Strategia

FINEn strategia 2015–2019

Ohjesääntö

Finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio (FINE) on viranomaisten, asiakkaita edustavien järjestöjen ja finanssialan yhteistyöjärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaiden etua ja luottamusta finanssitoimintaa kohtaan, parantaa kuluttajien finanssiosaamista sekä muutoinkin kehittää jokapäiväisiä käytäntöjä finanssitoiminnan piirissä sen terveen kehityksen mukaisella tavalla.

FINEn missio

Edistämme finanssialan neuvonta- ja riidanratkaisuorganisaationa asiakkaiden oikeuksien toteutumista ja alan hyvien käytänteiden kehitystä.

FINEn arvot

Riippumattomuus ja luotettavuus

 • johdonmukaisuus
 • realistisuus ja jämäkkyys
 • tasapuolisuus
   

Asiantuntevuus ja tuloksellisuus

 • osaaminen ja sen jakaminen
 • neuvottelutaito
 • tehokkuus ja nopea reagoivuus
 • ratkaisujen ja julkaisujen tasokkuus
 • toiminnan riittävät voimavarat
   

Yhteistyökykyisyys

 • asiakaslähtöisyys
 • positiivisuus
 • avoimuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • joustavuus, välittäminen ja suvaitsevaisuus työyhteisössä

 

FINEn visio 2019

FINE tunnetaan finanssialan riippumattomana, tehokkaana ja asiantuntevana neuvojana ja riidanratkaisijana.

Keskeiset strategiset linjaukset

Strategiakaudella FINElle merkittäviä ulkoisia tekijöitä ovat laadullisesti ja määrällisesti kasvava juttupaine sekä finanssiasiakkaiden, palveluntarjoajien ja uuden ADR/ODR-sääntelyn tuomat vaatimukset sähköisten palveluiden, ratkaisujen perustelujen laadun ja asioiden käsittelyn nopeuden suhteen. Samalla toimintaympäristö muuttuu ja uudenlaisia asiaryhmiä nousee

FINEn strategian tärkein osa-alue ovat asiantuntevan henkilöstön tuottamat neuvonta- ja riidanratkaisupalvelut ja niiden sopeuttaminen muuttuviin vaatimuksiin. Viestintä ja muut painopistealueet tukevat FINEn vision toteutumista ja neuvonnan ja riidanratkaisun toimivuutta ja saatavuutta.

FINEn johtokuntien rooli on strategiakaudella aiempaa enemmän keskusteleva ja nousevia ilmiöitä kartoittava, markkinoiden ja valvonnan muutoksia arvioiva. FINE hyödyntää näin saatavaa informaatiota neuvonta- ja riidanratkaisuresurssiensa ohjaamisessa.

Neuvonta ja riidanratkaisu

 • Riidanratkaisua nopeutetaan ja sen toimintamuotoja kevennetään. ADR-direktiivi edellyttää riita-asian käsittelemistä pääsääntöisesti 90 päivässä. Tavoitteena on, että jatkossa direktiivin mukaiseksi riidanratkaisuksi luetaan lautakuntien lisäksi FINEn neuvontatoimiston kevyt prosessi. Lisäksi selvitetään tarvittaessa mahdollisuuksia keventää ja nopeuttaa lautakuntaprosessia esimerkiksi kokoonpanomuutoksin
 • Ratkaisulinjoista tiedotetaan tehokkaasti riitojen ennaltaehkäisemiseksi ja juttupaineen hillitsemiseksi
 • Asioinnin sähköistämistä jatketaan niin, että strategiakauden aikana lautakuntatoiminta on sähköistä mahdollisimman pitkälle.
 • Henkilöstön kouluttautumista eri sektoreille tuetaan ja varaudutaan eläköitymiseen. Asiantuntemuksen säilyttämisestä huolehditaan oikea-aikaisen rekrytoinnin, tehtäväkierron ja sisäisen koulutuksen keinoin.

 

Finanssiosaaminen ja muu viestintä

 • Viestinnän avulla lisätään asiakkaiden ja sidosryhmien finanssitietoja ja -taitoja ja ennaltaehkäistään riitoja. Julkaisutoiminnassa keskitytään selkeän, ajankohtaisen ja helposti löydettävän sähköisen aineiston tarjontaan.
 • Mediaa palvellaan nopeasti ja asiantuntevasti selkein viestein.
 • Yhteistyötä sidosryhmien kanssa jatketaan eri koulutusprojekteissa ja finanssiosaamista edistävissä hankkeissa.
 • Viranomaisyhteistyötä ja palautteen antamista finanssialalle jatketaan ja sen toimintamuotoja kehitetään sidosryhmien tarpeita vastaavaksi.

 

Kansainvälinen yhteistyö

 • Yhteistyötä INFO-networkissa (finanssiombudsmanien yhteistyöjärjestelmä) ja Euroopan komission FIN-NETissä jatketaan. Pohjoismaisia kokouksia järjestetään tarpeen mukaan.