi maksaa useissa pankkien tarjoamissa palveluissa ja palvelukanavissa. Laskuja voi edelleen maksaa pankkien konttoreissa ja maksupalveluissa, vaikka digitaaliset palvelut ovat myös laskunmaksussa pankkien ensisijaisesti tarjoama vaihtoehto. E-lasku ja verkkolasku ovatkin helppoja ja vaivattomia tapoja laskunmaksuun perinteisen paperilaskun maksamisen sijaan. Suoramaksu puolestaan on vaivattomin tapa hoitaa maksaminen tilanteissa, joissa laskuttaja tarjoaa suoramaksuvaihtoehtoa.

Pankit neuvovat sekä konttoreissa että puhelinneuvonnassa erilaisista laskunmaksuvaihtoehdoista ja -palveluista. Joillakin pankeilla on tarjolla myös itsepalvelupisteitä laskunmaksua varten ja esimerkiksi iPad-pisteitä, joissa voi maksaa laskuja pankin henkilökunnan opastuksella.

Article line divider

7 Laskujen maksamisen vaihtoehdot

Laskutustapa Kuvaus Käytöstä sopiminen Käyttö
E-lasku Paperiton vaihtoehto perinteiselle laskulle. Omassa verkkopankissa tehtävä e-laskusopimus laskuttajittain.
 • E-lasku tulee laskuttajalta verkkopankkiin. Valittavissa maksaako laskun automaattisesti vai vasta hyväksynnän jälkeen. Voi maksaa myös mobiilipankissa.
Suoramaksu Laskuttaja lähettää ilmoituksen laskusta, joka veloitetaan tililtä eräpäivänä. Sovittava konttorissa tai puhelinpalvelussa. Edellyttää, että laskuttajalla on laskutustapana käytössä suoralasku.
 • Ei edellytä toimenpiteitä maksamisen suhteen, kun suoralaskutussopimus on tehty.
Perinteinen paperilasku Lasku tulee postitse laskun saajalle.  
 • Maksettava eräpäivänä käteisellä tai tilisiirtona konttorissa, automaatilla tai verkko-/ mobiilipankissa.
 • Maksua voi helpottaa viivakoodin lukijalla.
 • Puhelimen/tabletin kamerat toimivat myös viivakoodilukijoina: laskun viivakoodista otetaan kuva, jonka avulla maksutiedot siirtyvät suoraan maksupohjaan ja lasku hyväksytään verkkopankkitunnuksilla.
Maksupalvelu Laskun saajalle saapuneet paperilaskut tarkistetaan ja toimitetaan maksupalvelukuoressa pankkiin. Sovittava pankin kanssa.
 • Pankki hoitaa sille toimitettujen laskujen maksamisen eräpäivinä.

 

Article line divider

© FINE 2018

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia