Haku

Näin pyydät ratkaisusuositusta

Vakuutus-, Pankki ja Sijoituslautakunta ovat tuomioistuimen kaltaisesti toimivia vaihtoehtoisia riidanratkaisijoita, joilta on mahdollista pyytää ratkaisua vakuutus-, pankki- tai arvopaperiasioiden riitatilanteissa.

Lautakuntien antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia. Finanssiala on noudattanut FINEn lautakuntien antamia ratkaisusuosituksia erinomaisesti.

Toimi näin

 1. Ole aina ensin yhteydessä palveluntarjoajaan.
  • Ennen valituksen tekemistä FINEen, ota yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan: asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen korvauskäsittelijään, pankkiin, sijoituspalveluyhtiöön tai rahastoyhtiöön. Tällöin voit varmistaa, että palveluntarjoaja on saanut kaikki tarpeelliset tiedot, asiakirjat, valokuvat ja muun selvityksen.
 2. Ota yhteyttä FINEn, jos suora yhteydenotto palveluntarjoajaan ei saa asiaa ratkeamaan.
  • Useimmat asiat selviävät jo neuvonnassa ja asian käsittelyssä päästään näin toimien nopeammin ratkaisuun.
  • Mikäli nämä keinot eivät tuota tulosta eikä palveluntarjoajan ratkaisu edelleenkään vaikuta hyväksyttävältä, asiassa voi pyytää FINEltä ratkaisusuosituksen.
 3. Ratkaisusuosituksen pyytäminen
  • Ratkaisusuositusta pyydetään kirjallisella valituksella, joka on aina allekirjoitettava.
  • Voit tehdä valituksen tai tiedustelun helpoiten käyttämällä sähköistä yhteydenottolomaketta.Valituskirjelmään tulee kirjoittaa selvästi ja ytimekkäästi:
   • nimi- ja yhteystiedot, myös puhelinnumero päivisin
   • asiamiestä käytettäessä asiamiehen yhteystiedot sekä päämiehen valtakirja
   • palveluntarjoaja (vakuutusyhtiö, pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö)
   • mitä tuotetta tai palvelua asia koskee
   • mitä palveluntarjoaja on todennut asiassa; vakuutusasioissa vakuutus- ja vahinkonumero sekä se, mitä vakuutusyhtiön päätöstä lausuntopyyntö koskee
   • yksilöidyt taloudelliset vaatimukset, eli miten palveluntarjoajan palvelua tai ratkaisua vaaditaan muutettavaksi
   • ne perusteet, joilla muutosta tai korvausta vaaditaan
  •  
  • Yhteydenottolomakkeesta tulee aina täyttää ja myös muulla tavoin lähetettävään valitukseen ja tiedusteluun liittää FINElle ja mahdolliselle asiamiehelle annettava valtuutus salassa pidettävien tietojen saamiseen palveluntarjoajalta. Valtuutuksen voi lähettää myös tulostettavan yhteydenottolomakkeen kauttaIlman valtuutusta asiaa ei voida ottaa käsiteltäväksi.
  •  
  • Tutustu ennen yhteydenottoa selosteeseen henkilötietojen käsittelystä FINEssä
 4. Ratkaisusuosituksen saaminen
  • FINE antaa ratkaisusuosituksen kirjallisena sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle.

 

Huom! Valitukseen tulee liittää jäljennökset niistä asiakirjoista, joihin haluat asiassasi vedota. Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja, tulosteita, kuitteja tai laskuja. FINE ei hoida korvausten maksatusta, joten niitä ei tarvita.

Asiamies ja valtakirja

Asiakkaan ei tarvitse käyttää ratkaisusuositusta pyytäessään oikeusavustajaa tai muuta asiamiestä. Ohjesääntönsä mukaan FINE ei myöskään käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Tämä koskee myös asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja.

Jos asiamiestä haluaa käyttää, asiamiehen on aina esitettävä FINElle päämiehen antama valtuutus salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen asiamiehelle ja FINElle. Valtuutus vaaditaan myös asianajajalta ja julkiselta oikeusavustajalta. Vaatimus johtuu finanssialan lainsäädäntöön sisältyvistä salassapitosäännöksistä. Säännösten vuoksi asiamiehelle ei ilman erillistä valtuutusta  voida antaa asiasta mitään tietoja. Lataa valtuutus tästä.

Vaihtoehtona kuluttajariitalautakunta ja tuomioistuimet

Monissa vakuutus- ja pankkiasioissa ratkaisua voi myös pyytää kuluttajariitalautakunnalta. Nämä käsittelyt ovat vaihtoehtoisia: FINE ei anna ratkaisua sellaisessa asiassa, joka on vireillä tai ratkaistu kuluttajariitalautakunnassa.

FINE ei myöskään anna ratkaisusuositusta sellaisessa asiassa, joka on tai on ollut tuomioistuimen käsiteltävänä.