Behandlingen av ärendet

Hos FINE sker behandlingen av tvister skriftligt. Efter att ha mottagit ett klagomål riktar FINE till motparten (t.ex. försäkringsbolaget, försäkringstagaren, banken, värdepappersföretaget eller fondbolaget) en begäran om ett skriftligt genmäle.

Om den part som begärt beslutsrekommendation under behandlingens gång tillställer FINE ytterligare utredningar som påverkar ärendet, sänds dessa även till motparten för kännedom. Om kunden återtar sitt klagomål förfaller ärendet.

FINE kan inte höra parter eller vittnen under ed. Om en vederhäftig lösning på tvisten förutsätter muntligt hörande av parter eller vittnen kan FINE besluta att inte avge beslutsrekommendation i ärendet.

Handläggningstid

För en tvist är den genomsnittliga handläggningstiden på FINEs byrå 6 månader, räknat från att ärendet har anhängiggjorts. I Försäkringsnämnden tar behandlingen i snitt 9 månader från anhängiggörande till beslut, likaså i Värdepappersnämnden. Behandlingen i Banknämnden sker i genomsnitt på 5 månader. 

Expertutlåtanden

FINE kan på eget initiativ och på egen bekostnad begära sakkunnigutlåtanden från utomstående experter. Sakkunnigutlåtanden kan begäras i frågor som kräver t.ex. medicinsk, veterinärmedicinsk, byggnadsteknisk eller bilteknisk specialkompetens.

Läkarexperterna avger sina utlåtanden på basis av handlingar, dvs. utlåtanden av läkare som vårdat kunden och olika undersökningsdata. Läkarexperterna undersöker alltså inte kunden på nytt.

Kostnader för bevisföring

FINE ersätter inte kostnaderna för utredningar som kunden eller motparten införskaffat. Inte heller skaffar eller bekostar FINE på eget initiativ tilläggsutredningar direkt från exempelvis de läkare eller vårdinrättningar som har vårdat kunden. Under handläggningens gång kan emellertid framgå att det finns ytterligare utredningsmaterial som inte har lämnats till FINE och som behövs för att en beslutsrekommendation ska kunna ges. I sådana fall kan FINE fråga kunden om denna är villig att införskaffa och betala den behövliga tilläggsutredningen.

Kunduppgifter och rekommendationernas offentlighet

FINEs nämnders beslutsrekommendationer är offentliga. Parternas namn offentliggörs däremot inte. Lättast går det att bekanta sig närmare med de rekommendationer som nämnderna har avgett genom att besöka den databas på vår webbplats där de finns samlade.

Om hantering av kunduppgifter, se även registerbeskrivningen som baserar sig på 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

Besvär över FINes rekommendationer

FINEs beslutsrekommendationer är till karaktären rekommendationer och kan inte överklagas.

Ett försäkringsbolags beslut kan ändå i enlighet med de till beslutet fogade besvärsanvisningarna underkastas tingsrättsprövning. Bank- och värdepappersärenden kan också föras till domstol för avgörande.

Detaljerade uppgifter om FINEs byrå- och nämndverksamhet hittar du i FINEs reglemente.