Ärenden som vi behandlar

FINE är ett alternativt tvistlösningsorgan med domstolsliknande behandling, som man kan vända sig till för att få en lösning i tvister som gäller försäkrings-, bank- eller värdepappersärenden. FINE följer de allmänna principerna för en rättvis rättegång och behandling av tvister. Utöver det iakttar FINE de ålägganden som lagen om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter föreskriver, vid handläggning av sådana konsumenttvister som lagen avser.

I tvister som hänförs till ADR-lagen följer FINE de ålägganden som bestämmelserna i dessa frågor omfattar.

FINE behandlar tvister och ger beslutsrekommendationer genom kansliförfarande och genom Försäkrings-, Bank- och Värdepappersnämnderna. De lösningar som FINE föreslår i tvister mellan en kund och en tjänsteleverantör är till karaktären riktgivande, dvs. rekommendationer.

FINE behandlar tvister som har en vedertagen lösningspraxis och är juridiskt tydliga genom kansliförfarande. Ärenden som är komplicerade eller lämnar utrymme för tolkning behandlas i nämnderna.

Försäkringsärenden

FINE behandlar meningsskiljaktigheter som hänför sig till försäkringsförhållanden och gäller tolkning och tillämpning av lagen och försäkringsvillkoren. En beslutsrekommendation kan begäras av försäkringstagaren, den försäkrade, den skadelidande, förmånstagaren eller ifrågavarande försäkringsbolag.

FINE behandlar tvister som gäller frivilliga försäkringar. FINE behandlar inte tvister som gäller lagstadgade försäkringar, såsom olycksfalls- och patientförsäkringar. Det enda partiella undantaget gäller trafikförsäkring. Trafikförsäkringsärenden behandlas av nämnden endast om det är fråga om en tvist som trafikskadenämnden inte har behörighet att behandla.

FINE behandlar också företags och yrkesutövares försäkringsärenden.

I försäkringsfrågor fogas anvisningar om besvärsförfarande och besvärstid till försäkringsbolagets beslut. Besvärsanvisningarna kan ibland finnas på beslutets baksida. 

Bankärenden

FINE ger beslutsrekommendationer vid meningsskiljaktigheter som gäller bankförhållande. Ärendet kan lämnas till nämnden av kunden eller banken. 

FINE ger beslutsrekommendationer till konsumenter, småföretagare och andra med dem jämförbara kunder som lämnar in klagomål. 

Värdepappersärenden

FINE avger beslutsrekommendationer om meningsskiljaktigheter som har förelagts nämnden av icke-professionella kunder och av tjänsteleverantörer

FINE behandlar ärenden mellan tjänsteleverantörer och icke-professionella kunder som hänför sig till investerings- och fondtjänster och som avses i lagen om värdepappersföretag och lagen om placeringsfonder.

Beslutsrekommendationerna gäller tillämpning av lag, myndighetsbestämmelser, god värdepappersmarknadssed och avtalsvillkor samt tjänsteleverantörens agerande. De kan också gälla ersättningens belopp.

FINEs byrå, Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden är opartiska i sitt beslutsfattande och uppfyller de krav på oberoende, öppenhet, reciprocitet, effektivitet, legalitet, frihet och representation som gäller alternativa tvistlösnigsorgan.

Utförligare information om FINEs och nämndernas verksamhet står att läsa i FINEs reglemente.