Haku

Tulostettava yhteydenottolomake

Tulostettava yhteydenottolomake

Tutustu ennen yhteydenottolomakkeen tulostusta ja täyttöä FINEn henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröintiin liittyviin tietoihin:

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: FINEn käsiteltäväksi saattamasi neuvonta- tai riita-asian selvittäminen ja ratkaiseminen.
   
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

1) Kun asia koskee kuluttajana itse tekemääsi sopimusta, henkilötietojen käsittely perustuu FINEn lakisääteiseen velvollisuuteen käsitellä tällainen toimivaltaansa kuuluva vakuutus, pankki-, tai sijoituspalveluasia.
2) Muissa asioissa henkilötietojen käsittelyn peruste on FINEn oikeutettu etu; FINE ei voi selvittää ja käsitellä asiaasi käsittelemättä myös henkilötietojasi.

 • Käsiteltävien henkilötietojen ryhmät: Käsittelypyynnön yhteydessä antamiesi henkilötietojen ja asiakirjojen lisäksi FINEn on pyydettävä asiaa koskevia asiakirjoja ja vastine vastapuolena olevalta palveluntarjoajalta. Sinulta pyydetään erillinen valtuutus salassa pidettävien asiakirjojen ja tietojen saamiseen palveluntarjoajalta. Myös muun asianosaisen, kuten vastuuvakuutusasiassa vahingon aiheuttajan, kuuleminen voi olla välttämätöntä. Saat asian käsittelyn kuluessa FINEltä erikseen tiedon kaikista edellä mainituita muilta asianosaisilta hankituista tiedoista.
   
 • Jos olet asiakkaan tai palveluntarjoajan asiamies tai edustaja tai sinua kuullaan FINEssä käsiteltävän asian johdosta, FINE rekisteröi osaltasi henkilötietoina asian käsittelyn edellyttämät välttämättömät nimi- ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä asiassa mahdollisesti toimittamasi muut tiedot asian käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. 
   
 • FINE suojaa tietosi eikä luovuta asianosaisten tai heidän edustajiensa henkilötietoja sivullisille. Toimittamasi aineisto annetaan kuitenkin tiedoksi vastapuolenasi olevalle palveluntarjoajalle ja mahdolliselle muulle asiassa kuultavalle henkilölle, kuten vastuuvakuutusasioissa vahingon aiheuttajalle. 
   
 • Jos asian ratkaiseminen FINEn harkinnan mukaan edellyttää asiantuntijalausunnon pyytämistä, FINE voi luovuttaa tietoja käyttämälleen asiantuntijalle. FINE voi myös joutua antamaan tietoja viranomaiselle sen lain nojalla erikseen esittämästä pyynnöstä.
   
 • FINE säilyttää henkilötietojasi kymmenen (10) vuoden ajan asian käsittelyn päättymisestä. Säilytysaika perustuu lainmukaisiin kanne- ja vanhentumisaikoihin.
   
 • Riita-asian vireille tulo ja käsittely FINEssä vaikuttaa myös vastapuolesi oikeusasemaan. Kyse on henkilötietojen käsittelystä oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojasi ei käsitellä automaattisesti. Näistä syistä sinulla ei ole tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta vaatia henkilötietojesi poistamista, siirtämistä, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus saada FINEltä vahvistus henkilötietojesi käsittelystä, oikaista itseäsi koskevat epätarkat tai väärät tiedot ja saada jäljennös FINEn rekisteröimistä tiedoistasi niiden säilytysaikana.

 

Tulosta yhteydenottolomake tästä >>