Haku

Kuluttajariitojen ratkaiseminen tulisi keskittää FINEn Vakuutuslautakuntaan

FINE on ollut mukana oikeusministeriön työryhmässä, joka on jättänyt mietintönsä kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan ADR-direktiivin implementoinnista. Puolet työryhmän jäsenistä kannattaa vakuutusasioiden käsittelyn keskittämistä nykyisen kahden lautakunnan sijasta FINEn Vakuutuslautakuntaan.

Tällä hetkellä kuluttajien vakuutusriitoja käsitellään sekä kuluttajariitalautakunnassa että FINEn Vakuutuslautakunnassa. Työryhmän jäsenet olivat eri mieltä siitä, miten vakuutusasioiden riidanratkaisua tulee järjestää. Asiasta käyty äänestys päättyi tasatulokseen 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa sen, että työryhmä ei esitä kahden lautakunnan päällekkäisestä toimivallasta luopumista.

Käsittelyn keskittämistä Vakuutuslautakuntaan kannattivat vakuutusasiakkaita edustaneet Kuluttajaliitto, Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto sekä näiden lisäksi Finanssialan Keskusliitto ja FINE. Vastakkaista mieltä olivat oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttajariitalautakunta.

Mitä ADR tuo kuluttajalle?

Uuden ADR-sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille on tarjolla nopea ja kustannustehokas tapa ratkaista erilaiset kotimaiset tai rajat ylittävät riidat tuomioistuinmenettelyn vaihtoehtona.

Mitä muutoksia ADR tuo riidanratkaisuun?

ADR-direktiivi velvoittaa EU-jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että kussakin maassa on kattava verkko ADR-elimiä kuluttajariitojen käsittelemistä varten. Suomessa uusia riidanratkaisuelimiä ei tarvitse perustaa, vaan olemassa olevat järjestelmät kuten FINE ja kuluttajariitalautakunta riittävät. Niiden toimintaan tulee kuitenkin muutoksia.

Käytännön riidanratkaisun kannalta suurin muutos on sähköisyyden ja nopeuden lisääntyminen. ADR-elimiin tulee voida valittaa sähköisesti, mikä on FINEn osalta jo mahdollista. Suurimmat muutospaineet nykyisten riidanratkaisuelinten toimintaan aiheutuvat siitä, että ADR-direktiivin mukaan kuluttajariita on käsiteltävä lähtökohtaisesti 90 päivän kuluessa ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta. Nyt 90 päivän käsittelyaika saavutetaan osittain.

Mitä hyötyä vakuutusasioiden keskittäminen Vakuutuslautakuntaan toisi?

Valtaosa kuluttajien vakuutusriidoista käsitellään jo nyt Vakuutuslautakunnassa. Näiden asioiden keskittämisestä Vakuutuslautakuntaan seuraa kuluttajariitalautakunnalle noin 5 %:n suuruinen resurssisäästö. Päällekkäisten järjestelmien purkaminen selkeyttää käytäntöä ja säästää resursseja myös Vakuutuslautakunnassa.

Vakuutuslautakunnalla on kuluttajariitalautakuntaa paremmat mahdollisuudet hankkia esimerkiksi lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja riitakysymysten selvittämiseksi.

Vakuutuslautakunnalla ja FINEllä on vakuutusasioissa runsaasti kokemusta ja sellaista erityisasiantuntemusta, jota kuluttajienkin vakuutusriitojen luotettava ratkaiseminen vaatii.

​​Milloin ADR-direktiivi tulee voimaan Suomessa?

EU:n jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa ottaa Euroopan neuvoston vuonna 2013 hyväksymä direktiivi käyttöön. Riidanratkaisuelimiä koskevat uudet velvoitteet tulevat Suomessa voimaan vuoden 2016 alusta.

Tutustu Kuluttajaliiton, Finanssialan Keskusliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja FINEn yhteiseen tiedotteeseen: Kuluttajariitojen ratkaisemista nopeutettava ja tehostettava.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!