Haku

Käsittelyn eteneminen riita-asioissa

Riita-asiat käsitellään FINEssä kirjallisesti. FINElle osoitetun valituksen jälkeen asiasta pyydetään vastapuolelta (esimerkiksi vakuutusyhtiöltä, vakuutuksenottajalta, pankilta, sijoituspalveluyritykseltä tai rahastoyhtiöltä) kirjallinen vastine.

Jos ratkaisusuosituksen pyytäjä lähettää käsittelyn kuluessa FINEen asiaan vaikuttavia lisäselvityksiä, lähetetään nämä myös tiedoksi vastapuolelle. Jos asiakas peruuttaa valituksensa, asian käsittely raukeaa.

FINE ei voi kuulla asianosaisia tai todistajia valan velvoituksin. Jos riitaisuuden luotettava ratkaiseminen edellyttäisi asianosaisten tai todistajien suullista kuulemista, FINE voi päättää, ettei se anna asiassa ratkaisua.

Käsittelyaika

Riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika FINEn toimistokäsittelyssä on noin kuusi kuukautta asian vireilletulosta lukien. Lautakunnissa käsittely asian vireilletulosta ratkaisun saamiseen kestää keskimäärin 6-9 kuukautta. Monimutkaisissa asioissa käsittelyajat voivat olla huomattavasti pidempiäkin.

Asiantuntijalausunnot

FINE voi pyytää omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan asiantuntijalausunnon FINEn ulkopuoliselta asiantuntijalta. Asiantuntijalausuntoja voidaan pyytää mm. lääketieteellistä, eläinlääketieteellistä, rakennusteknistä tai autoteknistä erityisasiantuntemusta vaativista kysymyksistä.

Asiantuntijalääkärit antavat lausuntonsa asiakirjojen eli asiakasta hoitaneiden lääkäreiden antamien lausuntojen ja asiakasta koskevien tutkimustietojen perusteella. Asiantuntijalääkärit eivät esimerkiksi tutki asiakasta uudelleen.

Todistelukustannukset

FINE ei maksa asiakkaan tai vastapuolen hankkimien selvitysten kustannuksia eikä myöskään oma-aloitteisesti hanki ja kustanna lisäselvityksiä suoraan esimerkiksi asiakasta hoitaneilta lääkäreiltä tai hoitolaitoksilta. Käsittelyn kuluessa saattaa kuitenkin käydä ilmi, että asiaan on olemassa lisäselvitystä, jota ei ole toimitettu FINElle ja jota ilman ratkaisusuositusta ei voida antaa. Tällöin FINE voi tiedustella asiakkaalta, onko hän halukas hankkimaan mainitun lisäselvityksen omalla kustannuksellaan.

Asiakastiedot ja ratkaisujen julkisuus

FINEn lautakuntien ratkaisusuositukset ovat julkisia. Asianosaisten nimiä ei kuitenkaan anneta julkisuuteen. Helpoimmin lautakuntien antamiin ratkaisuihin voi tutustua tämän sivuston ratkaisutietokannasta.

Asiakastietojen käsittelystä ks. myös henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Mihin FINEn ratkaisusuosituksesta voi valittaa?

FINEn antamat ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia eikä niistä voi valittaa.

Vakuutusyhtiön päätöksen voi kuitenkin saattaa siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti käräjäoikeuden tutkittavaksi. Pankki- ja arvopaperiasia voidaan myös saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Yksityiskohtaista tietoa FINEn toimiston ja lautakuntien toiminnasta löydätte FINEn ohjesäännöstä ohjesäännöstä.