Julkaisut

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

2017 FINE

1. Johdanto

Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta maksetaan silloin, kun suunniteltu matkalle lähtö joudutaan peruuttamaan. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, miten peruuntumiskulujen korvaamiseen vaikuttaa matkan luonne eli se, onko kyseessä esimerkiksi pakettimatka eli valmismatka vai omatoimimatka.

Tässä oppaassa ei käydä yksityiskohtaisesti läpi eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehtoja. Matkan peruuntumisesta aiheutuneiden ja muiden matkavakuutuksesta maksettavien kustannusten korvattavuudelle on vakuutusehdoissa erilaisia säännöksiä. Oman vakuutuksen sisältö käy ilmi vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista. Myös vakuutuksen tuoteselosteeseen tai esitteeseen kannattaa tutustua varsinkin vakuutusta ottaessa: siitä käy ilmi vakuutuksen sisältö pääpiirteissään.

Tässä oppaassa ovat mukana yleisimmät Suomessa vakituisesti asuville henkilöille myynnissä olevat matkustajavakuutukset. Myynnissä on myös sellaisia matkavakuutuksia, jotka sisältävät esimerkiksi pelkän peruutusturvan, mutta niistä ei korvata esimerkiksi matkasairauksien tai -tapaturmien hoitokuluja. Lisäksi mm. erilaiset lentoyhtiöiden tai matkatoimistojen myymät tai vaikkapa luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset saattavat poiketa sisällöltään perinteisistä matkavakuutuksista. Vakuutuksen sisältöön kannattaa siis perehtyä tarkkaan!

FINE on julkaissut matkavakuutuksiin liittyen oppaan Perustietoa matkavakuutuksista, oppaan ennen matkaa olleiden sairauksien korvaamisesta ja vertailut matkavakuutuksien ikärajoista ja luottokortteihin liittyvistä matkavakuutuksista.

Article line divider

2. Matkavakuutukset

Matkustajavakuutuksesta korvataan tavallisesti erilaisten matkalla sattuneiden tapaturmien ja sairauksien hoitokuluja, tapaturmasta jäävää pysyvää haittaa ja matkalla sattuneessa kuolemantapauksessa kuolintapauskorvaus. Matkustajavakuutukseen saattaa olla mahdollista liittää myös muita vakuutusturvia.

Matkustajavakuutuksesta korvataan myös kustannuksia, jotka syntyvät siitä, että matka joudutaan keskeyttämään sairaalahoitoon joutumisen takia tai matkalta palaamaan ennenaikaisesti tai matka joudutaan peruuttamaan kokonaan. Jotkut matkavakuutukset korvaavat myös matkalta myöhästymisen tai matkan odottamisen.

Matkatavaravakuutus taas korvaa erilaisia matkatavaroille sattuneita vahinkoja, esimerkiksi matkatavaroiden saapumisen myöhässä tai matkalla sattuneen varkausvahingon.

Matkavakuutuksen laajuus ja se, mitä korvauksia siitä maksetaan, riippuu tehdyn vakuutussopimuksen sisällöstä ja vakuutusehdoista. Vakuutustuotteet ja vakuutusehdot ovat kaikissa vakuutusyhtiöissä erilaisia, joten vakuutuksen tarkka sisältö selviää omasta vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Matkavakuutus voi olla määräaikainen matkavakuutus, joka on voimassa vain tietyn yksittäisen matkan ajan, tai se voi olla jatkuva matkavakuutus, joka on jatkuvasti voimassa. Jatkuvassa matkavakuutuksissakin on kuitenkin rajoitettu sitä, kuinka pitkillä matkoilla vakuutus on voimassa.

Article line divider

3. Matkan peruuntuminen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkavakuutuksissa sitä, että matkalle lähtö joudutaan peruuttamaan jonkin tietyn vakuutusehdoissa mainitun syyn perusteella. Yleensä matkan peruuntumisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vakuutuksesta silloin, kun peruuntuminen johtuu

  • vakuutetun itsensä, hänen lähiomaisensa tai matkakumppanin vakavasta äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Sairastumisen tai tapaturman pitää olla niin vakava, että se lääketieteellisesti arvioituna pakottavasti estää matkalle lähdön.
  • vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle tapahtuneesta merkittävästä vahingosta.

Vakuutusehdoissa on määritelty tarkoin se, keitä henkilöitä vakuutetun lähiomaisilla tarkoitetaan, ja miten matkakumppanit otetaan huomioon. Tavallista on, että matkakumppanilla tarkoitetaan sellaista henkilöä, jonka kanssa kahdestaan vakuutettu on varannut matkan. Isomman ryhmän yhden jäsenen sairastuminen ei siis välttämättä oikeuta korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Vakuutusehdoissa saattaa olla määritelty myös muita tilanteita, joissa matkan peruuntuminen korvataan. Lisäksi sillä saattaa olla vaikutusta, kuinka laaja vakuutus on: samallakin vakuutusyhtiöllä voi olla tarjolla erilaajuisia matkavakuutuksia.

Jotta peruuntuminen korvataan, yleensä edellytetään, että matkavakuutus on tehty vähintään kolme päivää ennen suunniteltua matkan alkua. Matkan peruuntumisen syyn pitää ilmetä vasta matkan varaamisen jälkeen ja myös matkavakuutuksen tekemisen jälkeen. Matkalle lähdön peruuntumisesta pitää ilmoittaa matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjältä pitää myös hakea ensin takaisin ne maksut, jotka matkanjärjestäjä on matkaehtojen mukaan velvollinen palauttamaan. Matkavakuutus korvaa vakuutusehtojen määräämässä laajuudessa niitä kustannuksia, jotka jäävät asiakkaan itsensä maksettaviksi.

Se, mitä korvauksia matkan peruuntumisen johdosta korvataan, saattaa riippua matkan luonteesta. Merkitystä saattaa siis olla sillä, onko kyseessä valmismatka vai esimerkiksi omatoimimatka.

3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen valmismatka

Valmismatkalla tarkoitetaan valmismatkalain (1079/94) sekä kuluttaja-asiamiehen ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n neuvottelemien Yleisten valmismatkaehtojen mukaista valmismatkaa. Yleiset valmismatkaehdot löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilta. Valmismatka on tyypillisesti matkatoimistosta ostettu kuljetuksen ja majoituksen sisältävä paketti. Yleiset valmismatkaehdot sisältävät mm. säännökset siitä, mitä kustannuksia matkanjärjestäjä voi veloittaa asiakkaalta erilaisissa matkan peruutustilanteissa. Valmismatkaehtojen säännökset matkan peruuttamisesta ovat erilaiset kuin vakuutusehtojen säännökset siitä, missä tilanteissa vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Yleisissä valmismatkaehdoissa on myös säännökset ns. erityisehtoisista matkoista, joihin voidaan soveltaa yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia sopimusehtoja. Erityisehtoisia matkoja ovat tyypillisesti sellaiset matkat, joissa on jokin esim. kuljetusmuotoon, matkan tarkoitukseen tai matkakohteen erityisoloihin liittyvä erityislaatuisuus. Tällaisia matkoja voivat olla esimerkiksi ooppera-, formula- tai maratonmatkat.

Erityisehtoisissa matkoissa matkanjärjestäjällä on yleensä laajempi oikeus pidättää peruutustilanteessa maksuja, jotka asiakas on matkasta etukäteen maksanut. Näiden matkojen kohdalla saattaa peruutustilanteessa käydä niin, että asiakas ei saa takaisin etukäteen maksamiaan maksuja lainkaan, vaan matkanjärjestäjällä on oikeus pidättää itsellään matkan koko maksu.

Tämän oppaan julkaisuhetkellä on vireillä lainsäädäntöhanke, jossa nykyisen valmismatkalain tilalle ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Uusi laki muuttaisi siihen sovellettavien matkapalveluiden alaa sekä matkustajan oikeuksia.

3.2 Omatoimimatka

Omatoimisesti koottu matka ei yleensä ole valmismatka. Omatoimimatkalla asiakas ostaa esimerkiksi internetistä majoituksen suoraan hotellista ja lennot suoraan lentoyhtiöltä. Internetissä toimivien matkatoimistojen kautta ostetut matkustus- tai majoituspalvelut voivat olla näitä omatoimimatkoja, mutta mikäli asiakas ostaa samasta nettimatkatoimistosta esimerkiksi sekä lennot että majoituksen, kyseessä voi kuitenkin olla valmismatkalain soveltamispiiriin kuuluva yleis- tai erityisehtoinen valmismatka.

Matkan myyjältä saa tiedon siitä, millaisia sopimusehtoja kuhunkin matkaan sovelletaan. Omatoimimatkoilla tarkoitetaan tässä sellaisia matkoja, jotka eivät ole valmismatkalain mukaisia yleis- tai erityisehtoisia valmismatkoja.

Article line divider

4. Korvaukset vakuutuksesta

Joillakin vakuutusyhtiöillä on vakuutusehdoissaan erityisiä korvaussäännöksiä riippuen siitä, onko kyseessä valmismatkalain mukainen valmismatka. Tällöin yleensä:

  • Valmismatkan peruuntuessa matkavakuutus korvaa ne kulut, joita matkanjärjestäjä ei palauta asiakkaalle.
  • Erityisehtoisen valmismatkan peruuntuessa vakuutuksesta korvataan joko kaikki asiakkaalle jäävät kustannukset tai esimerkiksi 75 % tai 25 % niistä.
  • Omatoimimatkan peruuntuessa vakuutuksesta korvataan joko kaikki asiakkaalle jäävät kustannukset tai näitä kustannuksia johonkin tiettyyn euromääräiseen rajaan asti, esimerkiksi 1 000 euroon tai 5 000 euroon asti.

Joillakin vakuutusyhtiöillä taas ei ole erillisiä säännöksiä siitä, miten matkan luonne (valmismatka/erityisehtoinen valmismatka/omatoimimatka) vaikuttaa korvattavuuteen, vaan korvaus matkan peruuntumisesta on sama matkan luonteesta riippumatta. Tällöin yleensä vakuutuksesta korvataan ne kulut, jotka jäävät vakuutetun maksettaviksi matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan. Tällöinkin vakuutuksessa saattaa olla euromääräisiä enimmäiskorvausmääriä. Vakuutuksessa saattaa olla myös matkan luonteesta riippumaton enimmäiskorvausmäärä peruuntumiskuluille.

Article line divider

5. Taulukko vakuutusehdoista

Tässä taulukossa esitetään korvattavien kustannusten määrä silloin, kun matkan peruuntuminen on kulloistenkin vakuutusehtojen mukaan muutoin korvattavissa. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa on erilaisia edellytyksiä matkan peruuntumisen korvattavuudelle. Taulukon vakuutusehtokohdat ovat toukokuussa 2017 uusmyynnissä olleista vakuutustuotteista ja saattavat erota joiltakin osin vanhemmista vakuutustuotteista. Tässä taulukossa eivät ole mukana esimerkiksi luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset.

Lataa julkaisu PDF-tiedostona

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!