Våra tjänster

FINE ger försäkrings-, bank- och värdepapperskunder råd i problemsituationer. Du kan vända dig till oss om du till exempel har fått avslag på din ansökan om ersättning från försäkringsbolaget eller är missnöjd med hur banken har skött ditt ärende. Du kan också få råd innan du köper en tjänst eller en produkt.

Rådgivningstjänsten informerar om lagar och bestämmelser, avtalsvillkor, förfaringssätt i finansbranschen samt om FINEs beslutsrekommendationer och rättsfall.

Rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för kunderna. FINE utarbetar dock inte klagomål för sina kunders del.

När du ska reda ut ett ärende eller ett problem lönar det sig att först kontakta den tjänsteleverantör som saken gäller (försäkringsbolaget, banken eller värdepappersföretaget).

Försäkringsärenden

I frågor som gäller försäkringar ger vi råd om följande:

 • Frivilliga försäkringar, till exempel hem-, bil-, rese-, sjukkostnads- och privata olycksfallsförsäkringar, ansvars- och läkemedelsskadeförsäkringar samt företagens frivilliga försäkringar

 

 • Pensionsstiftelsernas och pensionskassornas tilläggspensionsförsäkringar och försäkringskassornas sjukförsäkringsärenden.

 

 • I ärenden som gäller lagstadgad trafikförsäkring står FINE till tjänst med råd och utredningshjälp. Beträffande meningsskiljaktigheter om ersättningar för skador kan kunden begära utlåtande från trafikskadenämnden. FINE behandlar tvister som gäller trafikförsäkring endast i de fall trafikskadenämnden inte är behörig. FINE har tidigare gett beslutsrekommendationer i ärenden som gällt t.ex. trafikförsäkringspremier.

 

 • I fråga om lagstadgad olycksfallsförsäkring (arbetsolycksfall och yrkessjukdomar) och patientförsäkring ger Försäkrings- och finansrådgivningen allmänna råd.
   
  • Ändring i ärenden som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring kan sökas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ändring i beslut från besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan sökas vid försäkringsdomstolen.
    
  • Beträffande patientskador kan man söka ändring hos patientskadenämnden eller föra saken till domstol.
    
 • FINE behandlar inte ärenden som gäller lagstadgad pensionsförsäkring (arbetspensionsfrågor), lagstadgad sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring (förmåner från FPA och arbetslöshetskassorna) och ger inte heller råd i frågor som gäller dessa.

Bankärenden

I bankärenden ger vi råd till privatpersoner och företagare som är bankernas kunder. FINE kan till exempel göra en bedömning av ett svar från en bank och vid behov göra fortsatta utredningar i ärendet. 

Värdepappersärenden

I värdepappersärenden ger vi råd till alla icke-professionella investerare med kundrelation till bank, värdepappersföretag eller fondbolag, i ärenden som gäller investeringstjänster. Det kan vara fråga om t.ex. värdepappersförmedling, placeringsrådgivning, värdeandelskonton, kapitalförvaltning och investeringsfonder.