Finen palvelut

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Neuvontaa saa esimerkiksi, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin menettely ei tyydytä asiakasta. Neuvontaa saa myös ennen palvelun tai tuotteen ostoa.

Neuvonta vastaa kysymyksiin ja jakaa tietoa muun muassa lainsäännöksistä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista, FINEn ratkaisusuosituksista ja oikeustapauksista.

Neuvontapalvelut eivät maksa asiakkaalle mitään. FINE ei kuitenkaan laadi valituksia asiakkaiden puolesta.

Selvittäessään asiaansa tai ongelmaansa kannattaa asiakkaan olla ensin yhteydessä omaan palveluntarjoajaansa (vakuutusyhtiöön, pankkiin tai sijoituspalveluyritykseen).

Vakuutukset

Vakuutusasioiden neuvonta

 • Vapaaehtoiset vakuutukset, kuten esimerkiksi koti-, auto-, matka-, sairauskulu-, yksityistapaturma-, vastuu- ja lääkevahinkovakuutus sekä yritysten vapaaehtoiset vakuutukset.
 • Eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäeläkevakuutukset sekä vakuutuskassojen sairausvakuutusasiat.
 • Lakisääteistä liikennevakuutusta koskevissa kysymyksissä FINE antaa neuvontaa ja selvittelyapua vakuutusasioissa. Vahinkoasioita koskevissa korvauserimielisyyksissä asiakas voi pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta. FINE käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain silloin, kun siihen on erityistä syytä. FINE on antanut ratkaisusuosituksia esimerkiksi liikennevakuutuksen vakuutusmaksua koskevissa asioissa.
 • Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (työtapaturmat ja ammattitaudit) ja potilasvakuutuksen osalta FINE antaa yleistä neuvontaa.
  • Muutosta lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevaan asiaan voi hakea tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.
  • Potilasvahinkoasioissa muutosta voi hakea potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen.
 • FINE ei käsittele lakisääteistä eläkevakuutusta (työeläkeasiat), lakisääteistä sairausvakuutusta eikä työttömyysvakuutusta (Kelan ja työttömyyskassojen etuudet) koskevia asioita eikä anna niissä neuvontaa.

Pankkiasiat

Pankkiasioissa neuvotaan pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja yrityksiä. FINE voi esimerkiksi arvioida pankin antamaa vastausta ja tarvittaessa jatkaa asian selvittämistä.

Sijoitusasiat

Arvopaperiasioissa neuvotaan kaikkia ei-ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan pankkiin, sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön. Neuvontaa annetaan, kun kyse on sijoituspalvelun tarjoamista koskevasta asiasta. Näitä ovat muun muassa arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, arvo-osuustiliasiat, omaisuudenhoito ja sijoitusrahastoasiat.

FINE ei voi auttaa seuraavissa asioissa:

 • FINE ei voi auttaa yhtiöille kuuluvissa laskutus- ja maksuasioissa. Näiden hoitamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä suoraan omaan palveluntarjoajaansa.
 • FINE ei valvo palveluntarjoajien toimintaa, eikä voi määrätä sanktioita vakuutusyhtiön tai pankin asiakaspalvelun laadusta, päätöksenteon hitaudesta tai siitä, ettei vakuutusyhtiön puhelinpalvelu vastaa soittoihin.
 • FINE ei laadi kirjelmiä asiakkaan puolesta, eikä toimi asiakkaan asianajajana.
 • FINE ei järjestä suullisia kuulemisia, eikä henkilökohtaisia tapaamisia konttorilla.
 • FINE tekee yleisoppaita ja vertailuja vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa. FINE ei kuitenkaan laadi henkilökohtaisia vertailuja, eikä suosittele parasta vakuutusta tai anna sijoitusvinkkejä.