Reglemente

Reglemente för finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation (FINE)

Reglementet gäller från 15.4.2019.

Avtalsparter är Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen och Finans Finland (FA).

1 § FINEs syfte och verksamhet

Finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation (FINE) är ett system för samarbete mellan myndigheter, kundföreträdande organisationer och finansbranschen. Dess syfte är att främja kundernas intressen och deras förtroende för verksamheten på finansområdet, förbättra konsumenternas finanskunnande samt i övrigt utveckla allmän praxis inom finansverksamheten på sätt som är förenliga med dess sunda utveckling. Organisationen består av styrelse, direktioner, Försäkrings- och finansrådgivningen samt Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden.

FINEs huvudsakliga verksamhet omfattar rådgivning, information och tvistlösningstjänster som rör företag i finansbranschen. FINE ägnar sig däremot inte åt placeringsrådgivning eller individuella jämförelser av produkter eller tjänster.

Vid behandling av tvister följer FINE principerna om en rättvis rättegång, såsom att tvistlösningsorganen ska vara oberoende och opartiska och att båda parter i en tvist ska höras. Utöver det iakttar FINE de ålägganden som lagen om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter (1696/2015) föreskriver, vid handläggning av sådana konsumenttvister som lagen avser.

Förutsättningen för att en tvist ska behandlas är att den tjänsteleverantör som tillhandahåller finansservicen har Finland som hemort eller ett dotterbolag eller en filial i Finland, eller att tjänsteleverantören har slutit ett särskilt avtal om att anlita FINEs tvistlösningstjänster. Om ett separat avtal med FINE inte har slutits behandlas tvister som är gränsöverskridande (grundat på det fria tillhandahållandet av finansiella tjänster), enligt principerna för Europeiska kommissionens nätverk FIN-NET.

De arrangemang som avses i detta reglemente berör inte lagstadgad pensions-, sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring.

2 § Styrelse

FINES styrelse har som uppgift att:

 1. fastställa FINEs budget och bokslut jämte verksamhetsberättelse;
 2. utse direktionerna och fastställa deras arvoden;
 3. utse revisor;
 4. fastställa FINEs strategi och besluta om personalens allmänna arbetsvillkor och om namnteckningsrättigheter utöver de reglementsenliga;
 5. utse Försäkrings- och finansrådgivningens verkställande direktör och en ställföreträdare för verkställande direktören; samt
 6. i övrigt som högsta organ leda och övervaka FINEs verksamhet.

 
Styrelsen består av ordförande, tre medlemmar jämte suppleanter som företräder avtalsparterna samt medlemmar som är kallade av avtalsparterna.

Ordföranden företräder ingen av avtalsparterna. Ordföranden väljs enhälligt av avtalsparterna.

Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket och Finans Finland (FA) utser envar en medlem jämte suppleant i styrelsen. Därtill kan dessa avtalsparter gemensamt till medlemmar i styrelsen kalla företrädare för ministerierna inom FINEs verksamhetsområde.

3 § Direktioner

För specialfrågor i försäkrings-, bank- och investeringsärenden har FINE separata direktioner.
FINEs direktioner har i uppgift att:

 1. årligen för styrelsen förelägga ett förslag till budget och verksamhetsplan för respektive verksamhetsområde;
 2. förelägga styrelsen en verksamhetsberättelse samt en redovisning av de medel som beviljats för verksamheten;
 3. föra diskussion och framföra synpunkter om principiella eller annars viktiga aktuella frågor inom respektive sektor; och
 4. komma med initiativ i syfte att utveckla regleringen och företagens praxis inom sitt verksamhetsområde.
 5. Direktionerna kan tillsätta organ för att behandla bestämda ärenden.
 6. Direktionen för försäkringsärenden kan besluta om tillsättande av extra sektioner vid Försäkringsnämnden och om ändringar i sektionernas försäkringsgrenspecifika verksamhetsområden.
 7. Direktionen för försäkringsärenden har dessutom i uppgift att utse ordförandena, medlemmarna och suppleanterna i Försäkringsnämnden samt att besluta om nämndens arvoden.
 8. Direktionen för bankärenden har dessutom i uppgift att utse ordföranden och medlemmarna jämte suppleanter i Banknämnden samt besluta om nämndens arvoden.
 9. Direktionen för investeringsärenden har dessutom till uppgift att utse ordförande, medlemmar och suppleanter i Investeringsnämnden samt att besluta om nämndens arvoden.


Direktionen för bankärenden och direktionen för försäkringsärenden har åtta medlemmar. Direktionen för investeringsärenden har sex medlemmar. Direktionerna väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Av medlemmarna i direktionen för försäkringsärenden företräder hälften myndigheter och organisationer och hälften Finans Finland (FA).

Av medlemmarna i direktionen för bankärenden företräder hälften myndigheter och hälften Finans Finland (FA).

Av medlemmarna i direktionen för investeringsärenden företräder en Konkurrens- och konsumentverket, två Finlands Aktiesparare, en Finansinspektionen och två Finans Finland (FA).

4 § Styrelsens och direktionernas beslutsfattande

Styrelsen och direktionerna sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen kan också besluta att sammanträda med regelbundna mellanrum. En medlem kan kräva att styrelsen sammankallas för att behandla ett visst ärende.
Styrelsen och direktionerna är beslutföra när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna eller suppleanterna är närvarande.

5 § Försäkrings- och finansrådgivningen

Försäkrings- och finansrådgivningen har i uppgift att självständigt:

 1. ge konsumenter, småföretagare och andra med dem jämförbara kunder råd och hjälp i frågor som gäller försäkrings-, bank- och placeringsverksamhet;
 2. medla i kundernas tvister beträffande försäkrings-, bank- och placeringsverksamhet och ge rekommendationer till avgörande inom den verksamhetssektor som respektive nämnd inom FINE företräder 
 3. främja finanskunnandet genom att framställa informationsmaterial för kunderna;
 4. informera i frågor som kommit fram i samband med byråns arbete;
 5. sammanställa jämförelser av finansiella produkter och delta i beredningen av lagstiftning som gäller finansbranschen;
 6. utgående från erfarenheter i samband med byråns verksamhet komma med initiativ och avge utlåtanden till styrelsen och direktionerna, och beroende på ärendets natur även till andra instanser, i frågor som rör lagstiftning, avtalsvillkor, kundinformation samt service inom företag i finansbranschen;
 7. fungera som sekretariat för styrelsen, direktionerna, FINEs eventuella övriga organ, Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden samt sköta FINEs ekonomi; och
 8. utföra andra uppgifter som styrelsen eller direktionerna förelägger Försäkrings- och finansrådgivningen.


Rätt att teckna Försäkrings- och finansrådgivningens namn har styrelsens ordförande, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare var för sig. FINEs styrelse beslutar om övriga namnteckningsrättigheter.

Försäkrings- och finansrådgivningens byrå utför sin rådgivningsuppgift genom att vägleda och informera kunderna. Kunderna får information om de avtalsvillkor och lagbestämmelser som tillämpas och om tvistlösningsorganens praxis. Byrån upplyser också om vilka möjligheter det finns för att söka ändring och lösa tvister. 

6 § Nämndernas uppgifter och verksamhetsområde

Nämnderna har i uppgift att främja god försäkrings-, bank-, värdepappersmarknads- och gräsrotsfinansieringssed inom den finansiella sektorns verksamhet genom att avge beslutsrekommendationer i tvister som gäller ersättningsskyldighet och andra tvistefrågor. 

Försäkringsnämnden avger beslutsrekommendationer om meningsskiljaktigheter som hänför sig till försäkringsförhållanden och gäller tolkning och tillämpning av lagen och försäkringsvillkoren och som har förelagts nämnden av försäkringstagaren, den försäkrade, den skadelidande, förmånstagaren eller ifrågavarande försäkringsbolag. Försäkringsnämnden behandlar inte ärenden som gäller lagstadgade olycksfalls- och patientförsäkringar. Trafikförsäkringsärenden behandlas av nämnden endast om det är fråga om en privaträttslig tvist som trafikskadenämnden, eller motsvarande organ, inte har behörighet att behandla.

Banknämnden avger beslutsrekommendationer om meningsskiljaktigheter som gäller bankförhållanden och som har förelagts nämnden av en kund eller en bank.

Investeringsnämnden avger beslutsrekommendationer om meningsskiljaktigheter som har förelagts nämnden av icke-professionella kunder och av tjänsteleverantörer. Nämnden behandlar ärenden mellan tjänsteleverantörer och icke-professionella kunder som hänför sig till investerings- och fondtjänster och som avses i lagen om investeringstjänster och lagen om placeringsfonder. Dessutom behandlar nämnden ärenden mellan tjänsteleverantörer och icke-professionella kunder som gäller placeringsförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal samt sådana ärenden mellan förmedlare av gräsrotsfinansiering och icke-professionella kunder som avses i lagen om gräsrotsfinansiering. Beslutsrekommendationerna gäller tillämpning av lag, myndighetsbestämmelser, god värdepappersmarknadssed, god försäkringssed, god gräsrotsfinansieringssed och avtalsvillkor samt tjänsteleverantörens agerande. De kan också gälla ersättningens belopp. Investeringsnämnden behandlar inte krav som riktar sig till andra aktörer än värdepappersföretag, fondbolag,  sådana försäkringsgivare som tillhandahåller placeringsförsäkringar eller förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Nämnderna behandlar inte ersättning av kostnader för framställande av klagomål till nämnderna. Försäkringsnämnden kan dock behandla tvister om huruvida dessa kostnader ska ersättas genom rättsskyddsförsäkring.
Av särskilda skäl kan nämnderna i enskilda tvisteärenden ge sakkunnigutlåtanden för respektive sektor till domstolar, myndigheter eller andra motsvarande instanser.

7 § Sammansättning vid tvister

Behandlingen på byrån

I egenskap av nämndernas sekretariat medlar byrån mellan parterna i tvisten. Byrån avger beslutsrekommendationer i fall som har en vedertagen lösningspraxis eller som avseende tillämpningen av lag eller avtalsvillkor är okomplicerade.
På byrån löses tvisterna av de personer som av FINEs verkställande direktör särskilt har utsetts för uppgiften. De som ansvarar för lösandet av tvister ska ha den yrkesmässiga och juridiska sakkunskap som uppdraget förutsätter samt stå i arbetsavtalsförhållande till Försäkrings- och finansrådgivningen.

Nämnderna och sektionerna

Nämnderna består av en ordförande och av medlemmar, som i tvistlösningsverksamheten är opartiska. Nämnderna utser inom sig var sin vice ordförande.

Försäkrings- och finansrådgivningen ber avtalsparterna framlägga förslag till medlemmar och suppleanter i nämnderna. Kandidaterna bör ha den yrkesmässiga och juridiska sakkunskap som tvistlösningen kräver.

Nämnderna avgör ärendena på basis av den beredning som den föredragande sekreteraren har utfört.

Banknämnden

Till Banknämnden hör utöver ordföranden fyra medlemmar. Direktionen för bankärenden utser ordföranden och medlemmarna jämte suppleanter på förslag av Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen och Finans Finland (FA).

Investeringsnämnden

Till Investeringsnämnden hör utöver ordföranden fyra medlemmar. Direktionen för investeringsärenden utser ordföranden och medlemmarna jämte suppleanter på förslag av Finlands Aktiesparare, Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen och Finans Finland (FA).

Försäkringsnämnden

Försäkringsnämnden är i sitt arbete uppdelad på sektioner. Antalet sektioner är fem:

 • Sektion I handlägger ärenden som gäller livförsäkring och privat olycksfallsförsäkring, med undantag för placeringsförsäkring, samt ärenden som gäller personskador inom rese- och ansvarsförsäkring.
 • Sektion II handlägger ärenden som gäller reseförsäkring samt ärenden inom ansvars- och rättsskyddsförsäkring då ärendet gäller försäkringstagare, försäkrad eller skadelidande i konsumentställning.
 • Sektion III handlägger ärenden som gäller hem-, bil-, lantbruks-, fastighets-, djur-, trafik- och båtförsäkring och därutöver även andra försäkringsgrenar som berör konsumenter och som inte hör till sektionerna I, II eller V.
 • Sektion IV handlägger ärenden som gäller försäkringar som avser företags och yrkesutövares egendom och verksamhet samt ansvarsförsäkringsärenden då även den skadelidande är ett företag eller en yrkesutövare.
 • Sektion V handlägger ärenden som gäller läkemedelsskadeförsäkring.


Av särskilda skäl kan nämndens ordförande bestämma i vilken sektion ett ärende ska handläggas.

Försäkringsnämnden består av nämndens ordförande och sektionernas ordförande. Försäkringsnämndens ordförande fungerar som ordförande för en förstärkt sektion och för en av sektionerna. Sektionernas ordförande fungerar som ställföreträdare för nämndens ordförande och som ordinarie ordförande för en eller flera sektioner.

Till sektionerna I, II, III och V hör utöver ordföranden fyra medlemmar jämte suppleanter. Till sektion IV hör utöver ordföranden sex medlemmar jämte suppleanter samt adjungerade medlemmar jämte suppleanter för speditions- och konsultansvarsfrågor. Nämndens medlemmar och suppleanter kan användas också i andra sektioner än i den till vilken de har valts.

Direktionen för försäkringsärenden utser Försäkringsnämndens och sektionernas ordförande och medlemmar jämte suppleanter. Direktionen utser medlemmarna i sektionerna I, II och III på förslag av Konkurrens- och konsumentverket och Finans Finland (FA). Direktionen utser medlemmarna i sektion IV på förslag av Finans Finland (FA) och Företagarna i Finland, Finlands Näringsliv EK samt Förbundet för Finsk Handel och suppleanterna på förslag av Finans Finland (FA) och Finlands Juristförbund, Helsingfors tingsrätt samt Centralhandelskammaren. Adjungerade medlemmar jämte suppleanter väljs på förslag av Finlands Speditörförbund rf och Planerings- och konsultbyråernas förbund SKOL rf. Direktionen utser medlemmarna i sektion V på förslag av Social- och hälsovårdsministeriet, Läkemedelsindustrin rf och Finans Finland (FA).

Förenklat förfarande i nämnderna

Ärenden som avgörs enligt vedertagen praxis och som är entydiga med hänsyn till tillämpning av lagen och avtalsvillkoren kan handläggas i nämnderna med förenklat förfarande.
Vid förenklat förfarande handläggs ett ärende enbart av ordföranden. Den föredragande sekreteraren beslutar om att ett ärende ska handläggas med förenklat förfarande. Vid behov kan ordföranden besluta att ett ärende ska överföras till handläggning i den ifrågavarande nämnden eller sektionen.

Förstärkt sektion i Försäkringsnämnden

På sektionsordförandens initiativ handläggs vid behov i förstärkt sektion i Försäkringsnämnden sådana frågor som gäller tolkning och tillämpning av lagen eller avtalsvillkoren som kan komma upp hos flera sektioner eller som är principiellt viktiga. En förstärkt sektion består av den ifrågavarande sektionen och de övriga sektionernas ordförande.

Beslut om att avstå från att behandla en tvist

Nämnden, föredragande som utnämnts till nämndens sektionschef, FINEs verksställande direktör eller dennas suppleant kan besluta att avstå från att ta en tvist till behandling på basis av reglementets 10 § eller för att ärendet inte faller under FINEs behörighet.  

8 § Nämndernas beslutsförhet

Nämnderna sammanträder på kallelse av sin ordförande eller sin vice ordförande. Banknämnden, Investeringsnämnden och Försäkringsnämndens sektioner är beslutsföra då utöver ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av medlemmarna är närvarande.

En förstärkt sektion inom Försäkringsnämnden är beslutsför då utöver ordföranden eller vice ordföranden minst en annan sektions ordförande och två medlemmar är närvarande. 

9 § Handläggning av ärenden i nämnderna

En tvist anhängiggörs hos FINE genom ett klagomål som lämnas in skriftligt eller elektroniskt. Kunden ska specificera vilken tjänsteleverantör som är motpart samt specificera och motivera sina krav i fråga om penningbelopp, fastställande eller annat.

Förfarandet i nämnderna är skriftligt, om inte byrån eller nämnden av särskilda skäl beslutar att muntligen höra parterna eller andra. Nämndernas möten protokollförs.

FINE kan på eget initiativ höra sakkunniga eller skaffa sakkunnigutlåtanden. Som sakkunnig får inte höras en person som genom anställning eller därmed jämförbart annat förhållande är knuten till den tjänsteleverantör vars produkt det ifrågavarande ärendet gäller, och inte heller i övrigt en person som enligt rättegångsbalken inte kan höras som sakkunnig.

10 § Ärendet förfaller eller tas inte till behandling

Ett ärende förfaller om kunden återtar sitt klagomål.

FINEs byrå och nämnder har rätt att avstå från att ta ett ärende till behandling ifall

 1. kunden inte först har försökt reda ut situationen direkt med tjänsteleverantören
 2. det före mottagandet av ett klagomål i ett bank-,  värdepappers- eller gräsrotsfinansieringsärende har gått mer än två år sedan kunden senast tagit kontakt med tjänsteleverantören i det aktuella ärendet
 3. den tre år långa tiden för väckande av talan (enligt lagen om försäkringsavtal) i ett försäkringsärende hade gått ut innan klagomålet mottogs
 4. samma tvist behandlas eller har behandlats i domstol eller i konsumenttvistenämnden, trafikskadenämnden eller annat alternativt tvistlösningsorgan
 5. tvisten inte innefattar eurobelopp eller andra ekonomiska intressen
 6. tvisten saknar grund eller inleds av okynne
 7. ett tillförlitligt avgörande av tvisten förutsätter mottagande av muntlig bevisföring eller tvisten annars till sin art är sådan att handläggandet av den avsevärt skulle minska FINEs kapacitet att verka effektivt. 

 

11 § Beslut och omröstning

Nämnden eftersträvar enhälliga beslut. Om nämndens medlemmar inte når enighet om beslutet genom överläggningar måste omröstning förrättas i nämnden.

Personen som föredrar ärendet ingår inte i den arbetsgrupp som avger beslutsrekommendationen och kan inte heller delta i en omröstning. Vid omröstning vinner den åsikt som majoriteten av medlemmarna har understött. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. I övrigt iakttas vid omröstning principerna i rättegångsbalken om omröstning i domstol.

Byråns och nämndens beslutrekommendationer ges till parterna skriftligt eller på annat bestående sätt. Efter byråns beslut kan en tvist behandlas i en nämnd om kunden av grundad anledning begär det.  

12 § Korrigering av fel 

FINE behandlar på nytt ett ärende som man redan har avgjort om det föreligger vägande skäl för detta. Vägande skäl kan vara att avgörandet klart baserar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller man uppenbart har tillämpat fel lag, eller att det har skett ett fel i förfarandet då ärendet avgjordes. Parterna meddelas om den nya handläggningen.

Föredragande som har utnämnts till nämndens sektionschef kan rätta uppenbara skriv- eller räknefel, eller därmed jämförbara tydliga fel, i nämndens beslut. Sektionschefen kan också besluta ifall nämnden till ny behandling ska ta ett ärende som den redan har avgjort.

Den person som ansvarar för byråns tvistlösning kan rätta uppenbara skriv- eller räknefel, eller därmed jämförbara tydliga fel, i byråns beslut eller besluta om att ett redan avgjort ärende ska tas till ny behandling. 

13 § Nämndens förhandsbeslutsförfarande 

Om nämnden mottar eller nämndens sekretariat räknar med att nämnden kommer att få motta flera klagomål om samma tolkningsproblem eller om någon annan särskild fråga som gäller en enskild tjänsteleverantör, kan nämnden i syfte att göra handläggningen snabbare ta ett eller flera av dessa liknande fall till avgörande genom förhandsbeslutsförfarande. De beslut som nämnden fattar enligt detta förfarande är med beaktande av deras karaktär av förhandsbeslut medvetna riktlinjeavgöranden.

Efter att förhandsbeslutsförfarande har inletts får övriga klagomål gällande samma fråga invänta förhandsbeslutet. Parterna i dessa fall, och andra kunder som berörs av ärendet, underrättas om detta.   

14 § Iakttagande av FINEs beslutsrekommendationer

Avtalsparterna anser det vara viktigt att tjänsteleverantörerna i finansbranschen följer FINES beslutsrekommendationer.

15 § Beslutsrekommendationernas offentlighet

Försäkringsnämndens, Banknämndens och Investeringsnämndens beslutsrekommendationer är offentliga om inte nämnderna bestämmer annat. Parternas namn offentliggörs dock inte.

16 § Mandatperiod

Mandatperioden för FINES verksamhetsorgan och nämnder samt för de personer på byrån som ansvarar för tvistlösningen är tre kalenderår i sänder. Om en ordförande, vice ordförande, medlem, suppleant eller tvistlösningsansvarig avgår under pågående mandatperiod, väljs i den avgåendes ställe en ny person för återstående mandatperiod

17 § Tjänsternas avgiftsfrihet för kundernar

FINEs tjänster är avgiftsfria för kunderna.

18 § Täckande av organisationens kostnader

Finans Finland (FA) svarar för kostnaderna för FINEs verksamhet. Tjänsteleverantörer som står utanför Finans Finland (FA) måste dock vid anlitande av FINEs tjänster delta i kostnaderna.

19 § Tystnadsplikt

Medlemmar i FINEs styrelse, direktion, nämnd och andra organ inom organisationen samt byråns tjänstemän har samma tystnadsplikt som sekretessbestämmelserna i kreditinstitutslagen, försäkringsbolagslagen, lagen om placeringsfonder och lagen om investeringstjänster föreskriver.

20 § Ändring av reglementet

Detta reglemente kan ändras eller sägas upp på initiativ av en avtalspart. 

21 § Reglementets ikraftträdande

Detta reglemente träder i kraft 15.4.2019 och upphäver det tidigare, från 1.1.2018 tillämpade reglementet för Finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation.