Haku

Strategia

FINEn strategia 2020–2022

Ohjesääntö

Finanssialan sopimuspohjainen asiakasorganisaatio (FINE) on viranomaisten, asiakkaita edustavien järjestöjen ja finanssialan yhteistyöjärjestelmä. Sen tarkoituksena on edistää asiakkaiden etua ja luottamusta finanssitoimintaa kohtaan, parantaa kuluttajien finanssiosaamista sekä muutoinkin kehittää jokapäiväisiä käytäntöjä finanssitoiminnan piirissä sen terveen kehityksen mukaisella tavalla. Organisaation muodostavat hallitus, johtokunnat, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta sekä Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta.

FINEn missio

Edistämme finanssialan hyvien käytänteiden kehitystä ja alan asiakkaiden asemaa.

FINEn arvot

Luotettavuus

 • riippumattomuus 
 • tasapuolisuus
 • johdonmukaisuus
 • avoimuus

Aikaansaaminen

 • asiantuntemus
 • realistisuus ja jämäkkyys
 • tehokkuus ja nopea reagointi
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteistyökykyisyys

 • asiakaslähtöisyys
 • positiivisuus
 • neuvottelutaito
 • joustavuus, välittäminen ja suvaitsevaisuus työyhteisössä

FINEn visio 2022

Olemme näkyvä, kuuluva ja vaikuttava.

FINEn strategia

1) Palvelumme

Tarjoamme saavutettavan ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun, jota digitaaliset palvelut tukevat.

Palvelemme niin finanssiasiakkaita, palveluntarjoajia, mediaa kuin viranomais- ja tutkimustahojakin. Ongelmatilanteissa välittömän ihmiskontaktin tarve sekä joustavien, monipuolisten yhteydenottotapojen ja palvelun helpon saatavuuden merkitys korostuvat. Siksi painotamme asiantuntevan henkilöstön antamaa henkilökohtaista palvelua. Digitaalisilla välineillä tavoittelemme asiakasohjaus-, tavoitettavuus- ja tiedonvälityshyötyjä, tietoaineistoilla myös asiakkaidemme omatoimisuutta.

2) Vaikuttavuus ja tunnettuus

Viestimme tehokkaasti painottaen ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Edistämme aktiivisesti alan hyviä käytänteitä kannanotoillamme.

Annamme puolueetonta tietoa sääntelyn ja sopimusehtojen sisällöstä, ratkaisuistamme ja alan hyvistä käytänteistä. Painotamme finanssiosaamisen edistämisessä ennakoinnin ja varautumisen merkitystä.

Laajoissa ja yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä, kuten talousosaamisen parantaminen ja velkaantumisen hillintä, toimimme yhteistyöprojekteissa. Omien palveluidemme ja aineistojemme näkyvyyttä tuemme aiempaa monipuolisemmalla viestinnällä sosiaalisessa mediassa. Tavoittelemme esilläoloa ja tunnettuutta myös monikielisen aineiston tuottamisella ja ulkopuolisen viestintäosaamisen käyttämisellä.

3) Asiakkaat ja palveluntarjoajat

Muutumme finanssialan ja sen asiakkaiden mukana.

Finanssialan muuttuminen merkitsee meille uudenlaisen sääntelyn ja uudenlaisten palveluntarjoajien kanssa toimimista. Toimimme palveluntarjoajien ja sopijaosapuoltemme kanssa siten, ettei toimialueeseemme synny katvepaikkoja ja että toimialueen uudet palveluntarjoajat saadaan mukaan toimintaamme.

Menettelymme vapaaehtoisen luonteen vuoksi keskitymme finanssitoimialalla niihin tuoteja palvelualueisiin, joilla toiminta on vakiintumassa tai jo vakiintunutta. Strategiakaudella uusia FINEn toiminta-alueita saattaa syntyä toimialaliukumien ja erityisesti maksamisen ja maksunvälityksen kehittymisen myötä.

4) Henkilöstömme

Henkilöstömme osaa asiansa ja viihtyy meillä.

Toimintamme on asiantuntijatyötä. Riittävän palvelutason saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää meiltä riittävästä henkilöresursoinnista ja osaamisen korkealaatuisuudesta sekä monipuolisuudesta huolehtimista. Ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet, työhyvinvointi ja työviihtyvyys ovat keskeisiä, kun houkuttelemme asiantuntemusta ja sitoutamme fineläisiä työhönsä.

5) Rakenteemme ja toimintamme

Tavoittelemme yksinkertaisuutta.

Käymme strategiakaudella toimintatapamme ja hallintomallimme läpi sen varmistamiseksi, ettemme ylläpidä tarpeettomaksi käyneitä menettelyjä ja rakenteita.