Näin pyydät ratkaisusuositusta

Vakuutus-, Pankki ja Sijoituslautakunta ovat tuomioistuimen kaltaisesti toimivia vaihtoehtoisia riidanratkaisijoita, joilta on mahdollista pyytää ratkaisua vakuutus-, pankki- tai arvopaperiasioiden riitatilanteissa.

Lautakuntien antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia. Finanssiala on noudattanut FINEn lautakuntien antamia ratkaisusuosituksia erinomaisesti.

Toimi näin

 1. Ole aina ensin yhteydessä palveluntarjoajaan.
  • Ennen valituksen tekemistä FINEen, ota yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan: asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen korvauskäsittelijään, pankkiin, sijoituspalveluyhtiöön tai rahastoyhtiöön. Tällöin voit varmistaa, että palveluntarjoaja on saanut kaikki tarpeelliset tiedot, asiakirjat, valokuvat ja muun selvityksen.
 2. Ota yhteyttä FINEn, jos suora yhteydenotto palveluntarjoajaan ei saa asiaa ratkeamaan.
  • Useimmat asiat selviävät jo neuvonnassa ja asian käsittelyssä päästään näin toimien nopeammin ratkaisuun.
  • Mikäli nämä keinot eivät tuota tulosta eikä palveluntarjoajan ratkaisu edelleenkään vaikuta hyväksyttävältä, asiassa voi pyytää FINEltä ratkaisusuosituksen.
 3. Ratkaisusuosituksen pyytäminen
  • Ratkaisusuositusta pyydetään kirjallisella valituksella, joka on aina allekirjoitettava.
  • Voit tehdä valituksen tai tiedustelun käyttämällä sähköistä yhteydenottolomaketta.Valituskirjelmään tulee kirjoittaa selvästi ja ytimekkäästi:
   • nimi- ja yhteystiedot, myös puhelinnumero päivisin
   • asiamiestä käytettäessä asiamiehen yhteystiedot sekä päämiehen valtakirja
   • palveluntarjoaja (vakuutusyhtiö, pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö)
   • mitä tuotetta tai palvelua asia koskee
   • mitä palveluntarjoaja on todennut asiassa; vakuutusasioissa vakuutus- ja vahinkonumero sekä se, mitä vakuutusyhtiön päätöstä lausuntopyyntö koskee
   • yksilöidyt taloudelliset vaatimukset, eli miten palveluntarjoajan palvelua tai ratkaisua vaaditaan muutettavaksi
   • ne perusteet, joilla muutosta tai korvausta vaaditaan
  • Pankki- ja arvopaperiasioissa valitukseen tulee aina liittää FINEn yhteydenottolomake, josta on täytetty kohta "Valtuutus". Valtuutuksen voi lähettää myös sähköisen lomakkeen kautta. Pankkisalaisuussääntelyn vuoksi emme voi käsitellä asiaa ilman nimenomaista valtuutusta.
 4. Ratkaisusuosituksen saaminen
  • FINE antaa ratkaisusuosituksen kirjallisena sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle.

 

Huom! Valitukseen tulee liittää jäljennökset niistä asiakirjoista, joihin haluat asiassasi vedota. Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja, tulosteita, kuitteja tai laskuja. FINE ei hoida korvausten maksatusta, joten niitä ei tarvita.

Asiamies ja valtakirja

Asiakkaan ei tarvitse käyttää ratkaisusuositusta pyytäessään oikeusavustajaa tai muuta asiamiestä. Ohjesääntönsä mukaan FINE ei myöskään käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Tämä koskee myös asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja.

Jos asiamiestä haluaa käyttää, asiamiehen on aina esitettävä FINElle päämiehensä antama valtakirja. Valtakirja vaaditaan myös asianajajalta ja julkiselta oikeusavustajalta. Tämä johtuu siitä, että finanssialan lainsäädäntöön sisältyvät säännökset vaitiolovelvollisuudesta koskevat myös FINEn henkilökuntaa, lautakuntien jäsenistöä ja FINEn käyttämiä asiantuntijoita. Säännösten vuoksi asiamiehelle ei ilman valtakirjan esittämistä voida antaa mitään yksittäistä valitusasiaa koskevaa tietoa.

Vaihtoehtona kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Monissa vakuutus- ja pankkiasioissa ratkaisua voi myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta. Nämä käsittelyt ovat vaihtoehtoisia: FINE ei anna ratkaisua sellaisessa asiassa, joka on vireillä tai ratkaistu kuluttajariitalautakunnassa.

FINE ei myöskään anna ratkaisusuositusta sellaisessa asiassa, joka on tai on ollut tuomioistuimen käsiteltävänä.