Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Kotivakuutuksen yhteydessä

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus ovat usein kotivakuutuksen yhteydessä tai liitännäisinä. Vastuuvakuutus antaa turvaa tilanteissa, joissa vakuutettu on aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvausvastuussa jollekin toiselle henkilölle tai taholle. Oikeusturvavakuutus taas korvaa tietyissä tapauksissa aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.

Sekä vastuu- että oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina henkilöinä (niitä henkilöitä, joiden hyväksi vakuutus on voimassa) ovat vakuutuksenottaja, eli se, jonka nimissä vakuutussopimus on, sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Vahingonkorvausvastuu ja vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus otetaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle. Vastuuvakuutuksesta korvataan siis kustannuksia, joista vakuutettu henkilö on vahingonkorvausvelvollinen.

Lähtökohta vahinkojen korvaamisessa on, että jokainen kärsii itse kohtaamansa vahingot. Vahingon aiheuttaja voi olla vastuussa vahingosta silloin, jos lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä löytyy jokin peruste tähän.

Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä on yleensä se, että vahinko on aiheutettu tuottamuksellisesti, eli vahingon aiheuttanut henkilö on toiminut jollain tavalla moitittavasti tai aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

Yksityishenkilön vahingonkorvausvastuu voi olla laajempi kuin vastuuvakuutuksen korvauspiiri. Vaikka vastuuvakuutus ei siis korvaisikaan kustannuksia, vahingonaiheuttaja voi silti olla korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksesta korvattavat kustannukset

Vastuuvakuutuksesta korvataan sekä henkilö- että esinevahingoista aiheutuvia kustannuksia. Henkilövahingoista voi aiheutua vahingonkärsineelle osapuolelle esimerkiksi hoitokuluja, pysyvä haitta tai ansionmenetystä. Esinevahinkoa taas on jonkin kiinteän tai irtaimen omaisuuden vaurioituminen.

Vastuuvakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan. Vahinkoa kärsineelle syntyneitä kustannuksia korvataan ns. täyden korvauksen periaatteen mukaisesti. Korvauksilla pyritään saattamaan vahinkoa kärsinyt samaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa hän olisi ilman vahinkoa.

Korvauksen hakeminen vastuuvakuutuksesta

Vahinkoa kärsineen osapuolen pitää yleensä ensin vaatia korvausta suoraan vahinkoa aiheuttaneelta. Vahingon aiheuttanut henkilö tai taho tekee sitten vahinkoilmoituksen omaan vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vastuuvakuutusyhtiö arvioi vahingon korvattavuuden yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden sekä kyseisen vastuuvakuutussopimuksen vakuutusehtojen perusteella.

Vastuuvakuutussopimuksessa on sovittu tietty omavastuu, jota pienempiä vahinkoja vastuuvakuutuksesta ei korvata. Omavastuuosuus jää vahingon aiheuttaneen henkilön maksettavaksi, eli vakuutusyhtiö maksaa vahingon kärsineelle osapuolelle vain omavastuuosuuden ylittävän osan korvauksista. Vahingonkärsineen pitää periä vakuutuksen omavastuuosuutta vastaava summa suoraan vahingon aiheuttajalta. Omavastuun suuruus riippuu siitä, mitä vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat sopineet. Yksityishenkilöiden vastuuvakuutuksissa omavastuu on tavallisesti noin 200 euroa.

Vastuuvakuutuksissa on enimmäiskorvausmäärä, jota enempää vakuutusyhtiö ei maksa korvauksia. Yksityishenkilöiden ottamissa vastuuvakuutuksissa enimmäiskorvausmäärä voi olla esimerkiksi 100 000–200 000 euroa.

Omavastuu ja vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä (vakuutusmäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.

Yleisimmät vastuuvakuutuksen rajoitukset

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata tahallaan aiheutettuja vahinkoja. Poikkeuksena ovat alle 12-vuotiaiden lasten tahallaankin aiheuttamat vahingot. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata puhtaasti tapaturmaisesti sattuneita vahinkoja.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdoissa on erilaisia rajoitusehtoja. Näissä rajoitusehdoissa mainittuja vahinkoja ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksesta ei yleensä korvata vahinkoa, joka aiheutuu sellaiselle omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun henkilön hallussa, lainassa hänellä tai muutoin hänen käsiteltävänään tai huolehdittavanaan. Vastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen tai sitoumukseen. Vastuuvakuutusten korvauspiiristä on yleensä rajattu pois myös liikennevahingoista aiheutuneet vahingot ja pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä aiheutuneet vahingot. Vastuuvakuutuksissa on myös muita rajauksia.

Oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kustannukset

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannuksia, joita vakuutetulle henkilölle aiheutuu riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja ja asianajajan käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Riita-asioissa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita katsotaan syntyneeksi esimerkiksi silloin, kun jossakin asiassa esitetty vaatimus on kiistetty joko määrän tai perusteen osalta. Rikosasiassa oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutettu on asianomistajana, eli rikoksen kohteena. Jos vakuutettu henkilö on rikosasiassa vastaajana, eli rikoksesta syytettynä, ei oikeusturvavakuutus pääsääntöisesti korvaa oikeudenkäynti- tai asianajokustannuksia.

Kulujen korvattavuus edellyttää, että asia olisi voitu saattaa käräjäoikeuteen. Jos riita-asia sovitaan ilman oikeudenkäyntiä, jotkut vakuutusyhtiöt korvaavat kustannuksia enintään puolet vakuutusmäärästä.

Oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin rajaukset

Kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia silloin, kun vakuutetulle henkilölle aiheutuu kuluja yksityishenkilönä. Vakuutetun henkilön työhön tai yritystoimintaan liittyvissä asioissa syntyviä kustannuksia ei yleensä korvata.

Muuhun kiinteistöön tai asuinhuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon liittyviä asianajo- tai oikeudenkäyntikustannuksia ei yleensä korvata. Tämä rajoitus siis sulkee vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutetun omistamaan sijoitusasuntoon liittyvässä riidassa. Jotkut vakuutukset korvaavat yhtä tai kahta sijoitusasuntoa koskevia asioita.

Oikeusturvavakuutuksista ei korvata avioeroon liittyviä kustannuksia. Lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevien kulujen korvaamista on vakuutusehdoissa rajoitettu.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutusehdoissa saattaa olla myös muita korvausrajoituksia, esimerkiksi vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei välttämättä korvata.

Korvauksen hakeminen oikeusturvavakuutuksesta

Oikeusturvaetuutta pitää hakea vakuutusyhtiöstä etukäteen. Vakuutusyhtiölle on siis tehtävä ilmoitus kulujen syntymisestä etukäteen. Vakuutusyhtiölle pitää tällöin ilmoittaa, minkälaisesta asiasta on kyse. Vakuutusyhtiö ratkaisee sitten, korvataanko syntyviä kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutuksen voimassaolon jatkuvuus on tärkeää

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan sellaisia kustannuksia, joita koskeva vakuutustapahtuma, eli esimerkiksi riidan syntyminen, on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, myös sen tapahtuman tai olosuhteen, johon esim. riita tai syyte perustuu, on pitänyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Tähän voimassaoloaikaan lasketaan oikeusturvavakuutuksen voimassaolo yhtäjaksoisesti nykyisessä tai edellisissä vakuutusyhtiöissä. Tämän vuoksi on siis tärkeää, että esimerkiksi vakuutusyhtiötä vaihdettaessa vakuutusten voimassaoloon ei tule katkoksia.