Begär beslutsrekommendation

Gör så här

1. Ta alltid först kontakt med tjänsteleverantören

 • Innan du lämnar ett klagomål till FINE, kontakta den berörda tjänsteleverantören: försäkringsbolagets skadereglerare som handlagt ärendet, banken, värdepappersföretaget eller fondbolaget. Då kan du bland annat försäkra dig om att tjänsteleverantören har fått alla behövliga uppgifter, dokument, fotografier m.m. som belyser situationen.
   

2. Vänd dig FINE om en lösning inte går att nå i direkt kontakt med tjänsteleverantören

 • De flesta ärendena går att reda ut redan under rådgivningen, vilket innebär att en lösning kan nås snabbare.
 • Om åtgärderna inte bär frukt, och tjänsteleverantörens förslag fortsättningsvis inte ter sig acceptabelt, kan man be FINE om en beslutsrekommendation.
   

3. Begär en beslutsrekommendation

 • En begäran om beslutsrekommendation görs genom ett skriftligt klagomål, som alltid ska undertecknas. Du kan lämna in klagomålet eller göra en förfrågan med hjälp av en elektronisk kontaktblankett. Det är skäl att framställa ärendet klart och koncist.
 • Av klagomålet ska framgå åtminstone följande:
  • namn, kontaktuppgifter och telefonnummer dagtid
  • om ombud anlitas, ombudets kontaktuppgifter samt fullmakt utfärdad av huvudmannen
  • den berörda tjänsteleverantören (försäkringsbolag, bank, värdepappersföretag eller fondbolag)
  • vilken produkt eller tjänst saken gäller
  • vad tjänsteleverantören har yttrat i frågan; i försäkringsärenden försäkrings- och skadenummer samt vilket beslut från försäkringsbolaget som begäran om rekommendation gäller
  • specifika ekonomiska krav, dvs. vilken ändring man kräver i fråga om tjänsteleverantörens service eller beslut
  • på vilka grunder man yrkar på ändring eller ersättning
    

4. Erhållande av beslutsrekommendation

 • FINE ger beslutsrekommendationen skriftligt till både kunden och tjänsteleverantören.

 

Obs! Till klagomålet ska fogas kopior på de handlingar som du vill hänvisa till i ärendet. Skicka inga handlingar, utskrifter, kvitton eller fakturor i original. FINE sköter inte utbetalning av ersättningar så dessa behövs inte.

Ombud och fullmakt

En kund behöver inte anlita rättsbiträde eller annat ombud för att begära en beslutsrekommendation.

I enlighet med sitt reglemente handlägger FINE inte heller ersättningar av kostnader som uppstått i samband med inlämnandet av klagomål till byrån. Detta gäller även kostnader som uppstått för anlitande av ombud.

Om ombud anlitas måste ombudet alltid för FINE förete en fullmakt utfärdad av huvudmannen. Fullmakt krävs även av jurist och offentligt rättsbiträde. Det beror på att bestämmelserna om tystnadsplikt i lagstiftningen som rör finansbranschen också gäller FINEs anställda, nämndmedlemmar samt de experter som FINE konsulterar. På grund av de här bestämmelserna kan ett ombud inte utan fullmakt få del av några som helst uppgifter om ett enskilt klagomål. Skriv ut fullmakten här.

Andra möjligheter: Konsumenttvistenämnden och domstolarna

I många försäkrings- och bankärenden är det möjligt att alternativt vända sig till konsumenttvistenämnden. Alternativet gäller även omvänt: FINE löser inte ett ärende som är anhängigt vid eller avgjort i konsumenttvistenämnden.

FINE avger inte heller beslutsrekommendation i ett ärende som behandlas eller har behandlats i domstol.