Finanssiasiointi

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa vakuutusyhtiöt tekevät nk. vastuunvalintaa, jota koskevissa periaatteissa määritellään, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla yhtiö vakuuttaa. Vakuutusalan vastuunvalinnan yleisten periaatteiden mukaan kuluttajia on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, syrjintää ei saa tapahtua. Henkilötietolain mukaan vakuutusyhtiöillä on oikeus käyttää luottotietoja vakuutusten myöntämistä harkitessaan.

Luottotietohäiriöt voivat johtaa käteismaksuehdon käyttöön tai siihen, ettei vakuutusta myönnetä lainkaan. Vakuutussopimuslain 6a §:n mukaan vakuutusta hakevalle kuluttajalle on ilmoitettava hylkäysperuste eli miksi vakuutusta ei myönnetä. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on vastuunvalintaperiaatteet, joissa määritellään, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutusyhtiö vakuuttaa.

Pakkoa myöntää vapaaehtoista vakuutusta ei ole. Kannattaa vielä selvittää, myönnetäänkö vakuutus käteismaksulla. Käteismaksuehtoakin käytettäessä vakuutusyhtiö käyttää tapauskohtaista harkintaa, koska pelkän maksuhäiriömerkinnän perusteella ei välttämättä voida päätellä mitään hakijan kyvystä tai halusta hoitaa vakuutusmaksunsa.

Kaikki vakuutusyhtiöt kannattaa käydä läpi. Maksuhäiriömerkintä voi olla hyväksyttävä syy kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä, jos sen perusteella voidaan objektiivisesti arvioida, että asiakas tulee vastaisuudessakin laiminlyömään vakuutusmaksun suorittamisen. Näin on esimerkiksi silloin, jos asiakkaalla on runsaasti erilaisia hoitamatta jääneitä maksuja ja niitä on kertynyt pitemmältä ajalta. Erityisesti aiemmat maksamatta jääneet vakuutusmaksut aiheuttavat vakuutushakemuksen epäämisen.

Todettakoon, että liikennevakuutus on pakollinen eli se on myönnettävä sitä hakevalle maksuhäiriömerkinnästä huolimatta, mutta vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia vuoden vakuutusmaksu etukäteen.

Lue lisää:
Maksuhäiriömerkinnän vaikutus vakuutus- ja pankkipalveluihin
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä perusteista, joilla vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vakuutuskauden vaihtuessa.

Vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutusehtoihin myös vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Vakuutusmaksulaskun yhteydessä vakuutuksenottajalle on lähetettävä ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Samalla on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Ilmoitus on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden alkua.

Monissa vakuutuksissa on indeksiehto, jolla pyritään torjumaan inflaation vaikutusta. Sitomalla vakuutukset indeksiin turvataan vakuutuksen arvon säilyvyys, kun vakuutusmäärä nousee indeksin noustessa. Samalla myös vakuutusmaksua nostetaan indeksiehdon mukaisesti.

Vakuutusyhtiön on maksettava korvaus kotivakuutuksesta joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun yhtiö on saanut vastuunsa selvittämistä varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Viivästyneelle korvaukselle on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko. Vaikka lopullisen korvauksen määrästä olisi riitaa, on riidaton osa korvauksesta maksettava kuukauden sisällä. Riidattoman osan vastaanottaminen ei estä hakemasta muutosta korvauspäätökseen. Korvaussopimusta ei tarvitse allekirjoittaa.

Vaikka lopullisen korvauksen määrästä olisi riitaa, yhtiön on kuitenkin maksettava riidaton osa korvauksesta. Sen vastaanottaminen ei poista oikeutta valittaa korvauksesta. Jos tehdään sopimus, on vakuutuskorvauksen suuruutta koskeviin sopimuksiin syytä merkitä, että kyse on korvauksen riidattomasta osuudesta.

Vakuutusyhtiöllä on yleensä vakuutusehtojen mukaan oikeus korvauksen rahana maksamisen sijaan hankkia tilalle vastaava omaisuus. Kannattaa kuitenkin neuvotella korvaustavasta vakuutusyhtiön kanssa. Rahakorvaus määräytyy sen mukaan, mitä vakuutusyhtiö olisi joutunut omaisuudesta maksamaan, joten rahakorvauksesta vähennetään ne alennukset, jotka vakuutusyhtiö saisi korut hankkiessaan.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingon määrästä. Lain mukaan korvauksenhakijan on annettava sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka hän kohtuudella pystyy hankkimaan. Jos alkuperäisiä ostokuitteja ei ole tallessa, kannattaa vakuutusyhtiölle antaa muu, mahdollisimman tarkka selvitys omaisuudesta.

Vakuutussopimuslaissa tai yleensä vakuutusehdoissakaan ei ole määrätty esimerkiksi omaisuuden valokuvaamisesta, mutta etenkin arvoesineistä otetut valokuvat voivat kuitenkin vahinkotilanteessa olla suureksi avuksi.

Lue lisää:
Perustietoa kotivakuutuksesta

Ei vastaa. Vaikka vakuutusyhtiö olisikin laskun maksajana, korjaussopimuksen tekijäksi korjaamon kanssa katsotaan asiakas, ei vakuutusyhtiö.

Tämän vuoksi vahingonkärsijän tulee aktiivisesti valvoa työn etenemistä korjaamolla. Työn laadusta vastaa korjaamo.

Lue lisää:
Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Vakuutuksenvälittäjistä annetun lain mukaan tarpeellisten tietojen antamatta jättämisestä tai virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta seuraa, että meklarin on korvattava vahinko, joka aiheutuu siitä, ettei vakuutussopimus ole sen sisältöinen kuin asiakkaalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Lain mukaan meklarilla on oltava vastuuvakuutus. Ensin onkin syytä ottaa yhteys meklariin vahinkoilmoituksen tekemiseksi vastuuvakuutukseen. Mikäli meklari ei suostuisi vahinkoilmoitusta tekemään, voi kuluttaja itse tehdä sen suoraan meklarin vakuutusyhtiöön.

Jos meklarin vakuutusyhtiö epää korvauksen, voi epäävästä päätöksestä tehdä valituksen Vakuutuslautakuntaan. Jos asia koskee muuta kuin sijoitussidonnaista vakuutusta, kuluttaja voi valittaa meklarin palvelusta kuluttajariitalautakuntaan (ent. kuluttajavalituslautakunta). Muuten ainoa keino on nostaa kanne meklaria vastaan käräjäoikeudessa.

Voitte aina kääntyä vakuutuksen välittäneen meklarin puoleen, pyytää kuluja koskevia tietoja ja verrata niitä niihin tietoihin, jotka saitte meklarilta ennen sopimuksen tekemistä.

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, ja hänen pitää Suomessa antaa tietoa asiakkaalle vakuutuksen keskeisistä ominaisuuksista, mm. kuluista. Suomalaiset tuomioistuimen ulkopuoliset lautakunnat (Vakuutuslautakunta tai kuluttajariitalautakunta) eivät käsittele tällaista valitusta sen enempää meklarisuhteen kuin vakuutussuhteenkaan osalta.

Vakuutusasiassa voitte kääntyä vakuutusyhtiön kotimaan finanssialan kuluttaja-asiamiehen puoleen. Valittavaksi jää myös kanteen nostaminen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan, mikä voi kuitenkin olla erittäin kallis menettely.

Jos vakuutusyhtiö olisi kotimainen, tai sillä olisi Suomessa sivukonttori, FINEn yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta voisi antaa ratkaisusuosituksen asiassa.

Lue lisää:
Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

Suomessa on säädetty EU-direktiivin pohjalta laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä, joka asettaa pankeille tuntemisvelvoitteen asiakkaidensa suhteen.

Lain mukaan pankin tulee hankkia tietoja asiakkaiden toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta ja perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Pankit ovat yleensä laatineet kukin omat lomakkeensa, joiden perusteella kysymyksiä esitetään. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön osalta pankilla on tehostettu tuntemisvelvollisuus, jonka vuoksi kaikki pankit kysyvät tätä seikkaa.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on sellainen henkilö, joka on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut tai toimii merkittävässä asemassa toisen valtion palveluksessa. Myös puolison, lähisukulaisen tai läheisen liikekumppanin vastaava asema johtaa tehostettuun tuntemisvelvoitteeseen.

Tämä tehostettu tuntemisvelvoite ei kosketa suurta enemmistöä kuluttaja-asiakkaista, koska poliittisesti vaikutusvaltainen asema toisessa valtiossa edellyttää esimerkiksi valtionpäämiehen asemaa tai muuta merkittävää julkista virkaa. Pankki voi kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta, jos asiakas ei suostu vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.

Kysymyksiin kannattaa siis vastata. Mikäli kysymykset ihmetyttävät, niiden perustetta voi toki tiedustella pankilta. Myös sijoituspalveluja koskevasta sääntelystä johtuu pankille tiettyjä selonottovelvoitteita, joten kysymykset voivat sijoituspalveluiden yhteydessä liittyä myös arvopaperimarkkinasääntelyyn.

Voit tehdä edunvalvontavaltuutuksen siltä varalta, että tulet myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitasi. Voit valtuuttaa haluamasi henkilön tai henkilöt hoitamaan asioitasi. Valitun henkilön tulee suostua tehtävään, joten asiasta voi olla hyvä keskustella jo valtakirjaa laadittaessa valtuutettavan kanssa. Valtuutus tehdään kirjallisesti ja siinä voi määritellä itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa.

Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi omaisuuden hoito ja muut taloudelliset asiat tai terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat. Voit myös määritellä miten valtuutetun henkilön toimintaa valvotaan.

Valtuutuksen laadinnassa voi pyytää apua oikeusaputoimistosta tai lakimieheltä. Edunvalvontavaltuutus saatetaan voimaan maistraatin vahvistuksella. Vahvistusta voidaan pyytää sitten kun valtuutuksen laatija ei enää pysty huolehtimaan asioistaan.

Yleensä maistraatti vaatii lääkärintodistuksen valtuuttajasta, jotta varmistutaan siitä, että edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen on tarpeen. Ennen maistraatin vahvistusta valtuutetulla ei ole oikeuksia hoitaa asioitasi. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa.

Lue lisää:
Täysi-ikäisten edunvalvonta