Haku

Näitä riita-asioita käsittelemme

FINE on tuomioistuimen kaltaisesti toimiva vaihtoehtoinen riidanratkaisija, jolta voi pyytää ratkaisua vakuutus-, pankki- tai sijoitusasioiden riitatilanteissa. FINE noudattaa käsittelyssään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja riita-asioiden käsittelyn yleisiä periaatteita. ADR-lain mukaisissa riita-asioissa FINE noudattaa näistä asioista säädettyjä velvoitteita.

FINE käsittelee riita-asioita ja antaa ratkaisusuosituksia toimistomenettelynä sekä Vakuutus-, Pankki- ja Sijoituslautakunnissa. FINEn antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia.

FINE käsittelee ratkaisukäytännöiltään vakiintuneita ja oikeudellisesti selkeitä riitoja toimistomenettelynä. Lautakunnissa käsitellään mutkikkaita ja tulkinnanvaraisia riita-asioita.

FINEn toimisto, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta ovat päätöksenteossaan riippumattomia ja täyttävät vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille asetetut  vaatimukset riippumattomuudesta, avoimuudesta, vastavuoroisuudesta, tehokkuudesta, laillisuudesta, vapaudesta ja edustamisesta.

Vakuutusasiat

FINE käsittelee vakuutussuhteeseen liittyviä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. Ratkaisusuositusta voi pyytää vakuutuksenottaja, vakuutettu, vahinkoa kärsinyt, edunsaaja tai asianomainen vakuutusyhtiö.

FINE käsittelee vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia riita-asioita. FINE ei käsittele lakisääteisiä vakuutuksia, kuten työtapaturma- ja potilasvakuutusta, koskevia riita-asioita. Ainoa osittainen poikkeus on liikennevakuutus. Sitä koskevia riita-asioita FINE käsittelee vain, jos liikennevahinkolautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään kyseistä liikennevakuutukseen liittyvää riita-asiaa.

FINE käsittelee myös yritysten ja ammatinharjoittajien vakuutusasioita.

Vakuutusasioissa oikea valitustie ja valitusaika ilmenevät vakuutusyhtiön päätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhakuohje voi olla myös päätöksen kääntöpuolella.

Pankkiasiat

FINE antaa ratkaisusuosituksia asiakkaan tai pankin lautakunnalle esittämistä, pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.

FINE antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien, pienyrittäjien ja muiden niihin verrattavien asiakkaiden valituksiin.

Sijoitusasiat

FINE antaa ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien esittämistä erimielisyyksistä.

FINE käsittelee sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Ratkaisusuositukset koskevat lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä. Ne voivat koskea myös korvauksen määrää. FINE käsittelee myös sijoitusvakuutuksia koskevia asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisiä riitoja.

Lisätietoja:

Yksityiskohtaista tietoa Vakuutuslautakunnan, Pankkilautakunnan ja Sijoituslautakunnan toiminnasta löydät FINEn ohjesäännöstä.