Haku

Kuluttajariitojen ratkaisemista nopeutettava ja tehostettava

Oikeusministeriön työryhmä on jättänyt mietintönsä kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan ADR-direktiivin implementoinnista. Puolet työryhmän jäsenistä oli sitä mieltä, että vakuutusasioiden käsittely tulisi keskittää FINEn Vakuutuslautakuntaan. Työryhmä ei kuitenkaan esitä kahden lautakunnan päällekkäisestä toimivallasta luopumista, vaikka se selkeyttäisi ja tehostaisi riidanratkaisua.

Uuden ADR-sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille on tarjolla nopea ja kustannustehokas tapa ratkaista erilaiset kotimaiset tai rajat ylittävät riidat tuomioistuinmenettelyn vaihtoehtona.

Suurimmat muutospaineet nykyisten riidanratkaisuelinten toimintaan aiheutuvat siitä, että ADR-direktiivin mukaan kuluttajariita on käsiteltävä lähtökohtaisesti 90 päivän kuluessa ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta. Lautakunnissa käsittelyajan saavuttaminen on haaste, sillä käsiteltävät tapausmäärät ovat suuria ja riippumattomista asiantuntijoista koostuvat lautakunnat kokoontuvat tietyin määräajoin. Nyt 90 päivän käsittelyaika saavutetaan osittain. Ratkaisutoimintaa on järjestettävä uudelleen.

Tällä hetkellä kuluttajien vakuutusriitoja käsitellään sekä kuluttajariitalautakunnassa että FINEn yhteydessä toimivassa Vakuutuslautakunnassa. Oikeusministeriön työryhmä arvioi sitä, olisiko näiden asioiden keskittäminen Vakuutuslautakuntaan perusteltua. Asiasta käyty äänestys päättyi tasatulokseen 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa sen, että työryhmä ei esitä kahden lautakunnan päällekkäisestä toimivallasta luopumista. Vähemmistöön jääneet työryhmän jäsenet, jotka edustavat vakuutusasiakkaita (Kuluttajaliitto, Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto), FINEä ja finanssialaa, kannattavat käsittelyn keskittämistä Vakuutuslautakuntaan.

Vakuutusasioiden keskittämisestä asiantuntemus- ja tehokkuushyötyjä

Vakuutuslautakunta on vakiintunut ja hyvin toimiva suomalaisen kuluttajansuojajärjestelmän osa, johon asiakkaat luottavat. Jo nyt valtaosa kuluttajien vakuutusriidoista käsitellään Vakuutuslautakunnassa. Näiden asioiden keskittämisestä Vakuutuslautakuntaan seuraisi kuluttajariitalautakunnalle noin 5 %:n suuruinen resurssisäästö, joka voitaisiin käyttää kuluttajariitalautakunnan toiminnan välttämättömään tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Päällekkäisten järjestelmien purkaminen säästäisi myös Vakuutuslautakunnan resursseja.

Vakuutuslautakunnalla on kuluttajariitalautakuntaa paremmat mahdollisuudet hankkia esimerkiksi lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja riitakysymysten selvittämiseksi. Lisäksi Vakuutuslautakunnalla ja FINEllä on vakuutusasioissa runsaasti kokemusta ja sellaista erityisasiantuntemusta, jota kuluttajienkin vakuutusriitojen luotettava ratkaiseminen vaatii.

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus- pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja ratkaisee asiakkaiden riita-asioita lautakunnissaan. Vuonna 2014 kuluttajat ottivat näissä asioissa yhteyttä FINEen yli 10 500 kertaa. FINE on Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Finanssivalvonnan ja Finanssi­alan Keskusliiton perustama yhteistyöelin. Sen hallituksessa on sopijaosapuolten lisäksi edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö. ADR-direktiivin myötä FINE tulee vielä oikeusministeriön valvonnan piiriin, ja FINEn toimintaa säännellään omalla lailla.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
Finanssialan Keskusliitto ry
FINE
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry

Lisätietoja:
johtava lakimies Tuula Sario, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, puh. 0400 721 252
johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto ry, puh. 020 793 4230
johtava neuvonantaja Ville Raulos, FINE, puh. (09) 6850 1232
asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, puh. (09) 4202 2703
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry, puh. (09) 2292 2929

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!